• Profil školy

    • Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

      

                Základná škola ,Štúrova 231/ 123 , Spišská Stará Ves

      

            Slávnostné otvorenie novej budovy základnej školy v našom mestečku bolo 3.januára 1962.  V tejto škole mali spoločné riaditeľstvo Stredná všeobecno-vzdelávacia škola v Spišskej Starej Vsi aj Základná deväťročná škola v Spišskej Starej Vsi. Od septembra 1972  existujú ako samostatné školy. Základná škola má od roku 2002 právnu subjektivitu.

            Základnú školu tvoria v súčasnej dobe tri budovy. Hlavná budova je dvojposchodová so 14 triedami a jednou počítačovou učebňou, je v nej zborovňa, riaditeľňa, kancelária pre  zástupkyne riaditeľky,  miestnosť výchovnej poradkyne, 5 kabinetov a hospodárske oddelenie. Druhou je budova telocvične, ktorá bola daná do užívania v roku 1981, spolu so špeciálnymi učebňami- učebňa výtvarnej výchovy- od 1.9. 2015 sa zmenila na ateliéry ZUŠ, kuchynka a učebňa na špeciálnu prípravu dievčat a v roku 1984 bola daná do užívania budova školskej jedálne, školského klubu detí a dielní.

     Škola má veľký športový areál, ktorý je vybudovaný svojpomocne.

            Otvorenie novej školskej budovy malo veľký prínos  pre zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci našej školy nemuseli navštevovať roztrúsené triedy po meste, čo sa určite prejavilo nielen na ich vedomostiach, ale aj na aktivitách mimo školy. Zapájali sa do rôznych súťaží a žali nemalé úspechy. Veľký úspech mal folklórny súbor Pieniny, ktorý bol založený v našej škole ako tanečný krúžok v roku 1971,ktorý viedla pani učiteľka Marta Česelská. Tanečníci žali úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Teší nás 1 . miesto v celoslovenskom kole literárnej súťaže, ktoré získala svojou vlastnou tvorbou žiačka Mariana Michalíková.

           Naša škola odchovala ľudí, ktorí teraz pôsobia na rôznych dôležitých postoch , máme aj úspešných športovcov, ktorí reprezentujú Slovensko. Pýchou Zamaguria je Juraj Minčík, ktorý sa stal bronzovým víťazom na Olympijských hrách v Sydney. Aj vodáci Peter a Ladislav Škantárovci sú bývalí žiaci našej školy. Tešíme sa z ich úspechov. V kulturistike sme hrdí na Petra Chmuru.

             Hlavným cieľom školy je výchova a vzdelávanie žiakov v duchu tvorivo-humanistickej výchovy. Zapájame sa do rôznych aktivít a projektov, spolupracujeme s rodičmi. Škola poskytuje rodičom a verejnosti možnosť využívania telocvične v odpoludňajších hodinách,

      Aktívne spolupracujeme s  PIENAPom, TANAPom, mestskou knižnicou, dobrovoľnými aj profesionálnym hasičmi aj policajným zborom.

            V roku 2003 sme  začali  tradíciu výtvarnej súťaže Kostelničákov ornament. Súťaž prerástla do medzinárodnej súťaže, lebo sa zapájajú do nej aj školy v susednom Poľsku.

            Škola má množstvo aktívnych a tvorivých učiteľov, ktorí pre žiakov pripravujú rôzne aktivity a zapájajú sa do rôznych projektov. (viď podstranu Projekty).

     1.9.2011 sa ZŠ stala organizačnouzložkou Spojenej školy Spišská Stará Ves.( https://spos231ssv.edupage.org)

     Naša škola poskytuje vzdelanie aj žiakom so zdravotným postihnutím.Máme prospôsobené priestory a vstup na bezbariérový pohyb týchto žiakov v našej škole.