• Zbierka Biela pastelka 18.9. 2020

     • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      V piatok 18.9.2020 bude aj naša škola patriť k tým, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný. Naši koordinátori Bielej pastelky budú v triedach informovať žiakov, ktorí môžu prisieť a pomôcť dobrej veci. V hlavnej budove školy bude na prízemí umiestnená stacionárna pokladnička, do ktorej môžeme prispievať do konca novembra. 

      Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme.

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Riaditeľka Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 bude 02. septembra 2020 v triedach ZŠ o 8:00 hod.

      Žiaci 2. – 9. ročníka ZŠ prichádzajú do svojich tried od 7:30 hod.                                                                      Žiaci 1. ročníka ZŠ budú slávnostne privítaní pred vchodom hlavnej budovy ZŠ o 8:15 hod. Podmienkou vstupu všetkých žiakov do budovy školy je odovzdanie vyplnených a rodičom podpísaných tlačív:

      1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) https://www.minedu.sk/data/att/17078.docx

      2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti https://www.minedu.sk/data/att/17079.docx

      Otvorenie nového školského roka sa uskutoční prostredníctvom školského rozhlasu. Žiaci si prinesú rúško, prezuvky a tašku na učebnice.

    • Prihlášky na stravovanie do školskej jedálne v šk. roku 2020/2021
     • Prihlášky na stravovanie do školskej jedálne v šk. roku 2020/2021

     • Spojená škola Spišská Stará Ves

       

      Informácia pre rodičov k prihláške na stravovanie v ŠJ ZŠ /ostáva rodičom/

       

      1.    Na základe VZN č. 6/2019 mesta Spišská Stará Ves sa určuje výška na prevádzku ŠJ /režijné náklady/ takto:

      - žiak ZŠ prispieva sumou 5,--€ za mesiac bez ohľadu na počet odobratých obedov

      - študent gymnázia prispieva sumou 5,--€ za mesiac bez ohľadu na počet odobratých obedov /+poplatok za stravu 1,26€ za odobraté jedlo/.

       

      Aby sa zabezpečila účelnosť, efektívnosť, ako aj hospodárnosť s vynaloženými finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, upravujú sa povinnosti pri prihlasovaní a odhlasovaní žiakov zo stravy takto:

      1. Prihlášku  odovzdá každý záujemca o stravu osobne vedúcej ŠJ od 24. 8. 2020. Povinnou súčasťou prihlášky bude priložený doklad o zaplatení -  5 € réžia na mesiac september 2020. Bez týchto uvedených požiadaviek žiak na stravu  nebude prihlásený až do ich zrealizovania. V prípade nezaplatenej réžie bude stravník zo stravy vylúčený priebežne.
      2. Žiak je v prípade neprítomnosti v škole povinný sa z obeda vyhlásiť, a to:

      a/ osobne zápisom do zošita minimálne deň vopred do 14.00.

      b/ mobilnou aplikáciou najneskôr do 6.00 hod. dňa, z ktorého odhlasuje obed.

      c/ telefonicky na č. 0911420094, alebo 052 482 2377, deň vopred do 14.00 hod. Ak tak neurobí, za včas neodhlásenú stravu zaplatí pokutu  1,20 €/obed. V prípade, že neuhradí túto sumu, bude stravník zo stravy vylúčený.

      1. Ak je žiak v škole, obed je povinný skonzumovať v ŠJ, nie do obedára!!! /Iba ak je na súťaži a nestihne sa vrátiť v čase výdaja stravy./ Každý odobratý obed potvrdí pri okienku čipom.

       

      Údaje potrebné na úhradu réžie 5,--€  na žiaka ZŠ a réžie a stravného pre žiaka gymnázia:

      Spojená škola, Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves

      Č. účtu: SK2909000000000494578813

      Variabilný symbol: 20/21

      Do správy pre prijímateľa rozpísať platbu a mená detí, za ktoré je platba, tiež  triedu, ktorú bude navštevovať v šk. roku 2020/2021.

      Platbu je možné realizovať iba cez internetbanking alebo priamo u vedúcej školskej jedálne. Nie poštovou poukážkou, ako to bolo doteraz.

       

     • Skončil 2. turnus Letnej školy v Spišskej Starej Vsi

     • V piatok 21. augusta skončil aj druhý turnus našej Letnej školy. V posledných troch dňoch sa vystriedalo daždivé aj slnečné počasie a aj výsledky družstiev boli ako na hojdačke. Nakoniec vyhrali celkovo Žltí vďaka kolektívnym výkonom všetkých členov. Smútiť však nemusia ani Modrí, Zelení alebo Bieli, bojovali veľmi statočne. Či už išlo o rôzne netradičné športy, alebo o vedomostné súťaže, vždy niekto pozitívne prekvapil. Kto by už zabudol na obetavé zákroky v RINGU, dolovanie perál v pevnosti Boyard, ryžovanie zlata aj v blate či piesku alebo na napínavý rozstrel v závere.

      Celkovo si deti doplnili rozmanité vedomosti z mnohých predmetov hravou formou, znovuzískali viaceré zručnosti, opätovne sa stretli a obnovili či nadviazali rôzne priateľstvá, vyskúšali si dôležité praktické zručnosti v tak potrebných oblastiach, ako je poskytovanie prvej pomoci alebo činnosti pri požiaroch. Spoznali v múzeu PIENAPU rastlinstvo a živočíšstvo nášho regiónu, pracovali v mestskej knižnici, siahali na dno svojich síl na túre, pri horúcom počasí i pri iných činnostiach. Podľa prvotnej spätnej väzby sa deti tešia na ďalšie letné školy, navrhujú dokonca jesenné, zimné či jarné školy. Nuž, zvážime, pokúsime sa...

      Mgr. Miloslav Cisko, vedúci Letnej školy

     • Letná škola v Spišskej Starej Vsi – začal sa druhý turnus

     • V pondelok 17. augusta začal druhý turnus našej Letnej školy. Opäť sme atakovali hranicu maximálnej účasti a tentoraz sa nám ju podarilo dosiahnuť. 20 detí súťaží v štyroch družstvách – Bieli, Modrí, Zelení a Žltí pracujú pre svoj tím a maximálnym snažením vytvárajú súťaživú, no zároveň prajnú atmosféru. Po tradičnom úvodnom orientačnom behu sme navštívili mestskú knižnicu a popoludní pokračovali matematické a dopravné aktivity. Utorkový program sme mierne upravili kvôli dažďu a namiesto Adamčíkovej samoty sme sa vybrali údolím Jordanca. Pozornosť detí bola overená 15 otázkami o tom čo videli a nasledoval zaslúžený špagetový obed. Popoludnie vyplnila gramatika a hudobná výchova, takže sa už ukázali prvé výsledky. Zatiaľ vedú Žltí, za nimi sú Modrí, Zelení a Bieli, ale všetko je ešte otvorené. Rozhodujúce dni ešte len prídu a s nimi aj obľúbené disciplíny vrátane pevnosti Boyard, na ktorú sa už všetci tešíme. Držte nám palce!

      Mgr. Miloslav Cisko, vedúci Letnej školy

     • Letná škola – ukončenie prvého turnusu

     • Vo štvrtý deň prvého turnusu Letnej školy v Spišskej Starej Vsi sme absolvovali návštevu u hasičov. Ochotní hostitelia nám ukázali svoju techniku i postupy a s neuveriteľnou trpezlivosťou odpovedali na zvedavé detské otázky. Nasledoval krátky výlet, v rámci ktorého sme preukázali znalosť stromov a kvetov podľa listov alebo iných častí rastlín. Popoludní sme vytvárali vlajky, odtlačky rúk, modelovali sme, strihali, kreslili i lepili. Nasledoval nácvik poskytovania prvej pomoci a napokon hod basketbalovou aj tenisovou loptičkou. Poradia v súťažiach sa poriadne zamotali a pred posledným dňom ešte mohli získať zlaté medaily členovia štyroch družstiev.

      Posledný deň prebiehal dramaticky, od rána sa súťažilo v netradičných športoch pétanque a croquet, v hodoch a kopoch do bránok, hádzaní loptičiek na terč a brušákoch. Veľká bojovnosť a kolektívnosť vyniesla Bielym víťazstvo medzi mladšími družstvami, na druhom mieste skončili Zelení a na treťom Červení. U starších družstiev to bolo ešte vyrovnanejšie: po oslabení skončili Žltí na treťom mieste, ale Modrí a Čierni získali celkovo navlas rovnaký počet bodov a o víťazovi rozhodol až rozstrel. V ňom preukázali o niečo väčšie znalosti Modrí a skončili na prvom mieste na ich obrovskú radosť. Neprehral ale nikto, všetci sa snažili, koľko len mali síl. Záver zaobstarali spev a recitácia hymien jednotlivých družstiev a unavení, ale šťastní, sme sa rozišli domov. Mnoho detí sa pýtalo, či by nemohli ísť aj na druhý turnus: žiaľ, momentálne sme plní a maximálny počet 20 miest je stále obsadených. Nuž, ostávajú pekné spomienky a všetci prihlásení na druhý turnus sa veru majú na čo tešiť!

      Mgr. Miloslav Cisko, vedúci letnej školy

    • Letná škola
     • Letná škola

     • Letná škola

      Letná škola v Spišskej Starej Vsi v plnom prúde

      V pondelok 10. augusta sme otvorili 1. turnus našej Letnej školy. Záujem bol veľký a nakoľko sme jediná škola, ktorá toto podujatie organizuje v okrese Kežmarok, mali sme telefonáty zo širokého okolia. Nastúpiť k nám však mohli iba naši žiaci.

      Začali sme zostra a orientačný beh ihneď preveril našu kondíciu. Nasledovala exkurzia do Múzea PIENAP. Plní poznatkov sme pokračovali v matematických a dopravných aktivitách, spestrovaných súťažami medzi jednotlivými družstvami. Utorok sa niesol v znamení preverovania odolnosti túrou na Adamčíkovu samotu. Pekelná horúčava nás však nezlomila, po krátkom oddychu sme sa venovali gramatike a hudobnej výchove. Ukázali sme príkladnú odolnosť, všetci absolvovali kompletný program a pozitívna nálada pokračovala v stredu. Dobýjanie pevnosti Boyard bolo neskutočne zaujímavé, venovali sme sa aj turnajom vo vybíjanej a hre RINGO. Nakoľko výsledkom programu tretieho dňa bol zisk perál i zlata, spokojne hľadíme v ústrety ďalším dňom.

      V priebežnom poradí mladších vedú Bieli s 30 bodmi, druhí sú Zelení s 24 bodmi a tretí Červení s 22 bodmi. U starších sú zatiaľ prví Modrí s 29 bodmi, Žltí majú 27 bodov a Čierni 26 bodov. Bude to ešte boj!

      Ďalšie dni nás čaká exkurzia k hasičom, poznávanie rastlín, netradičné športy, basketbalové a atletické aktivity, precvičíme sa v poskytovaní prvej pomoci a preukážeme tvorivosť pri skladaní básní či piesní o Letnej škole. Držte nám palce!

      Mgr. Miloslav Cisko, pedagogický vedúci Letnej školy

       

     • Škola otvorená všetkým

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

       

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa od 15.06.2020 rušia ďalšie obmedzenia. Ruší sa maximálny počet žiakov v triede a rušia sa aj obmedzenia v skupinách.

      Prevádzka ŠKD  v súlade s rozhodnutím ministra bude od 15.6.2020  v čase od 11.00 do 15.30 hod.

      Výdaj obedov ostáva podľa pôvodného  pokynu, pripomínam žiakom, ktorí prídu do školy od 22.6.2020, teda tí, ktorí doteraz do školy nechodili, hlavne žiaci 6.-9. ročníka ZŠ a gymnazisti, aby sa na obed prihlásili. V opačnom prípade obed nebudú mať.

       

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa žiaci 6. – 9. ročníka a stredných škôl môžu od 22.06.2020 vrátiť do škôl. Aj napriek tomu, že účasť žiakov v škole je naďalej dobrovoľná a rešpektujem rozhodnutie pána ministra,  apelujem na Vás, rodičia, aby ste zvážili, či je nutné nechať svoje deti doma, lebo to môžete.   S ukončením školského roka súvisí nielen uzatvorenie známok, ale aj odovzdávanie učebníc a aj príjemnejšie činnosti, ako napríklad ocenenie žiakov za výborný prospech, dochádzku, úspechy na súťažiach a samozrejme rozlúčka s deviatakmi.  Ak už pre nič iné, určite budú musieť prísť odovzdať učebnice. Nie dobrovoľne, musia! 

       

      Budú Vás kontaktovať triedni učitelia, aby zistili, ako je to s nástupom Vašich detí do školy, prosím o ústretovosť a súčinnosť.

       

      Pripomínam, že žiaci počas prerušenia vyučovania v školách mali dištančné vzdelávanie, vyučovanie ako také nebolo zrušené. Boli aj takí žiaci, ktoré túto situáciu využili na ničnerobenie, vyhovárali sa na nefungujúcu techniku, ak sme za nimi vyslali asistentku, neotvárali, nereagovali na výzvy vyučujúcich, na komunikáciu. Nemajú poplnené úlohy, nemajú odovzdané zadania a pod. aj napriek tomu, že sme redukovali učivo a rámcový učebný plán. Následne ani nenastúpili alebo nenastúpia do školy, keď je  možnosť.  Tí žiaci budú mať problém s ukončením školského roka , budú musieť byť v auguste  komisionálne preskúšaní, aby mohli postúpiť do vyššieho ročníka.

      Vážení rodičia, myslíte si, že v lete sa doučia to, čo teraz zanedbali? Kto  im bude pomáhať, vysvetľovať učivo? Nepracovali doteraz, donútite ich pracovať v horúcom lete?

       

       

       

       

       

     • Otvárame základnú školu 1.- 5. ročník

     • Vážení rodičia!

      Dočkali sme sa, aspoň čiastočne, otvorenia školy. 1. jún je Medzinárodným dňom detí, ktorý tento rok oslávia deti MŠ a  žiaci 1.- 5. ročníka ZŠ nástupom do školy. Bude to pre nich adaptačný deň, plný hier a  rozprávania.

      Vďaka tomu, že ste včas poskytli informácie, ktoré sme zisťovali prostredníctvom triednych učiteliek,  máme pripravenú školu na vyučovanie.  Je však potrebné, aby ste aj naďalej poskytovali súčinnosť, lebo škola, ŠKD aj  ŠJ  budú spoľahlivo fungovať, keď dodržíme všetci hygienické a protiepidemiologické opatrenia.

      1. V prvom rade musia byť deti, žiaci, ktoré majú nastúpiť do školy, zdravé. Budeme im každý deň pri vstupe do budovy merať teplotu. Pri zvýšenej teplote nad 37°C   nebude prijatý  žiak do ZŠ.
      2. Pri nástupe do ZŠ alebo po vynechaní dochádzky na 3 a viac dní, vypisuje rodič čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
      3. Žiaci prichádzajú do školy v rúškach, používajú ich aj pri stretnutí so spolužiakmi, na chodbe mimo vyučovacieho procesu. Počas vyučovania dodržiavajú pokyny vyučujúcich. Jedno rezervné rúško majú odložené v taške.
      4. Je nutné použiť pri príchode do budovy dezinfekciu, ktorá je v bezdotykových dávkovačoch.
      5. Do budovy ZŠ je vstup rodičom, sprievodu detí zakázaný.
      6. Žiaci sa zdržiavajú v šatni minimálny čas, je potrebné počkať, aby sa tam nestretalo veľa osôb. Najviac 2 žiaci.
      7. Ak po žiaka do ŠKD prichádza súrodenec, musí mať minimálne 10 rokov.  Po dieťa nemá prichádzať osoba, ktorá nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
      8. Žiaci odchádzajú do svojich tried, nezdržiavajú sa na chodbách.
      9. Žiaci sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu hodín v súlade s upraveným rámcovým učebným plánom, najdlhšie do 12.30 – prispôsobíme to autobusom. Niektorí budú mať vyučovanie aj po obednej prestávke.
      10. Žiaci, ktorí nepokračujú v ŠKD, po skončení vyučovania odchádzajú priamo domov.
      11. Vyučovanie bude organizované okrem klasických hodín aj blokovo, budú mať čo najviac hodín vonku, na čerstvom vzduchu – za priaznivého počasia.
      12. Žiaci sa ani pri pobyte vonku nemôžu združovať a kontaktovať so žiakmi z iných tried.
      13. Krúžková činnosť nebude.
      14. Využívanie telocvične nebude ani na vyučovacie hodiny, ani na pobyt v ŠKD.
      15. Žiaci si umývajú ruky dezinfekčným mydlom a utierajú si ich do papierových vreckoviek zo zásobníka.

       

       

      Školský klub detí

      1. Skupiny do ŠKD budú vytvorené podľa toho, ako sú žiaci dopoludnia v triedach.
      2. Prevádzka ŠKD je do 15.00 hodiny.
      3. Žiaci 3. a 4. ročníka majú triedy ŠKD v hlavnej budove ZŠ.
      4. Rodič nesmie vojsť do budovy, najviac do vestibulu, následne mu služba privedie jeho dieťa z ŠKD.

       

      Školská jedáleň

      1. Výdaj stravy v školskej jedálni bude od 10.30 do 13.00. hod. Žiaci budú chodiť na obed podľa harmonogramu.
      2. Žiaci, ktorých rodičia záväzne nahlásili do školy a na obed od 1.6. 2020, sa z obeda odhlasujú cez aplikáciu edupage.org alebo telefonicky, ako bolo zaužívané pred prerušením vyučovania.
      3. Nárok na obed majú aj žiaci, študenti, ktorí majú dištančné vzdelávanie doma. Oni sa na obed musia prihlásiť cez aplikáciu edupage.org alebo telefonicky vedúcej jedálne. Kontakt: Iveta Pichnarčíková, 0911 420 094.
      4. Obedovať môžu v jedálni iba tí žiaci, ktorí sa zúčastnili na vyučovaní.
      5. Nárok na obed majú aj žiaci, študenti, ktorí majú dištančné vzdelávanie doma. Obed im môže prísť odobrať rodič alebo dospelá osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti do jednorazoveho obedového boxu, nie do obedára. Obedové boxy máme zakúpené, nebudeme vydávať stravu do donesených boxov.
      6. Žiaci na dištančnom vzdelávaní môžu obedovať v školskej jedálni  vo vyhradenom čase a vo vyhradenom priestore, čas od 12.30 do 13.15. hod. Musia dodrživať pokyny zodpovednej osoby za stolovanie a hygienické opatrenia.
      7. Pri vstupe do jedálne musia všetci stravníci aj osoba, ktorá prišla po obed, použiť dezinfekciu z bezdotykového stojana.
      8. Stravníci si neberú  sami taniere ani príbory.
      9. Sadajú si k stolom podľa pokynov, najviac dvaja oproti sebe.
      10. Po skonzumovaní jedla  čakajú na vyučujúceho a spoločne odchádzajú do ŠKD, na ďalšie vyučovanie alebo domov.
     • Svitá na lepšie časy

     • Vážení rodičia!

      Svitá Vám  na lepšie časy, od 1.6.2020 otvárame MŠ aj ZŠ : 1.-5. ročník.

      Účasť žiaka na vyučovaní je na báze dobrovoľnosti, to znamená, ak má rodič obavy z nakazenia svojho dieťaťa v kolektíve, nemusí ho do školy, škôlky posielať.

      Preto Vás prosím, kontaktujte triednych učiteľov svojich detí, resp. oni Vás budú kontaktovať, aby ste sa záväzne vyjadrili, či Vaše dieťa bude alebo nebude do školy chodiť.  

      Zároveň prosím o vyjadrenie, či bude chodiť na obedy do školskej jedálne a  či bude navštevovať školský klub detí – družinu. Upozorňujem, že vyučovanie môže byť organizované aj blokovou formou, preto by som prosila, aby všetky deti chodili na stravu v ŠJ.

      Toto vyjadrenie potrebujeme do piatka, 22.5.2020 , aby sme vedeli zabezpečiť prevádzku MŠ, ZŠ, ŠKD aj ŠJ.

      1.6. 2020 pri nástupe detí do školy, škôlky bude potrebné vyplniť vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, to nájdete na www. spos231ssv.edupage.org , prípadne si ho môžete prísť vyzdvihnúť do kancelárie v ZŠ, alebo ho budete môcť vyplniť 1.6.2020 ráno pred školou, kde budú tlačivá pripravené. Ale vyplniť to musí rodič, príp. zákonný zástupca, nie žiak sám! Bez tohto vyhlásenia nebude môcť byť Vaše dieťa prijaté na vzdelávanie v škole, škôlke. Nie je potrebné k tomu potvrdenie od lekára, ide len o Vaše čestne vyplnené vyhlásenie, že je žiak zdravý.

      Deťom, žiakom bude meraná teplota, preto v škole budú iba zdravé deti.

       

      Ďakujeme za pomoc aj pochopenie.

                                                                 Mgr. Anna Kromková, riaditeľka školy

       

       

      tlačivo: https://spos231ssv.edupage.org/text/?text=text/text5&subpage=12

     • Pre piatakov

     • Milí piataci!

      Prostredníctvom edupage.org  ste dostali odkaz, že ste ešte nevypísali prihlášku. Netrápte sa, ani ju vypísať nemáte. Vypísať by ju mal iba ten, kto  chce pokračovať na osemročnom gymnáziu. Nikto nám ale takýto záujem nehlásil. Takže sa novým oznamom na stránke školy netrápte, uverejnili  ju tam správcovia edupage.org pre školy, ktoré tento spôsob podania prihlášok využijú.

     • Deviatakom a ich rodičom

     • Milí deviataci!

      Vybrali ste si školu, na ktorej chcete pokračovať po skonšení ZŠ, výchovná poradkyňa Vám vypísala podľa Vášho želania 2 prihlášky,Vaši rodičia ich boli dokonca včas podpísať.

      Odoslali sme ich na školy, ktoré ich prevzali.

      Preto Vás prosím, neriešte už žiadne vypĺňanie prihlášok elektronicky, napriek tomu, že ste zaregistrovali v edupage správu o elektronických prihláškach.

                                                                Mgr. Anna Kromková, riaditeľka

         

     • Informácie o zápise detí do 1. ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia budúcich prváčikov v základnej škole!

       

      Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Spišská Stará Ves na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí.    

       

      Zápis je možné uskutočniť:

      1.prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na stránke: www. zs231ssv.edupage.org   - elektronická prihláška,

      2. papierovou formou

      - v prípade, že rodičia nemajú možnosť vyplniť tento formulár, napr. nemajú internet, môžu si vyzdvihnúť tlačivo na zápis na obecnom úrade vo svojej obci alebo na sekretariáte MsÚ v Spišskej Starej Vsi. Vyplnený formulár treba zaslať poštou alebo hodiť do poštovej schránky na budove ZŠ,

      3. zápis elektronickou formou

      -zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

       

      Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

           Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       

      Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

           Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nebudú sa pri zápise vyžadovať súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,  ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       

      Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (Predčasné zaškolenie päťročných detí)

           Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       

      Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

           Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       

       

       

     • Voľby do Rady školy pri Spojenej škole Spišská Stará Ves

     • Vážení rodičia,

      napriek tomu, že vzdelávanie v školách je prerušené, Vaše deti sa vzdelávajú dištančnou formou doma za značnej podpory Vás , rodičov, život ide ďalej a s tým aj rôzne termíny.

      1.5.2020 uplynie funkčné obdobie Rady školy pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi. Preto Vás prosím, vážení rodičia, príďte dňa 8.4.2020 v čase od 11.00 do 13.00 do ZŠ odovzdať svoj hlas vo voľbách za rodičov.

      Voľby budú pre všetky organizačné zložky, teda pre MŠ, gymnázium, ZŠ aj ZUŠ, vo volebnej miestnosti pred budovou, resp. v  budove  ZŠ.

      Voliť budete 3 zástupcov rodičov z Vami navrhnutých kandidátov. Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom budú označené, zakrúžkované alebo  podčiarknuté 3 mená, prípadne 2,/1.

      Prosím Vás, dodržte hygienické opatrenia: ochrana nosa a úst, rukavice, vlastné pero a rozostupy 2 metre od seba.

      Verím, že týmto krátkym pobytom v škole neprídete do kontaktu s nákazou.

      V prípade, že Vaše deti nechali v škole vrecúška s úborom na telesnú výchovu alebo nejaké iné osobné veci, ak budete chcieť, budete si ich môcť prevziať.

      Ak Vám daný čas  nevyhovuje, škola a volebná komisia bude od 10.00 k dispozícii. Verím, že prídete v čo najväčšom počte.

       

      Ďakujem Vám za pochopenie a účasť.

                                         Mgr. Anna Kromková, riaditeľka školy

     • List rodičom

     • Vážení rodičia,

      reagujem na prosbu od mamičky za rodičov, „aby žiaci dostávali menej úloh, lebo Vy, rodičia, nie ste učitelia a niektoré úlohy neviete vyriešiť, nevhodnosť témy, nevhodný čas na odosielanie úloh,.....“.

      Chcem iba pripomenúť, že škola je zatvorená z rozhodnutia ministerky školstva,  hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu,  a vyučovanie je prerušené . Keďže prerušenie vyučovania v školách nie je  karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, t.z. ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, respektíve samoštúdia detí a žiakov inou formou, ako prezenčnou.  Obdobie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

      Tak ako Vy, aj učitelia boli postavení pred novú situáciu, lebo takto, v plnom rozsahu cez internet, sme ešte neučili. Verte mi, je to oveľa náročnejšie, ako učiť naživo v škole. Pedagogickí zamestnanci komunikujú so svojimi žiakmi cez edupage.org. Naša škola prešla v roku 2019 na doménu spojenassv.sk, všetci žiaci a zamestnanci majú svoje emailové adresy, tu vedia tiež spoločne komunikovať.

      Kontrolovala som  komunikáciu pedagógov so žiakmi, zadávané úlohy, ich množstvo, rozsah, náročnosť a primeranosť. Môžem konštatovať, že som spokojná s tým, aké úlohy učitelia dávajú a ako žiaci pracujú. Podľa priebežných informácií, ktoré dostávam od pedagógov, komunikácia so žiakmi je dobrá, niektorí pracujú sporadicky, niektorí veľmi usilovne, dokonca sa nájdu aj takí, ktorí úlohy vypracujú do niekoľkých minút po zadaní (aj v noci, ak učiteľka zaslala úlohy na nasledujúci deň v neskorých nočných hodinách). Je mi ľúto, ak niekomu pípne mobil v noci, ale učiteľky sú aj matky, majú malé deti, takže prípravu na ďalší deň robia aj neskoro večer a samozrejme to aj žiakom odošlú. Neznamená to, že žiaci majú pracovať v noci. Dokonca ani presne v čase, keď majú v škole vyučovanie, nemusia práve vtedy sedieť pri počítači. Mohli by mať problém žiaci, ktorí majú viacero súrodencov a 1 počítač. A množstvo? Keď má žiak v škole 6 hodín, za tých 6 hodín aj vypracuje veľa úloh, získa kvantum nových vedomostí. Určite to, čo robia s nimi teraz cez „home class“, nie je ani polovica z toho , čo by urobili v škole. Niektorí učitelia, ak majú cez týždeň iba jednu hodinu,  zadávajú úlohy na celé dva týždne, žiak si to vie rozložiť. Napríklad úloha zaznamenávania teploty ovzdušia, je to síce každý deň niekoľkokrát, ale náročnosť? Isto ich to nepreťaží. No a že majú aj nejakú úlohu aj z výtvarnej výchovy? Nevhodnosť témy? Kvôli čomu sme doma? Ohrozenie koronavírusom, urobiť plagát, je to ako terapia s vysporiadaním sa s problémom, ktorý trápi nielen nás, ale celý svet. Je toho všade plno, nie je to pre žiakov nič nové, nie je to tabu.  V médiách boli informácie zo škôl,  kedy žiaci mali aj telesnú výchovu a mali si zacvičiť podľa pokynov vyučujúceho. Nemyslím si, že moji kolegovia to preháňajú.

      Viem, že  dištančné vzdelávanie Vašich detí je iné ako denná forma vzdelávania v škole, ale situácia si to vyžiadala. Nikto nežiada od rodičov, aby robili úlohy za deti. Táto forma vzdelávania je dokonca výhodná pre deti preto, že si môžu ísť vlastným tempom.  Od rodičov žiadame iba ústretovosť, pochopenie a hlavne vytvorenie programu deťom doma, lebo napríklad pri prejazde mestom dnes bolo veľa detí vonku. Takto  nevyzerá  domáca karanténa. Deti majú byť na čerstvom vzduchu, ale tak, aby neboli v kontakte s ďalšími.

       

      Ak je nejaký problém s otvorením prílohy, prípadne nemá žiak možnosť pripojenia na internet,  je potrebné komunikovať s vyučujúcim cez sms, v edupage.org alebo emailom. Adresy sú na stránke školy.  Pedagógovia určite neodmietnu pomoc.  Učitelia dostávajú od žiakov spätú väzbu, tu je priestor na komunikáciu.

      Vážení rodičia,  

      spoločným úsilím a spoluprácou  môžeme zvládnuť školský rok bez toho, aby museli žiaci nadsluhovať počas leta. To by sa Vám isto nepáčilo, lebo by ste možno mali problém cestovať so svojimi deťmi na dovolenky. Takže, ak je problém,  stačí komunikovať s učiteľmi, nerobte zadania za deti, ony to vedia urobiť bez Vás, čo nevedia, poradí im učiteľ, učiteľka. Bude na to priestor v škole, verím, že skoro. Tam budú určite všetko ešte spolu prechádzať, opakovať, ale v rýchlejšom tempe.

      Želám nám všetkým veľa zdravia!

       

                                                                                                Mgr. Anna Kromková, riaditeľka školy

     • Usmernenie

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      od pondelka 16. 3. 2020 do piatku 27.3. 2020 budú na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu  všetky školy na území Slovenskej republiky zatvorené.

      Je  to situácia, ktorá v nás vyvoláva strach a neistotu, ale verím, že svojím zodpovedným správaním ju  môžeme ovplyvniť a  zabrániť rastu počtu chorých. Viem, že nosiči môžu byť medzi nami a sme nimi možno aj my. Prenos je okrem kvapôčkovej infekcie aj kontaminovanými predmetmi. Preto je potrebné dodržiavať nariadenia Ústredného krízového štábu SR, ktoré aktualizujem na našu školu:

      1. Prerušenie vyučovania z dôvodu šírenia koronavírusu nie sú prázdniny.
      2. Očakáva sa čo najmenej sa kontaktovať a presúvať z miesta na miesto. Nevyužívajte tento čas na lyžovačky, návštevy, prípadne preventívne  alebo kontrolné návštevy lekára.  
      3. Ostaňte doma, čas, ktorý máme stráviť mimo školy, využite na oddych a samovzdelávanie.
      4. Všetko, čo sa dá odložiť, odložme.  Necestujte nikam.
      5. V prípade, že naozaj potrebujete osobné stretnutie, urobte to vonku, bez priameho kontaktu.
      6. Využite čas na prechádzky vonku, ale mimo možnosti kontaktu s inými osobami.
      7. Komunikujme, informujme sa, volajme si. Sledujte emailovú poštu.
      8. V prípade podozrenia na ochorenie kontaktujte lekára podľa pokynov. Buďme k sebe úprimní, nezatajujme informácie.
      9. Úlohy žiakom zadávame cez www. Zs231ssv.edupage.org    - domáce  úlohy.
      10. Pedagógovia budú  komunikovať so žiakmi elektronicky, prípadne telefonicky

      Situácia je naozaj vážna. Preto myslime pozitívne, nerobme paniku a buďme ohľaduplní k sebe navzájom! Karanténou život nekončí....

      Verím, že sa  všetci už po dvoch týždňoch zdraví vrátime do práce.

       

                                                                 Mgr. Anna Kromková, raiditeľka školy

       

       

       

       

     • Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia

     • Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Fašiangy – symbol zábavy a hodovania sme sa rozhodli osláviť tesne pred popolcovou stredou 25. februára. Tento fašiangový deň sa žiaci 1. až 5. ročníka ZŠ obliekli do masiek. Celé týždne úporne rozmýšľali,  akú masku si tento rok zvolia. Pekne vyzdobená telocvičňa a nápadité masky, ktoré sa snažili zaujať nielen farebnosťou, ale aj originálnosťou a veseliace sa karnevalové masky nechýbali ani tento rok. Zábavné stanovištia striedali tanečné kolá, masky tancovali a bavili sa vo „vláčiku“ alebo s pani učiteľkami v kruhu. Odmenou boli písacie potreby, ktoré venovali rodičia a úsmev na detskej tvári. Takto sme spolu oslávili čas veselosti a zároveň sme ukončili čas fašiangových zábav.