Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 
 • Dopravné - vyplácanie

  Spojená škola Spišská Stará Ves - organizačná zložka ZŠ oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného žiakom sa uskutoční dňa 06.07.2018 v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 • Škola v prírode 2018

  Do galérie Škola v prírode 2018 boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Daj zelenú prírode - Lúčny ekosystém

  Absolvovali sme posledné stretnutie v rámci projektu Daj zelenú prírode.

 • ZLATÝ BLYSKÁČ 2018

  Žiaci ZŠ Spišská Stará Ves dosahujú svojou šikovnosťou a bojovnosťou mnohé úspechy v nižších, no veľmi často obsadia výborné miesto aj vo vyšších vedomostných, športových, či iných súťažiach.Tak tomu bolo aj v rybárskej súťaži. Prostredníctvom vedúceho Rybárskeho krúžku pri CVČ Ing. Antona Kandu sa naučili mnohým vedomostiam a schopnostiam, ktoré zúročili na celoslovenskej detskej rybárskej súťaži Zlatý blyskáč 2018, kde si Tomáš Kozub (žiak 8.A triedy) v obrovskej konkurencii slovenských ,,rybárov začiatočníkov" vybojoval 1. miesto a Matúš Mačutek (žiak 5.B triedy) obsadil výborné 2. miesto.

  V súťaži družstiev bolo naše družstvo jednoznačne najlepšie a právom získalo 1. miesto v rámci Slovenska. Blahoželáme víťazom!!!

  1. miesto v SR

 • Vyplácanie dopravného

  Spojená škola Spišská Stará Ves  - organizačná zložka ZŠ oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného  žiakom sa uskutoční dňa 14.07.2017 (t.j.  v piatok) v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 • ŠKOLA V PRÍRODE V HEĽPE

  Školy v prírode sa v termíne od 4.6.2018 do 8.6.2018 v Heľpe v penzióne Majk zúčastnili štrnásti žiaci IV. A a desiati žiaci IV. B triedy. Cieľom bolo rozšíriť teoretické poznatky žiakov z  vyučovania o praktické skúsenosti a poznatky o prírode priamym pozorovaním, upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť, stmeľovať žiacky kolektív a rozvíjať kultúrno spoločenské návyky a estetické cítenie žiakov.

  So žiakmi boli v ŠvP traja pedagógovia: pedagogický vedúci ŠvP Mgr. Milada Krišáková, učiteľky Mgr. Marta Mareková a Mgr. Mária Raková.

  Súčasťou ŠvP bol plavecký výcvik žiakov 4. ročníka.

   

  Základnou podmienkou účasti bol vyhovujúci zdravotný stav žiakov, odporúčanie pediatra bolo súčasťou povinnej dokumentácie. Všetci zúčastnení žiaci splnili túto podmienku. 5 žiakov bolo liečených dlhodobo na rôzne druhy a typy alergií. Títo mali so sebou príslušné lieky, ktoré odovzdali pri nástupe do ŠvP vedúcej ŠvP a tá po príchode na miesto pridelenému zdravotníkovi aj s podrobným popisom a odporúčaniami. Povinnou dokumentáciou bolo aj vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti prostredia a vyhlásenie o zodpovednosti za škodu spôsobenú úmyselne ich dieťaťom. K žiadnym škodám na majetku penziónu, ani majetku žiakov a pedagógov počas pobytu nedošlo. Žiaci boli ubytovaní na poschodí v izbách po 6. Oddelene chlapci a dievčatá.

   Neboli zaznamenané žiadne významné úrazy. Drobné odreniny u jednej žiačky boli okamžite ošetrené zdravotníkom. Išlo o pád počas spoločnej hry na ploche pred penziónom.

  Počas plaveckého výcviku sa žiaci riadili pokynmi inštruktora plávania. Disciplína bola vzorná, všetci žiaci zvládli základy plávania. Počas ŠvP prebiehalo vyučovanie najmä v prírode. Počas krátkeho času nepriaznivého počasia v spoločenskej miestnosti.

  Žiaci mali možnosť vidieť na vychádzke časť obce Heľpa, navštívili miestny amfiteáter, využívali na šport ihriská a relaxovali v soľnej jaskyni.

  Strava žiakov bola pestrá a primeraná, no chýbalo viac surovej zeleniny. Pitný režim bol zabezpečený v reštaurácii penziónu po celý deň. Žiaci si mohli tekutiny nabrať aj do vlastných fliaš kedykoľvek počas dňa.

  Program bol spestrený rôznymi hrami, súťažami, spoločenskými hrami. Každý žiak odchádzal zo ŠvP s malou pozornosťou, odmenou za vytrvalosť, ochotu pomôcť druhému, kamarátsky prístup, prekonávanie úloh a prekážok. Odmeny venovalo riaditeľstvo ZŠ, učiteľky ŠvP a sponzori z radov rodičov.

  Ciele ŠvP boli splnené v plnom rozsahu. Žiaci nadobudli nové teoretické, ale najmä praktické zručnosti. Odlúčení od rodičov a domáceho prostredia zvládli všetky úlohy vyplývajúce z plánu ŠvP.

   

  Zapísala Mgr. Milada Krišáková           

 • Daj zelenú prírode

 • Športová súťaž pre 3. a 4. ročník ZŠ

  Dňa 25. mája sa naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili športovej súťaže pod názvom „Šikovné veveričky“. Túto súťaž  pre žiakov 1. stupňa  pravidelne organizuje ZŠ Spišské Hanušovce. Súťažilo sa v siedmich rôznych disciplínach. Naše družstvo tvorili dvaja tretiaci a dvaja štvrtáci. Za tretiakov bojovali Milan Michlík 3. A, Dávid Zelina 3. B a za štvrtákov Radovan Kozub 4. A, Jozef Lešundák 4. B. Po kratšej pauze sa nám opäť podarilo získať 1. miesto zo šiestich súťažných družstiev. Víťazi si odniesli pekné vecné ceny a fantastický pocit z prvého miesta. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže.

 • Kurz anglického jazyka

  Žiaci 8. a 9. ročníka sa v dňoch 6. až 8. júna 2018 zúčastnili intenzívneho kurzu angličtiny, ktorým ich sprevádzal americký lektor John Graham. V kurze sa absolventi zamerali na rozvoj komunikačných schopností. John so žiakmi komunikoval výločne v angličtine a pripravil pre nich množstvo zaujímavých aktivít.

 • KLÁŠTORNÁ ŠKOLA

  Naši žiaci z 2.A triedy trávili 5. jún veľmi neobyčajne. Svoju triedu vymenili za Kláštornú školu v múzeu v Červenom Kláštore. Najprv si pozorne prezreli expozíciu múzea a vypočuli veľmi pekný výklad o jeho histórii. Spoznali tajuplný život tunajších kartuziánskych i kamaldulských mníchov. So zatajeným dychom si vypočuli, aký prísny a nekompromisný bol ich denný režim. Nahliadli i do tajomných zákutí kláštora, kde sa hostia bežne nedostanú. Jemná vôňa kadidla a zvláštne náboženské piesne mníchov v pozadí celú atmosféru robili ešte záhadnejšou.

  Legenda o známom Cypriánovi nesmela chýbať a naši žiaci ukázali, že o ňom už aj mnohé veci vedia. Neskôr ju na nádvorí pod slnečnými hodinami vystriedala rozprávka o ňom z knihy Petra Glocka. Na žiakov čakali i tvorivé dielne. Obľúbené gumovacie pero vymenili za husacie brko a atrament. Pokúšali sa takto prepísať slová z biblie písanej západoslovenským jazykom. O čosi jednoduchšia bola výzdoba papierových vrecúšok na bylinky. Žiaci strihali, trhali, lepili a svoje voňavé vrecúško si s nadšením odniesli domov. Ochutnávka bylinkových vôd v horúcom počasí príjemne osviežila a po nej sa s priestormi kláštora rozlúčili. Hladné brušká naplnili v krásnom prostredí pod Troma Korunami a plní zážitkov sa šťastne vrátili domov.

 • TROJDNIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

  V čase od 30.5.2018 do 1.6.2018 sme si v ZŠ Sp. St. Ves naplánovali aktivity, ktoré boli viazané na pekné počasie, lebo len pod touto podmienkou ich mohli žiaci prežiť plnohodnotne....

  Streda 30. mája  sa niesla v znamení výletov II. stupňa. Učitelia si so žiakmi v rámci tejto akcie pozreli Bardejov, Bardejovské Kúpele, Betliar, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu (obrovský unikát, je jednou z 3 aragonitovýcj jaskýň na celom svete), Levoču, Spišskú Novú Ves a Bojnice. Všetci si odtiaľ priniesli množstvo kvalitných zážitkov. V škole ostali tí, ktorí z rôznych dôvodov na výlet neišli, no urobili v čase vyučovania pod dozorom vyučujúcich kus poctivej práce na skrášľovaní areálu školy.

  Vo štvrtok 31. mája sme spoločne oslávili Deň detí. Zrána nám na školskom dvore urobil veselú atmosféru ,,superstarista" Martin Krausz, ktorý nás v rámci svojho koncertu rozospieval. Súčasťou tejto šou bola aj zumba, do ktorej p. Krauszová postupne vťahovala viac a viac žiakov. Takže sa precvičili nie len ich hrdlá, ale aj svaly žiakov. Po koncerte nasledoval karneval, v rámci ktorého boli vyhodnocované a odmenené tie najnápaditejšie masky. Karnevalový sprievod sa prešiel aj mestom Spišská Stará Ves tak, aby si na maskách mohli popásť svoje oči aj jeho obyvatelia.

  Piatok 1. júna sa niesol v znamení cvičenia Ochrana človeka a prírody.Zúčastnili sa ho všetci žiaci ZŠ, pričom I. stupeň plnil svoje úlohy v spolupráci s Hasičským zborom v Spišskej Starej Vsi pod vedením Ing. Kolodzejovej. Mali možnosť pozorovať týchto odborníkov pri zaobchádzaní s požiarnou technikou, ochrannými prostriedkami a spôsobmi ochrany. II. stupeň mal vytýčenú trasu, po ktorej sa presúval k jednotlivým stanovištiam, na ktorých žiaci plnili zadané úlohy. Na stanovišti č. 1, ktoré si zobral pod svoj patronát Mgr. Čupka, si precvičili svoje vedomosti o civilnej ochrane. Na stanovišti č. 2 pod vedením Ing. Mikulovej pracovali žiačky z krúžku Prvá pomoc. Vytvorili 3 skupinky a každá z nich predvázala spolužiakom postup pri poskytovaní prvej pomoci pri rôznych druhoch poranania, ako sú zlomeniny, krvácanie, kardiopulmonálna resuscitácia. Na stanovišti č. 3 Mgr. Kafková pripravila pre žiakov aktivity s témou pobyt a pohyb v prírode a jej ochrana. Stanovište č. 4 zastrešila Mgr. Skotzke a žiaci si tu precvičovali svoje vedomosti a zručnosti v obore dopravná výchova.

  Je úplne úžasné, aké pekné počasie nás celé tri dni sprevádzalo.... Bolo slnečno a teplo a my sme vďaka tomu strávili krásne a nezabudnuteľné ,,TROJDNIE" organizované vyučujúcimi v základnej škole.      Ing. Mikulová

 • DEŇ MLIEKA

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka (16. 5 ) sa trieda 1.B zapojila do projektu s tatranskou mliekarňou TAMI.  Cieľom projektu bolo vymyslieť so žiakmi aktivitu, činnosť spojenú s mliekom, alebo vyrobiť  niečo z obalov výrobkov s logom TAMI, ktoré kupujeme v obchodoch. Spolu so žiakmi sme vyrobili mliekorobota a natočili krátku reklamu, ktorú sme poslali do mliekarne TAMI .  16.5.2018 sme si v triede urobili ochutnávku mlieka, povedali sme si o zložení mlieka, o jeho výživovej hodnote a dôležitosti konzumovania mlieka v našom jedálničku. Za odmenu nám poslali balíček krásnych darčekov: švihadlá, prívesky, trička z logom TAMI, kľúčenky a pero pre pani učiteľku. Mgr. Iveta Novotná

 • Deň detí 2018

  Do galérie Deň detí 2018 boli pridané fotografie.

 • Absolventský koncert žiakov ZUŠ

 • Slávik Slovenska 2018

  Dňa 9. mája 2018 sa konalo okresné kolo v  interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA.

  Súťažilo sa v troch kategóriach . Každý súťažiaci mal odspievať dve ľudové piesne. Jedna pieseň bola ľubovoľná z daného kraja, bez doprovodu. Druhá pieseň bola povinná zo súťažného spevníka,         

  s doprovodom.  Spojenú školu SSV reprezentovali títo žiaci:

  1.kategória -  Emma Urbaňáková:  Kukulecka, Trhala som bazaličku

  2.kategória -  Vanesa Kosturáková:  Oj mala mati,   Čiže si šuhajko

  3.kategória -  Zuzana Kaprálová:  V ponedilek ráno, Zahrajce hudaci

  Hudobný doprovod: Bc.František Kačica DiS.art –husle

  Mgr. Mária Trebuňová- akordeón

  Žiaci našej školy nezískali žiadne umiestnenie, ale získali skúsenosť vďaka ktorej môžu odbúravať nedostatky a pracovať na lepších výkonoch.

 • Svetový deň rodiny

  Tento rok pripadol Svetový deň rodiny na utorok 15.mája. Žiaci ŠKD a vychovávateľky sa teda rozhodli, že ho oslávia spoločne s rodičmi, starými rodičmi a príbuznými kultúrnym programom v tanečnej sále ZUŠ. Pripravili si pre nich básničky, pesničky a krátky tanček. Usilovne nacvičovali takmer dva týždne a popri tom vyrábali pozdravy a malé darčeky v podobe šumivých prekvapení do kúpeľa. Účasť rodinných príslušníkov bola bohatá a vystúpenie ocenili potleskom. Sme veľmi radi, že si rodičia popri pracovných povinnostiach našli čas a ocenili snahu detí svojou prítomnosťou a radosťou z ich vystúpenia. Ďakujeme!

 • English Quiz 2018

  Vyhodnotili sme súťaž English Quiz 2018: najlepšou riešiteľkou sa stala Juliana Čarnogurská. Tesne za ňou sa umiestnili Dávid Rušin, Sofia Birošíková, Matúš Drienovský a Barbora Staneková. Blahoželáme.

 • MATEMATICKÉ SÚŤAŽE V ŠK. ROKU 2017/18

  V školskom roku 2017/2018 sa žiaci našej školy zapojili do  matematických súťaží.

  MATEMATICKÁ  OLYMPIÁDA

  Školské kolo v kategórií Z5 - Z9 riešilo 32 žiakov, z toho bolo 12 úspešných riešiteľov.

  Okresné kolo riešilo  12 žiakov, z toho bolo 5 úspešných riešiteľov.

  Úspešní riešitelia: kategória Z5:  Samuel Cisko  1. miesto

                                 kategória Z6:  Viktória Kostková  4.miesto

                                                        Radoslava Veličková  6.miesto

                                 kategória Z8: Gregor Kuchta  2. miesto

                                                       Juliána Čarnogurská  4. miesto

  PYTAGORIÁDA

  Školské kolo v kategórií P3 – P8 riešilo 90 žiakov, z toho bolo 20 úspešných riešiteľov.

  Okresné kolo riešilo 12 žiakov, z toho bolo  5 úspešných riešiteľov.

  Úspešní riešitelia: kategória P4:  Kristína Jarkulišová 4.B, 10.miesto

                                 kategória P5:  Samuel Cisko 5.B, 7.miesto

                                 kategória P6:  Paula Compľová 6.A, 8. miesto

                                                        Bibiana Nováková 6.A  9. miesto

                                 kategória P8:  Gregor Kuchta 8.A, 8. miesto

   

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  Žiaci našej školy sa zapájajú  do celosvetovej súťaže Matematický klokan. Súťaž prebiehala v školskej jedálni 19.marca 2018. Test pre žiakov 2. – 4. ročníka (kategória Klokanko 2, Klokanko 3, Klokanko 4) pozostáva z 18 úloh a trvá 45 minút. Pre žiakov 5. – 9. ročníka (Školák 5, Školák 6, Benjamín 7, Benjamín 8, Kadet 9) pozostáva z 24 úloh a trvá 60 minút. Diplom úspešného riešiteľa  dostáva    20 % najúspešnejších riešiteľov.

  Z našej školy riešilo Klokan 28 žiakov. Z toho bolo  7 úspešných riešiteľov:

   Daniel Poláček 2.A, 86,7 %

   Samuel Poláček 4.A, 82,2 %

   Bibiána Nováková 6.A, 90 %

   Barbora Staneková 7.B, 77,5 %

   Gregor Kuchta 8.A, 85 %

   Juliána Čarnogurská 8.A , 76,7 %

   Lucia Majerčáková 9.A, 95,8 % , školský šampión

   

strana: