• Predškoláci na návšteve u prvákov

     • Predškoláci z materskej školy navštívili v našej základnej škole triedy 1.A a 1.B. Budúci prváci sa dozvedeli na čo sa môzu v škole tešiť. Svoje vedomosti a schopnosti ukázali v rôznych aktivitách. Poznávali písmenká, číslice, geometrické tvary, skladali tangrami, ako malí stavbári postavili stavby podľa pripravených plánov a samozrejme si vyskúšali písanie na tabuľu. Naši prváci im ukázali ako sa naučili čítať, písať a sprevádzali ich počas aktivít. Predškoláci pri odchode dostali malý darček, v podobe knižnej záložky, ktorý pre nich vyrobili prváci. Veríme, že sa im v škole zapáčilo a od septembra z nich budú taktiež usilovní prváčikovia.

       

     • Matematické súťaže

     • Dňa 03.04.2024 sa uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády. Našu školu reprezentovali v kategórii Z8 4 žiaci z 8. ročníka: Daniel Poláček, Aneta Švienta, Matej Depta a Jakub Mýtnik

      Úžasné umiestnenie získal Daniel Poláček, ktorý obsadil 1. miestoJakub Mýtnik, ktorý obsadil 4. miesto.

      V dňoch 09.04.2024 a 10.04.2024 sa uskutočnilo Okresné kolo Pytagoriády. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov v jednotlivých kategóriách. Boli to:

      3. ročník : Matej Rušin, Filip Štaffen

      4. ročník: Jakub Šebest, Matúš Novotný

      6. ročník: Matúš Kočinský

      8. ročník: Daniel Poláček, Aneta Švienta, Emma Hanah Martančíková, Chiara Čarnogurská, Barbora Gurovičová

      Krásne umiestnenie mal Matúš Kočinský obsadil 1. miesto vo svojej kategórii a Daniel Poláček, ktorý obsadil 2. miesto vo svojej kategórii. Veľmi nás potešili aj žiaci, ktorí na náročnej matematickej súťaži získali titul „Úspešný riešiteľ“. Stali sa nimi žiaci Filip Štaffen, Aneta Švienta a Chiara Čarnogurská.

      Úspešným riešiteľom matematických súťaží gratulujeme. Všetkým srdečne ďakujeme za ochotu zúčastniť sa náročných  matematických vedomostných súťaží. 

     • Okresné kolo v MIDIcool volley - dievčatá

     • V pondelok 15.4. sa naše volejbalistky statočne popasovali s rovesníčkami kežmarských škôl a na palubovke ZŠ Grundschule odviedli kus dobrej roboty. Po jednoznačným výhrach nad ZŠ Ľubica a domácou ZŠ Grundschule 2:0, však nestačili na mladé klubové hráčky Kežmarku. ZŠ s MŠ Nižná brána a ZŠ Dr. Daniela Fischera naše dievčatá potrápili, no neodradili od chuti zlepšovať sa a už teraz sa tešia na odvetu v budúcom školskom roku. Odniesli sme si krásne 3. miesto a skúsenosť na turnaji v zostave: Galliková Sandra 7.A Gorlická Ema 7.A Kaňuková Michaela 7.A Režnická Mária 7.A Jurkovičová Radka 8.B Lutzová Annamária 8.B Novotná Sára 8.B Papsonová Tatiana 8.B Tréner: Mgr. Lenka Brunovská

     • Deň učiteľov 2024

     • Každoročne si 28. marca pripomíname narodenie učiteľa národov Jana Amosa Komenského. Tento deň je spoločným sviatkom všetkých pedagógov, ktorí obetavo vzdelávajú avychovávajú mladú generáciu. Pomáhajú rozširovať vedomosti a poznanie, podávajú láskavú pomocnú ruku a dávajú šancu všetkým žiakom učiť sa pre život. 

      V utorok 2. apríla sme si aj my pripomenuli tento slávnostný deň. Oslavy začali na divadelnom predstavení Pacientka, ktorým sa preslávilo divadlo Gorcek LDO ZUŠ v Spišskej Starej Vsi pod vedením Mgr. Lívie FrankovskejKeď odznel potlesk, presunuli sme sa do slávnostne pripravenej školskej jedálne.  Približne deväťdesiatpäť hostí privítala a prihovorila sa nám riaditeľka Spojenej školy Mgr. Anna Kromková. Vyjadrila radosť, že pozvanie prijali a prišli medzi nás aj tí, ktorí sú na dôchodku či rodičovskej dovolenke. Zvlášť privítala primátora mesta, predsedníčku RZ a zástupcov farností. K učiteľom sa milým a úprimnými slovami prihovoril primátor mesta Spišská Stará Ves Ing. Ján Kurňava, ktorý vyzdvihol záslužnú a náročnú prácu učiteľov. Osobitné ocenenie  pamätnou plaketou za dlhoročnú obetavú prácu v školstve pri príležitosti životného jubilea odovzdal Ing. Anne Mikulovej. Pevné zdravie, veľa tvorivých nápadov a pracovného elánu učiteľom za rodičov zaželala predsedníčka Rodičovského združenia Zuzana Michlíková. Pokračovali sme slávnostným obedom, ktorého chutné menu nám pripravili šikovné kuchárky. O veselú atmosféru sa postarali učitelia ZUŠ a všetkým zahrali do nálady. 

     • Prírodovedná exkurzia

     • Dňa 20.3.2024 sa naši žiaci 8. ročníka zúčastnili na prírodovednej exkurzii v Košiciach. Najprv navštívili Steelpark, kde sa dozvedeli, ako sa spracúva železná ruda na železo a potom ďalej na oceľ. Bolo tam aj veľa rôznych aktivít, pri ktorých sa žiaci zabavili. V Technickom múzeu sa oboznámili so životom a dielom fyzikov Teslu a Jedlíka, pozreli si vývoj televízorov, telefónov a zdrojov elektrického napätia. Videli tiež veľa zaujímavých exponátov a aktivít. Táto exkurzia obohatila žiakov o nové poznatky z prírodných vied. 

     • Kvíz z ANJ

     • Dňa 4.4.2024 si žiaci 7. - 9. ročníka na hodinách anglického jazyka overili svoje všeobecné vedomosti o Veľkej Británii. Kvíz pozostával z 21 otázok z geografie, športu, politiky, či o kráľovskej rodine. Nielen, že si žiaci overili svoje vedomosti, ale niektorí sa naučili aj nové zaujímavé informácie a fakty.

     • Čítajme si

     • Každá kniha má svoj príbeh. Stačí len čítať. Tak jednoduché a zároveň tak náročné. Čoraz menej siahame po knihách a prečítame si čo i len úryvok. V rámci projektu Čítajme si spolu, ktorý sa koná už 15. rok sme sa rozhodli, že aj v našej škole podporíme túto celoslovenskú myšlienku a zapojíme aj našich žiakov do čítania. V rámci hodín nemeckého a anglického jazyka sme si so žiakmi 8. ročníka čítali nahlas príbehy v cudzích jazykoch a zdokonaľovali sa v nich. Využili sme aj prítomnosť ukrajinských žiakov na našej škole, ktorí nám prečítali príbehy v ich rodnej reči, čo ešte viac ozvláštnilo túto aktivitu.

     • Svetový deň vody

     • 22. marec je označovaný ako Svetový deň vody. Žiaci prvých ročníkov boli pozvaní na prednášku o vode a obojživelníkoch do informačného centra PIENAP. Odborným výkladom nás viedla Ing. Margaréta Malatinová. Dozvedeli sme sa užitočné informácie o tom, že voda nie je dôležitá len pre ľudí, ale aj pre zvieratá, ktoré ju nevyhnutne potrebujú pre život. Žiaci mali možnosť pozorovať preparáty a rozdiely medzi jednotlivými živočíchmi. Hravou formou vedená prednáška bola pre žiakov veľmi poučná. Naučili sa rozdiel medzi žabou a salamandrou, mali možnosť vyskúšať si chytať potravu ako žaba a nakoniec bolo ich úlohou roztriediť a poskladať správne kartičky s vývojovými štádiami jednotlivých obojživelníkov.    

     • Pasovaní za čitateľov

     • Pri príležitosti mesiaca marec sme s našimi prvákmi navštívili mestskú knižnicu. Pani Mária Dlhá nás pekne privítala a oboznámila nás s pravidlami, ktoré je potrebné dodržiavať pri návšteve knižnice a požičiavaní kníh. Žiaci mali možnosť prečítať pár viet z knihy ktorej text predtým vôbec nepoznali. Musíme povedať, že sa im veľmi dobre darilo. Nakoniec boli všetci prváci pasovaní za čitateľov mestskej knižnice. Odteraz budú môcť navštevovať mestskú knižnicu, budovať si vzťah ku knihám a tým rozvíjať a zdokonaľovať svoje čitateľské schopnosti.

     • Marec - mesiac kníh

     • Mesiac marec je venovaný predovšetkým rôznym knihám, a preto si pri tejto príležitosti žiaci 5. A priniesli do školy svoje najobľúbenejšie knihy, po ktorých doma radi siahnu a s veľkou náruživosťou  si ich prečítajú. Príjemnú chvíľku sme strávili v spoločnom kruhu v našej triede, v ktorej sme si s láskou vychutnávali rôzne občerstvenie a dychtivo čítali naše obľúbené knihy. Každú knihu sme po prečítaní  adekvátne ohodnotili. Preto by sme chceli posmeliť Vás, milí čitatelia príspevku, aby ste siahli po knihách, ktoré už dlho smútia prázdnotou a rozveselili ich svojím jemným dotykom rúk a príjemným pohľadom pri čítaní!

     • Matematický KLOKAN 2024

     • Tradícia Klokana sa neprerušila na našej škole ani tento rok. 59 matematiky chtivých  žiakov si zmeralo sily v utorok 26 .marca. Správne odpovede sa dozvieme až o mesiac. Odhodlanie vyriešiť čo najviac úloh správne bolo viditeľné u všetkých. 24 prvákov, 11 druhákov, 12 tretiakov a po štyria zástupcovia štvrtého, piateho a šiesteho ročníka si hodinu potrápili hlavičky. Budeme zvedaví, ako sa komu darilo a všetci veríme v úspešné výsledky mladých Klokanov. 

     • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

     • Milí rodičia budúcich prvákov!

      Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis). Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

      Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je písomná žiadosť – Prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len "prihláška"), vyplnená zákonným zástupcom dieťaťa. Elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na webovej stránke základnej školy v hornej lište, prosíme správne vyplniť a odoslať od 26.3.2024 do 18.4.2024. Prosíme, rezervujte si aj približný čas zápisu.

       

      Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

      pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční

      v utorok, 30. apríla 2024, od 13:00 do 15:00 hod.

      v budove ŠKD na 2. poschodí. 

       

      Zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018, alebo deti po odklade nástupu na plnenie školskej dochádzky.

      Na zápis je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa (kópiu), občiansky preukaz zákonných zástupcov, 10 € na sadu zošitov do prvého ročníka.

       

      • Aj po vyplnení elektronickej prihlášky je prítomnosť zákonného zástupcu a dieťaťa na zápise žiaduca. Po vypísaní prihlášky Vám program vygeneruje kód formulára - ten si niekde poznačte v prípade neskoršej opravy. Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky je v takom prípade tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov (Príloha č. 2), ktoré  musíte vyplniť, vytlačiť a priniesť podpísané oboma zákonnými zástupcami!

      • Priloha_c._2_-_Povinna_priloha_k_elektronickej_prihlaske.docx                                                       

      • PODPISY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

      • Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

       Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

       • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

       • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo

       • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením zákonného zástupcu (Príloha č. 3).

       • ak sa zápisu nemôžu zúčastniť obaja rodičia, prihlášku môže podpísať len jeden zákonný zástupca, ak sa obaja zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden z nich a na zápis prinesú vypísané a podpísané písomné vyhlásenie (Príloha č. 4).

      • Priloha_c._3_-_Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx 

      • Priloha_c._4_-_Pisomne_vyhlasenie_zakonnych_zastupcov.docx     

       

      Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie centra poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. 

      • Písomné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ. 

      • Ak dieťaťa nedosiahlo školskú zrelosť a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ, aj napriek tomu je zákonný zástupca povinný prísť s dieťaťom na zápis v stanovenom termíne. 

       Zápis dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku

      • Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. V tomto prípade zákonný zástupca predkladá aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia centra poradenstva a prevencie a súhlasné písomné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

         Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje:

      • osobné údaje o dieťati - meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo a adresa trvalého pobytu dieťaťa; 

      • osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa - meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje na účely komunikácie (telefónne číslo, e-mail, elektronická schránka).  

                                    TEŠÍME SA NA VÁS A VAŠE DETI!

     • Lyžiarsky kurz 2024

     • Naši siedmaci od 11.3. - 15.3. 2024 absolvovali  lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku Strednica - Ždiar. Žiaci boli rozdelení do skupín podľa lyžiarskych zručností. S potešením oznamujeme, že všetci sa naučili minimálne základy lyžovania a ostatní zdokonalili a vylepšili svoj lyžiarsky štýl. Sme na nich veľmi hrdí a veríme, že budú v lyžovaní napredovať. Ďakujeme inštruktorom z GORGY SKI SCHOOL za profesionálny a individuálny prístup ku každému žiakovi a zamestnancom lyžiarskeho strediska za ústretový prístup.

     • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

     • Dňa 13. marca 2024 sa v Kežmarku konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategórie F. Našu školu reprezentoval žiak ôsmeho ročníka Daniel Poláček, ktorý sa umiestnil na prvej priečke a ako jediný sa stal úspešným riešiteľom tejto kategórie. K úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti do riešenia nielen fyzikálnej olympiády aj v ďalších rokoch!

     • Okresné kolo v Stolnom tenise

     • V stredu 6. marca 2024 sa za účasti 12 škôl konalo okresné kolo v stolnom tenise chlapcov ZŠ. Školy odohrali proti sebe vzájomné zápase v skupinách A a B, z ktorých postúpili do semifinále 2 najlepšie tímy. V skupine A sa stretli naši chlapci Toporec, Grundschule, Spišské Hanušovce, Huncovce a Vrbov. V skupine B proti sebe nastúpili Nižná brána, sv. Kríž, Stráne pod Tatrami, Podhorany, Slovenská Ves a Štefánikova Spišská Belá. Našim chlapcom nevyšiel výsledkovo hneď prvý zápas proti Toporcu, keď sme tesne prehrali 2:3. Toporec bol však favorit a obhajca minuloročného prvenstva. V ďalších zápasoch však už naši chlapci nezaváhali a pripísali si so tabuľky 4 víťazstvá. V tabuľke sme obsadili druhé miesto a postúpili, tak do semifinále, kde sme nastúpili proti víťazovi skupiny B ZŠ Slovenská Ves. V napínavom zápase sa v dramatickej koncovke šťastená priklonila na našu stranu a po víťazstve 3:2 na zápasy sme si vybojovali postup do finále. Vo finále čakal na našich chlapcov Toporec. Odveta za prehru v základnej skupine na vyšla dokonale a hoci všetky zápasy mali veľmi vyrovnaný priebeh konečný výsledok bol v nás prospech v pomere 3:0. Týmto víťazstvom sme sa stali majstrami okresu Kežmarok pre rok 2024 a vybojovali postup pre našu školu na krajské majstrovstvá, ktoré sa uskutočnia 18.04.2024 opäť na našej základnej škole v Spišskej Starej Vsi. Zoznam žiakov , ktorí nás na majstrovstvách okresu reprezentovali: 1. Richard Horník 9.B 2. Dávid Zelina 9.B 3. Milan Michlik 9.B 4. Simon Novotný 8.B Chlapcom gratulujeme a krajskom kole držíme palce. Poradie: 1.miesto – ZŠ Spišská Stará Ves 2.miesto – ZŠ Toporec 3.miesto – ZŠ s MŠ Nižná brána 4.miesto – ZŠ s MŠ Slovenská Ves 5.miesto – ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce 6.miesto – ZŠ Podhorany 7.miesto – ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá 8.miesto – ZŠ Grundschule 9.miesto – ZŠ Stráne pod Tatrami 10.miesto – ZŠ Vrbov 11.miesto – ZŠ s MŠ sv. Kríža 12.miesto – ZŠ Huncovce

       

      Vo štvrtok 7. marca 2024 sa za účasti 9 škôl konalo okresné kolo v stolnom tenise dievčat ZŠ. Školy odohrali proti sebe vzájomné zápase v skupinách A a B, z ktorých postúpili do semifinále 2 najlepšie tímy. V skupine A sa stretli Slovenská Ves, Spišské Hanušovce, Štefánikova Spišská Belá, sv. Kríž a Vrbov. V skupine B proti sebe nastúpili Nižná brána, Grundschule, Ľubica a naše dievčatá zo základnej školy Spišská Stará Ves. Hneď prvý zápas proti Nižnej Bráne Kežmarok sa ukázal ako rozhodujúci. Tento zápas sme prehrali v napínavej koncovke 3:2. V ďalších troch zápasoch sme však zvíťazili a v tabuľke skončili na druhom mieste. V semifinále nás teda čakal víťaz skupiny A Základná škola Slovenská Ves . Mužstvo zo Slovenskej Vsi patrí dlhodobo medzi absolútnu špičku nielen v rámci prešovského kraja, ale aj na celoslovenskej úrovni. V samotnom zápase Slovenská Ves potvrdili úlohu favorita a naše dievčatá zdolali 3:0 Čakal na teda súboj o 3.mieste ,kde na nás čakala Základná škola Nižná brána. Zápas mal opäť veľmi vyrovnaný priebeh a o víťazovi musel rozhodnúť až posledný zápas. Ten sme v napínavej koncovke tentokrát tesne prehrali 3:2 a rovnakým výsledkom skončil aj celý zápas. Dievčatá však podávali veľmi dobré výkony a keďže všetky tri ktoré nastúpili a našu školu reprezentovali sú žiačkami siedmeho resp. šiesteho ročníka majú pre sebou svetlú budúcnosť a možnosť sa zlepšovať. Žiačky , ktoré nás reprezentovali: 1. Sofia Zavacká 7.B 2. Janka Kronová 7.B 3. Miriama Kraková 6.B Poradie: 1.miesto – ZŠ s MŠ Slovenská Ves 2.miesto – ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá 3.miesto – ZŠ s MŠ Nižná brána 4.miesto – ZŠ Spišská Stará Ves 5.miesto – ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce 6.miesto – ZŠ Ľubica 7.miesto – ZŠ Vrbov 8.miesto – ZŠ Grundschule 9.miesto – ZŠ s MŠ sv. Kríža

       

     • Golfujeme v škole

     • V októbri 2023 sme sa prihlásili do všetkých poskytovaných modulov v projekte Školský šport. Sme radi, že sa nám ozval tréner p. Matúš Maďar a mohli sme jeden z nich už absolvovať. Od februára 2024 do marca 2024 sme v našej škole mali modul Golfujeme v škole. Žiaci 2. – 5. ročníka, spolu 112 žiakov absolvovalo 6 hodín tohto modulu. Cieľom tejto aktivity bolo ukázať žiakom golf prostredníctvom hry, ktorá je určená do vnútorných aj vonkajších podmienok – ide o SHORT GOLF. Všetci žiaci s náčiním prispôsobeným ich veku zažili nadšenie a radosť z odpálenia loptičky na cieľ a do diaľky. Vďaka mäkkým loptičkám a ľahkým plastovým paliciam ide o veľmi dostupnú a veľmi bezpečnú formu golfu. Golf je hra, ktorá sa dá hrať v škole, v telocvični a aj kdekoľvek v prírode. Súčasťou golfu je zdvorilé správanie, ktoré žiakov učí akceptovať pravidlá, rozvíjať u nich komunikáciu so spoluhráčmi a učia sa vzájomnému porozumeniu. Žiaci modul Golfujeme v škole úspešne ukončili a získali certifikát za nadobudnuté praktické zručnosti. Žiakom sa hodiny páčili a trénerovi na rozlúčku poďakovali milým darčekom. Tréner aj učitelia telesnej výchovy spozorovali u žiakov výrazný pokrok v tejto športovej aktivite. Mnohí nadšení malí golfisti by v budúcnosti chceli v tomto športe pokračovať.

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      v súlade s  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že  20. marca 2024 /t.j. streda/ bude rozhodnutím riaditeľky Spojenej školy udelené žiakom 5. - 7. ročníka riaditeľské voľno. Žiaci 8. ročníka majú exkurziu. Z obedov je potrebné sa odhlásiť, alebo si obed prevziať. Riaditeľské voľno je udelené z organizačných dôvodov – Testovanie 9 2024.  Za porozumenie ďakujeme.

     • Geografická olympiáda

     • V utorok, 12.3. sa na pôde základnej školy Nižná Brána v Kežmarku konalo okresné kolo geografickej olympiády v kategóriách E, F a G. V kategórii G (žiaci 5. ročníka) sa úspešným riešiteľom stal Michal Koňuch (5.A). V kategórii F (žiaci 6. a 7. ročníka) sa úspešnými riešiteľmi stali Michal Pješčák (6.B), Michal Kušnirák (7.A) a Matteo Zahoranský (6.A). V kategórii E sa úspešnými riešiteľmi stal Daniel Poláček (8.A). Nepodarilo sa nám postúpiť na krajské kolo, ale keďže väčšina našich žiakov môže súťažiť budúci rok v rovnakej kategórii, máme výbornú východiskovú pozíciu do budúceho ročníka. Úspešným riešiteľom blahoželáme!

     • 2. ročník futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľky Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi🏆⚽🥇🎖️

     • V piatok 16.02.2024 sa v telocvični základnej školy v Spišskej Starej Vsi konal 2. ročník futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľky Spojenej školy. Tento turnaj môžeme považovať aj za neoficiálné majstrovstvá regiónu pre žiakov základných škôl, keďže okrem domáceho výberu sa ho zúčastnili základné školy z Haligoviec, Veľkého Lipníka, Spišských Hanušoviec a Lendaku. Účasť musela na poslednú chvíľu odrieknuť základná škola zo Slovenskej Vsi a tak sa tohto podujatia zúčastnilo 5 základných škôl. Turnaj bol určený pre vekovú kategóriu U15, teda prioritne pre chlapcov (ale aj dievčatá) 9. a 8. ročníka. Podujatie odštartovala slávnostným príhovorom pani riaditeľka domácej základnej školy. V úvode naši futbalisti prekvapili pani riaditeľku milým blahoželaním k jej narodeninám a odovzdali jej krásnu kyticu. Potom začali napínavé boje o Putovný pohár. V prvom zápase zdolali naši chlapci Spišské Hanušovce výsledkom 4:0. V druhom zápase si poradili so základnou školou z Haligoviec v pomere 5:0 a v treťom zápase sme zvíťazili s Veľkým Lipníkom výsledkom 4:1. V poslednom zápase turnaja sa stretli dva nezdolané tímy, Spišská Stará Ves a Lendak, ktoré bojovali o celkové prvenstvo. Dramatické finále sa hralo vo výbornej atmosfére, ktorú vytvorili naši žiaci na tribúne. Rozhodujúci zápas mal výbornú úroveň vďaka obom tímom. Naši chlapci, vedomí si, že aj prípadná remíza im zabezpečí celkové prvenstvo, začali stretnutie s dôrazom na pozornú defenzívu a čakali na chybu súpera. Vďaka tejto taktike sa nám podarilo streliť úvodný gól zápasu, ktorý nám ešte viac pridal na pohode. Tesne pred koncom stretnutia naše družstvo zaznamenalo druhý, poisťujúci gól. Hoci v úplnom závere sa Lendaku podarilo znížiť stav zápasu na 2:1, nič to už, ale nezmenilo na našom víťazstve a fakte, že prvé miesto a putovný pohár ostali na domácej pôde. Všetky zúčastnené tímy boli ocenené diplomami, prvé tri mužstvá aj pohármi, ktoré im odovzdala páni riaditeľka. Putovný pohár pre víťaza teda pre tento rok ostal doma. Na záver sa chcem poďakovať pani riaditeľke za možnosť zoraganizovať tento turnaj a za zabezpečenie občerstvenia pre všetkých účastníkov. Ďakujem aj pani zástupkyni základnej školy za pomoc pri celkovej organizácii a predovšetkým chlapcom, ktorí sa turnaja zúčastnili, za výbornú reprezentáciu našej školy. Súpiska našich hráčov: 1.Alex Lopata 8.B 2. Jakub Kostka 9.B 3.Milan Michlik 9.B 4. Dávid Zelina 9.B 5. Richard Horník 9.B 6. Lukáš Maličký 8.B 7. Šimon Novotný 8.B 8. Michal Hamráček 8.B 9. Jakub Duda 8.A 10. Boris Grigľák 7.A. Rovnako ďakujeme všetkým školám za účasť a presne o rok sa na Vás tešíme opäť. Lukaš Potanecký.