Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
Adresa školyŠtúrova 231/123
Telefón+421 52 4822367
E-mailriaditelka231@gmail.com
WWW stránkazs231ssv.edupage.org
ZriaďovateľMesto Spišská Stará Ves

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Anna Kromková   
zástupkyňa RŠ pre ZŠ a ŠKDIng. Anna Mikulová   
zástupkyňa RŠ pre ZUŠ a CVČIng. Iveta Simčišinová   
zástupca pre gymnáziumRNDr. Mária Semančíková   
zástuplyňa pre MŠAlžbeta Boženská   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Anna Kafková 
pedagogickí zamestnanciMgr. Daniela Penxová 
   
ostatní zamestnanciIng. Antónia Kolodzejová 
   
zástupcovia rodičovMgr. Jana Krettová 
 Mgr. Monika Plevíková 
 Ing. Marek Výrostek 
   
zástupca zriaďovateľaViera Jurkovičová 
 Bc. Juraj Krempaský 
 Ing. Ján Kurňava 
 Peter Minčík 
   
zástupca študentovTimea Budzáková 

Poradné orgány školy

Poradné orgány riaditeľky školy

Poradným orgánom riaditeľky školy sú pedagogická rada, metodické združenie a predmetové komisie.

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý vydáva RŠ. Z každého zasadnutia ped. rady. sa píše zápisnica.

Metodické združenie a predmetové komisie sa zaoberajú pedagogickými a výchovno-vzdelávacími aktivitami a problémami.

Metodické združenie primárneho vzdelávania - vedúca Mgr. Marta Ovcarčíková

Členmi metodického združenia primárneho vzdelávania školy sú všetci pedagogickí zamestnanci prvého až štvrtého ročníka + vychovávateľky ŠKD + vyučujúci 2. stupňa, ktorí učia v 1. - 4. ročníku +asistenti učiteľa.

Členmi predmetových komisií sú všetci pedagogickí zamestnanci - vyučujúci príslušného predmetu

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov

MZ 1.-4. roč + ŠKD Mgr. Marta Ovcarčíková 1.-4. roč. + ŠKD

PK humanit.predm. Mgr. Marta Mareková SJL, NEJ,RUJ,DEJ,SPV,TVP

PK prír.predm. Mgr. Daniela Penxová CHEM,TVŽP, GEO,BIO,

PK M Mgr. Ľudmila Harabinová MAT,FYZ,INF,TECH

PK výchovy Mgr. Ján Stanko HUV,VYV,OBN,OBV,TEV,NBV


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK BIO,GEG,TVŽP,CHEMgr. Daniela Penxová  
PK jazykyMgr. Marta Mareková  
PK MAT,FYZ,INF,TECHMgr. Ľudmila Harabinová  
PK výchovy Mgr. Ján Stanko  
MZ Mgr. Marta Ovcarčíková  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy:297

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie: v tabuľke

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21212222115
počet žiakov382529254336304427297
z toho ŠVVP1   2334215
z toho v ŠKD24211610     71

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

30. apríla 2019 sa o 13:00 hod. konal zápis do 1. ročníka Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi - jej organizačnej zložky - Základnej školy.

Spolu bolo do 1. ročníka zapísaných 38 detí,z toho 18 dievčat, 20 chlapcov.

Rodič 1 dieťaťa požiadal o odklad.

Z toho25 žiakov bude zo Spišskej Starej Vsi, 2 z Červeného Kláštora, 2 z Lechnice a 1 z Osturne, 1 z Havky, 1 zo Zálesia, 4 z Majerov, 2 z Reľova.

Všetci plánujú v nasledujúcom školskom roku navštevovať povinne voliteľný predmet náboženskú výchovu, 22 školský klub detí a 30 školskú jedáleň.

V ostatných rokoch narastá počet detí, ktoré majú väčšie alebo menšie problémy s výslovnosťou. Školská logopedička zaregistrovala 16 takýchto detí.


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet končiacich žiakov010002829

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUMimo republikyInéSpolu
prihlásení10719001129
prijatí10719001129
% úspešnosti100010010000100100100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCSJCIHČGDEJDOVEKLETVFYZGEGHUVCHECHU
V.A1,771,95    2    1,911,36  
V.B1,862,43    2,14    2,191,9  
VI.A1,751,45    2   2,252,151  
VI.B1,691,75    2,38   2,192,311,5  
VII.A2,22,2    2,27   2,332,131,332,07 
VIII.A1,762,1    2,62   2,382,3312,9 
VIII.B1,72    2,26   2,092,131,172,43 
IX.A1,72,04    2,3   2,262,04 1,96 
I.A       1    1  
I.B       1,26    1,11  
II.A       1    1  
III.A1           1  
III.B1,13           1  
IV.A1,36           1  
VII.B1,82,4    2,8   3,132,731,672,33 

TriedaINVINFMATMLZNBVNEJOBNOBVPIRPHYPHRPNVPRIPDAPRP
V.A 1,362,23 1,14          
V.B 1,052,29 1          
VI.A 12 1,15 1,8        
VI.B 1,52,31 1,38 2,19        
VII.A 1,272,53 1,332,141,87        
VIII.A 12,9 1,052,331,9        
VIII.B 1,042,91 11,91,57        
IX.A 1,042,74 12,631,59        
I.A  1,39 1          
I.B  1,63 1          
II.A  1,28 1          
III.A1 1,29 1      1 1,29 
III.B1 1,67 1      1,13 1,93 
IV.A1 1,8 1      1,08 1,52 
VII.B 1,672,93 1,0722,2        

TriedaPVORGVRGV1RUJSJLSPVSPRSAHTEHTHDTHDTSVTEVTHFTBR
V.A 1,411,41 2,23 1,14  1,32 1,14  1,36
V.B 1,711,71 2,76 1,19  1,24 1,2  1,24
VI.A 1  1,9 1  1 1,15  1,05
VI.B 1,13  2,19 1,44  1,25 1,06  1
VII.A  2 2,33 1,07  1,13 1,2   
VIII.A    2,95 1,1  1,24 1,2  1,38
VIII.B    2,78 1  1,04 1,23  1,04
IX.A   2,222,37 1,04    1   
I.A1   1,67 1     1  
I.B1,32   1,84 1,16     1,21  
II.A1   1,44 11    1  
III.A    1,43 1     1  
III.B    1,93 1     1  
IV.A    1,68 1     1  
VII.B  2,4 2,93 1,2  1,6 1,08   

TriedaxxxTVPVLAVUMVYVZEM
V.A 1,45  1,18 
V.B 1,52  1,38 
VI.A 1,05  1,1 
VI.B 1,31  1,19 
VII.A 1,13  1,33 
VIII.A    1,29 
VIII.B    1,13 
IX.A   1,41  
I.A    1 
I.B    1 
II.A    1 
III.A  1,43 1 
III.B  1,53 1 
IV.A  1,64 1 
VII.B 1,47  1,67 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
V.A232111
V.B211920
VI.A202000
VI.B171601
VII.A151500
VIII.A212100
VIII.B232300
IX.A282701
I.A191801
I.B191630
II.A252500
III.A141400
III.B151500
IV.A262501
VII.B151500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
V.A23172878,55168176,41472,14
V.B21204897,52203296,76160,76
VI.A20156278,10156278,1000,00
VI.B171809113,061750109,38593,69
VII.A15132588,33128785,80382,53
VIII.A21162577,38162577,3800,00
VIII.B23161970,39160469,74150,65
IX.A282709100,33260196,331084,00
I.A191142,2563,461126,2562,57160,89
I.B19181595,53167388,051427,47
II.A25165766,28165766,2800,00
III.A1489764,0789664,0010,07
III.B1583855,8783855,8700,00
IV.A26154560,65153760,3480,31
VII.B151685112,331610107,33755,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %
Monitor SJL 54152,0
Monitor MAT 54156,5
Monitor SJL 92658,8
Monitor MAT 92664,2

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku21212222115

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
0000

Rozširujúce hodiny

Učebný variantRočníkPredmetPočet hodín v týždni
 1.dopravná výchova1
 1.pohybová výchova1????
 1.slovenský jazyk1
 1. matematika1
 2.dopravná výchova1
 2.šach1
 3.dopravná výchova1
 4.dopravná výchova1
 5.tvorivé písanie0,5
 5.matematika1
 6.tvorivé písanie0,5
 7.tvorivé písanie0,5
 9.dejepis1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka2381
Bežných tried1529715
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu1529715

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP2511  
DPP20  
Znížený úväzok10  
ZPS00  
Na dohodu20  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 2525
vychovávateľov123
asistentov učiteľa 22
    
spolu12930

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.-9. ročníkVYV9

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.atestácia00
2.atestácia10
rozširujúce štúdium10
špecializačné inovačné štúdium01
aktualizačné210

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

píšu ved. MZ a PK za všetky svoje predmety

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Vedomostné súťaže - okresné kolo

Pytagoriáda

3.A Daniel Poláček, Aneta Švienta - úspešní riešitelia (Mgr. Raková) 3.B Šimon Novotný, Jakub Mýtnik - úspešní riešitelia 6. a 7. miesto (Mgr. Ovcarčíková) 5.A Jáchim Martančík, Diana Grivalská - úspešní riešitelia 8. a 10. miesto (Mgr. Harabinová) 6.A Samuel Cisko - úspešný riešiteľ 4. miesto (Mgr. Cisko) 8.A Samuel Baran - úspešný riešiteľ (Mgr. Kafková) 8.B Barbora Staneková - 6. miesto, Damián Gurovič, Natália Žembovičová - úspešní riešitelia (Mgr. Kafková)

Klokan

3.A Daniel Poláček - úspešný riešiteľ (Mgr. Raková) 5.A Slávka Pisarčíková, Diana Grivalská, Samuel Poláček - úspešní riešitelia (Mgr. Harabinová) 5.B Sabína Gurovičová - úspešná riešiteľka (Mgr. Harabinová) 6.A Samuel Cisko - úspešný riešiteľ (Mgr. Cisko) 6.B Matúš Mačutek - úspešný riešiteľ (Mgr. Kafková) 8.A Timotej Baran - úspešný riešiteľ (Mgr. Kafková) 8.B Damián Gurovič, Barbora Staneková, Miroslav Bednarčík, Filip Majerčák - úspešní riešitelia (Mgr. Kafková)

Matematická olympiáda

5.A Diana Grivalská - úspešná riešiteľka 5. miesto (Mgr. Harabinová) 6.A Samuel Cisko - 2. miesto (Mgr. Cisko) 7.A Paula Compľová - úspešná riešiteľka 4. miesto (Mgr. Harabinová) 8.B Barbora Staneková, Saskia Brejčáková - úspešné riešiteľky (Mgr. Kafková) 9.B Gregor Kuchta - 2. miesto , Diana Trulíková - 4. miesto, Dávid Rušin - úspešní riešitelia (Mgr. Kafková)

Matematická olympiáda krajské kolo - Gregor Kuchta - úspešný riešiteľ (Mgr. Kafková)

MAKS

8.A Dávid Záleš - MAKSiDIPLOM 8.B Barbora Staneková, Natália žembovičová - MAKSiDIPLOM 9.A Gregor Kuchta - MAKSiDIPLOM (Mgr. Kafková)

Geografická olympiáda

5.A Diana Grivalská - 1. miesto kat. G 5.B Sabína Gurovičová - úspešná riešiteľka kat. G 8.A Timotej Baran, Matúš Drienovský - úspešní riešitelia 9.A Zuzana Kaprálová - 3. miesto (Mgr. Čupka)

Biblická olympiáda

3.A Lena Katarina Wasowicz - 3. miesto (Mgr. Sobanská) 6.A Barbora Vnenčáková - 1. miesto 8.A Sarah Nedoroščíková - 1. miesto 9.A Zuzana Kaprálová - 1. miesto (Mgr. Vnenčáková)

Spoznaj svoj región

8.A Emma Gurovičová, Sarah Nedoroščíková - 3. Miesto 9.A Zuzana Kaprálová - 3. miesto (Mgr. Valkovská)

Súťaž HMZ II.

8.B Natália Žembovičová, Natália Weissová, Veronika Paľárová, Miriama Pašinská, Saskia Brejčáková - 2. miesto 9.A Veronika Navalányová, Zuzana Kaprálová, Barbora Dlhá, Ivana Homzová, Diana Trulíková - 7. miesto (Ing. Mikulová)

Športové súťaže - okresné kolo

Cezpoľný beh Dievčatá 3. miesto v okrese - Diana Trulíková, Stanislava Regecová, Larissa Kovalčíková (Mgr. Stanko)

Volejbal Chlapci 2. miesto v okrese - Miroslav Stuchlak, Jozef Kron, Adam Majerčák, Miroslav Bednarčík, Adrián Závacký, Adrián Michna, Damián Gurovič (Mgr. Stanko)

Stolný tenis Dievčatá 2. miesto v okrese- Larissa Kovalčíková, Nikola Lopatová, Diana Novotná Chlapci 3. miesto v okrese - Jozef Kron, Jakub Michlík, Filip Majerčák (Mgr. Stanko)

Vybíjaná Dievčatá 3.miesto v okrese - Cyntia Graindová, Sabrína Grivalská, Lucia Šedivá, Viktória Danielčáková, Sandra Dudová, Marcela Marhefková, Diana Novotná, Simona Stuchlaková, Larissa Kovalčíková, Tamara Strnadová, Nina Čarnogurská, Barbora Kušniráková, Valéria Petrusová (Mgr. Stanko)

Basketbal Chlapci 3.miesto v okrese - Miroslav Stuchlak, Jozef Kron, Adam Majerčák, Dominik Halčín, Adrián Michna, Jakub Michlík, Miroslav Bednarčík, Filip Majerčák, Adrián Závacký (Mgr. Stanko)

Malý futbal Mladší žiaci 2.miesto v okrese - Gabriel Čarnogurský, František Hamráček, Ján Horník, Juraj Irha, Radovan Kozub, Matej Kron, Matúš Mačutek, Simon Matlák, Jakub Michlík, Matúš Pompa, Kristián Závacký (Mgr. Stanko)

Futsal Chlapci 1.miesto v okrese, 1.miesto v kraji, 8.miesto na Slovensku - Filip Majerčák, Adam Majerčák, Jozef Kron, Miroslav Stuchlak, Jakub Michlík, Adrián Závacký, Adrián Michna, Miroslav Bednarčík, Matúš Mačutek, Gabriel Čarnogurský (Mgr. Stanko)

Atletika Timotej Baran - 3. miesto - skok do diaľky, 3. miesto beh na 300 metrov (Mgr. Stanko)

Šach Matúš Mačutek - 1. miesto v okresnom kole v šachu (Mgr. Cisko)


Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

LETNÝ TÁBOR DVE VEŽE - 3. ročník

V dňoch 6. až 10. augusta sa 41 detí zúčastnilo letného tábora v Spišskej Starej Vsi. Účastníci, takmer výlučne žiaci našej ZŠ, boli rozdelení do štyroch družstiev podľa farieb: „Modrí“, „Zelení“, „Bieli“ a „Žltí“. V hre boli síce aj voľné názvy, ale napokon sa zaužívali tieto ľahko identifikovateľné podľa táborových tričiek.

Nakoľko bolo počasie priaznivé, konali sa všetky pripravené aktivity. Tradičné turnaje vo futbale, basketbale, terénnom i rovinnom behu, ringu a metlobale sprevádzali ďalšie športy, v ktorých súťažili dvojice pre svoj tím: hod loptou na cieľ, kopanie lopty na presnosť, hod na kôš, pétanque a croquet. Posledné dve disciplíny si ako novinky získali veľkú popularitu. O niečo menej obľúbené bolo bodovanie poriadku, vyžadovanie dochvíľnosti a pozornosti pri pokynoch alebo dodržiavanie osobnej hygieny. Vyvážili to ale atraktívne doplnky ako skúška odvahy, túra na Havku, hľadanie Veľkého Dudroša, návšteva knižnice, večerné opekanie či tvorba táborových výkresov, hesiel a vlajok. Nepredvídaným doplnkom bolo tiež sledovanie búrky spoza okien alebo úspešné vyháňanie dotieravého hmyzu.

Celkovo sa tábor vydaril vynikajúco, skutočne nebol podstatný víťaz, hoci pre poriadok treba uviesť, že po dvoch rokoch hegemónie „Zelených“ zvíťazili „Modrí“. Podľa predbežných ohlasov sa zdá, že budúcoročný štvrtý tábor bude mať nadštandardnú účasť. Možno siahneme k výberu účastníkov podľa toho, ako sa nám javili v táboroch doteraz. Každopádne však môžeme sľúbiť, že Dve veže budú o rok opäť.

ŠARKANIÁDA 2018

Je tu farebná jeseň a to je ideálne obdobie pre šarkanov. Preto sme september v našom Školskom klube detí začali veselo - Šarkaniádou. Žiaci neváhali a doniesli si originálne šarkany, jeden krajší ako druhý. A samozrejme sme ich chceli aj vyskúšať, či dokážu lietať. Keďže vetrík bol lenivejší neostávalo iné, len zobrať nohy na plecia, šarkany do rúk a utekať. Podarilo sa. Rýchle nohy, odhodlanie a túžba vidieť farebné lietajúce šarkany tancovať vysoko v povetrí prekonali všetky očakávania. Slniečko nám pri šantení svietilo, vetrík jemne pofukoval a pomáhal predviesť našich krásavcov. Niektoré šarkaníky protestovali, nechcelo sa im vzlietnuť, tým pomohli pani vychovávateľky. Tie, ktoré sa hneď pustili do letu, vyleteli vysoko k belasej oblohe. Táto príjemná voľno-časová aktivita prilákala na kopec za školou aj ostatné deti, ktoré nenavštevujú ŠKD. Mali sme všetci obrovskú radosť.

ČISTÉ HORY 29.9.2018

40.ročník verejnoprospešnej akcie Čisté hory, ktoré každú jeseň organizujú Štátne lesy Tatranského Národného parku, sa ako každý rok konala aj v Červenom Kláštore. Tejto akcie sa zúčastnili okrem žiakov z Haligoviec aj žiaci našej školy pod vedením Mgr. Márie Rakovej a Mgr. Maye Howard. V počte 25 žiakov sa nám podarilo vyzbierať neporiadok po turistoch. Sme radi, že odpadkov bolo menej ako po iné roky. Za odvedenú prácu dostali žiaci párky, sladké občerstvenie, teplý čaj, nálepku i pohľadnicu. Tešíme sa na Čisté hory, ktoré sa pravidelne konajú v apríli a ktoré organizuje Správa Pieninského Národného parku. Sme radi, že i tento rok môžeme skonštatovať, že našim žiakom nie je príroda ľahostajná. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť.

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

Dňa 18. 10.2018 o 9:00 počas druhej vyučovacej hodiny sa takmer 70 detí z našej Spojenej školy zapojilo do medzinárodnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Táto iniciatíva je organizovaná nadáciou Kirche in Not a vznikla v roku 2005 vo Venezuele. Pripojili sme sa tak k takmer 70 krajinám sveta, ktoré sa zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, keď sú mnohé krajiny sveta poznačené pretrvávajúcimi vojnovými konfliktmi.

EXKURZIA DO STEEL PARKU

Dňa 3.4.2019 sa 8. ročník ZŠ v Spišskej Starej Vsi zúčastnil na exkurzie v Steel parku v Košiciach. Na nej sme sa naučili oddeľovať látky kryštalizáciou, destiláciou alebo odparovaním. Niečo nové, čo sme sa naučili, bola chromatológia. Žiakov zaujala najmä miestnosť s hlavolamami. Nie každé sme však dokázali vyriešiť sami. Úžasné tam boli prístroje na meranie tepu,zistenie nálady na základe výraze tváre a taktiež aj magnetická sila. Vôbec sme nečakali, že sa dozvieme, ako sa zostrojuje lietadlo, aké je najväčšie lietadlo na svete a že by to bola najužitočnejšia preprava na svete. Najviac sme sa nasmiali pri skúšaní si pracovných oblekov. Zatiaľ, čo sme sa my smiali na oblekoch, druhá skupinka zisťovala informácie o netopieroch, ako sa dokážu pohybovať v tme bez toho, aby narazili do nejakej „prekážky“ a dozvedeli sme sa, že tento jav sa nazýva ekolokácia. Tretia skupinka programovala cez čipy a veľmi sa na tom zabavili.

Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť na tejto exkurzii, ktorá nás veľa naučila...

Slávici z lavice - okresné kolo

V piatok, 12. apríla reprezentovali na okresnom kole súťaže Slávici z lavice našu Spojenú školu tri žiačky. Monika Holbusová sa v početnej konkurencii prvej kategórie (1.- 4. ročník) predstavila piesňou od Phila Collinsa z filmu Tarzan v slovenskej úprave. Šiestačka, Vanesa Kosturáková (kategória 5.- 6. ročník) zaspievala za klavírneho doprovodu pána učiteľa Dávida Baku pieseň od slovenskej speváčky Kristíny. Napriek tomu, že sa dievčatám v týchto dvoch kategóriách nepodarilo obsadiť medailové pozície, odniesli si zo súťaže výbornú skúsenosť.

Prvé miesto si vo svojej kategórii (žiaci starší ako 15 rokov) vyspievala gymnazistka Lenka Kováčiková. Pri piesni Keby si bol môj od Jany Kirschner ju doprevádzala na gitare pani učiteľka Lívia Frankovská. Krajské kolo, na ktorom bude mať po dlhom čase zastúpenie aj naša škola, sa uskutoční 26. apríla v Prešove.

Škola v prírode 2019

Školy v prírode sa v termíne od 29.04.2019 do 03.05.2019 v Heľpe, penzióne „Majk“ zúčastnilo dvadsaťjeden žiakov IV. A triedy. Cieľom bolo rozšíriť teoretické poznatky žiakov z vyučovania o praktické skúsenosti a poznatky o prírode priamym pozorovaním. Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť, stmeľovať žiacky kolektív a rozvíjať kultúrno spoločenské návyky a estetické cítenie žiakov.

So žiakmi boli v ŠvP dvaja pedagógovia: pedagogická vedúca ŠvP Mgr. Mária Raková a triedna učiteľka IV. A triedy Mgr. Mária Škantárová.

Súčasťou ŠvP bol plavecký výcvik žiakov 4. ročníka.

Základnou podmienkou účasti bol vyhovujúci zdravotný stav žiakov. Povinnou dokumentáciou bolo aj vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti prostredia a vyhlásenie o zodpovednosti za škodu spôsobenú úmyselne. Žiaci boli ubytovaní na poschodí v izbách po troch, štyroch, piatich. Oddelene chlapci a dievčatá.

Počas plaveckého výcviku sa žiaci riadili pokynmi plavčíkov- animátorov, boli rozdelení do dvoch skupín. Disciplína bola vzorná, plávanie bolo každý deň, všetci žiaci zvládli základy plávania. Zdatnejší plavci zdokonalili svoje plavecké štýly. Počas ŠvP prebiehalo vyučovanie najmä v prírode. Počas nepriaznivého počasia v spoločenskej miestnosti a telocvični. Na šport využívali tiež ihrisko.

Žiaci mali možnosť vidieť na vychádzke časť obce Heľpa, navštívili miestny amfiteáter, tamojšiu Základnú školu, ECO triedu. ŠvP bola spestrená výletom do Bystrianskej jaskyne, ktorý obohatil spoznávanie kraja a Slovenska.

Strava žiakov bola pestrá a primeraná, 5-krát do dňa. Pitný režim bol zabezpečený v reštaurácii penziónu po celý deň. Žiaci si mohli tekutiny nabrať aj do vlastných fliaš kedykoľvek počas dňa.

Program bol spestrený rôznymi hrami, súťažami, spoločenskými hrami. Každý žiak odchádzal zo ŠvP s malou pozornosťou, odmenou za vytrvalosť, ochotu pomôcť druhému, kamarátsky prístup, prekonávanie úloh a prekážok.

Ciele ŠvP boli splnené v plnom rozsahu. Žiaci nadobudli nové teoretické, ale najmä praktické zručnosti. Odlúčení od rodičov a domáceho prostredia zvládli všetky úlohy vyplývajúce z plánu ŠvP.

Zamagurský slávik 2019

Dňa 22. mája 2019 sa v priestoroch ZŠ Kráľovnej Pokoja konal 15. ročník speváckej súťaže "Zamagurský slávik". Do súťaže sa zapojili žiaci 5 škôl zo Zamaguria. Súťaže sa každoročne zúčastňujú aj žiaci našej školy a ako inak ani tento rok nebol výnimkou.

"Zamagurský slávik" sa niesol v duchu regionálnych (goralských) a slovenských ľudových piesní. Súťaž prebiehala v 3 kategóriách. Našu školu reprezentovali tri žiačky: Laura Zelinová - 1. miesto v 1. kategórii , Ema Urbaňáková - 1. miesto v 2. kategórii, Karin Kaňuková - 2. miesto v 3. kategórii.

Našim žiačkam gratulujeme a poďakovanie za prípravu na súťaž patrí aj pedagógom ZUŠ.

Spoznaj svoj región

Žiačky Emma Gurovičová - 8.A, Sarah Nedoroščíková - 8.A a Zuzana Kaprálová - 9.A reprezentovali našu školu v súťaži Spoznaj svoj región, ktorá sa konala v kaštieli, v Strážkach 6.6.2019. Hoci je to veľmi náročná súťaž, dievčatá obsadili pekné 3. miesto. Jednou z úloh bolo doniesť aj kroj zo svojej obce a opísať ho. V tejto úlohe dievčatá prezentovali a zviditeľnili osturniansky kroj. Zo súťaže si odniesli hodnotné ceny, ale aj menší smútok, že súťaž neskončila tak, ako prebiehala do polovice, lebo dovtedy si udržiavali prvé miesto.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

ZŠ sa zapojila do rôznych projektov, v rámci ktorých žiaci pod vedením vyučujúcich prezentovali svoju zručnosť:

Projekt o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice - žiaci pod vedením Mgr. Marekovej sa tematicky zapojili do celoslovenského projektu a zrealizovali zaujímavú akciu (viď aktivity a prezentácia na verejnosti)

Záložka do kníh spája školy - žiaci pod vedením vyučujúcich na hodinách VYV vyrábajú zaujímavé záložky a v rámci škôl si tieto vymieňajú, cieľom je podporiť čitateľskú gramotnosť a zručnosť žiakov

Dajme zelenú prírode- v spolupráci s PIENAP-om sa realizujú environmentálne aktivity pod vedením vyučujúcich Mgr. Rakovej a Mgr. Škantárovej

Európsky týždeň športu - súťaže a športové aktivity zorganizoval Mgr. Ján Stanko, akcie sa zúčastnili aj naši olympionici bratranci Škantárovci

Týždeň boja proti drogám - aktivity s touto tematikou zorganizoval Mgr. Ján Gemza

Zeleň na školský dvor - Mgr. Miloš Čupka sa zapojil do environmentálneho projektu s cieľom oživiť a ozeleniť exteriér školy

Odborné učebne - spolu so zriaďovateľm ( Mesto Sp. St. Ves ) sa pripravujú podklady na zriadenie odborných učební v budove ZŠ (BIO a CHE, FYZ, INF, TEC dielne a knižnica )

Športové ihriská - mesto Spišská Stará Ves v rámci projektov EU vybudovalo workoutové ihrisko v areáli školského dvora ZŠ.

Dňa 26.06.2019 sa v areáli Základnej školy uskutočnilo slávnostné otvorenie a požehnanie workoutového ihriska za účasti primátora mesta Ing. Jána Kurňavu, riaditeľky Spojenej školy Mgr. Anny Kromkovej, dekana farnosti Mgr. Pavla Garaja, učiteľov a žiakov Základnej školy. Na úvod sa prítomným prihovorila pani riaditeľka, ktorá sa poďakovala mestu za výstavbu tohto ihriska. Primátor mesta vo svojom príhovore povzbudil žiakov k aktívnemu využívaniu voľného času formou športových aktivít. Nasledovalo slávnostné požehnanie workoutového ihriska pánom dekanom farnosti, ktorý všetkým prítomným zdôraznil, že je potrebné sa starať o fyzický rozvoj tela , ale netreba zabúdať aj na tu duchovnú stránku. Dvojnásobný majster Slovenska v kulturistke a fitness Sebastian Tomaľa názorne predviedol využitie jednotlivých cvičiacich prvkov ihriska v praxi. Projekt vybudovania workoutového ihriska v meste Spišská Stará Ves bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

V novembri 2019 sme ukončili aktivity dopytovo-orientovaného projektu s názvom:Rovnaké podmienky na zvládnutie základnej školy pre všetkých, ktorý trval od januára 2018.Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas projektu sme mali 2 PA, ktoé spolupracovali s vyučujúcimi a pomáhali žiakom so ŠVVP (17) pri prekonávaní vzdelávacích a sociálnych bariér. Vďaka ich práci získali títo žiaci lepší štartovací blíček na budúce povolanie, rozvíjali svoje manuálne zručnosti, pomáhali im pri vzdelávaní, vďaka čomu už 4 z nich pokračujú v štúdiu v praktickej škole a na učňovských odboroch stredných škôl.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 02.12.2003

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2018/2019 nebola inšpekcia vykonaná.

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

PRIESTORY ŠKOLY, ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU:

Na vyučovací proces pre žiakov ZŠ sa využívajú 3 budovy.

Hlavná budova ZŠ je dvojposchodová a je zrekonštruovaná. Nachádza sa v nej 12 tried, kde sa učia žiaci 3. až 9. ročníka ZŠ.Na vyučovanie predmetu INF máme k dispozícii vybavenú počítačovú miestnosť, problémom je zastaralý a pomalý internet. Nachádza sa tu aj jazyková učebňa a zasadačka na prízemí, ktoré slúžia hlavne na delené hodiny CJ. Didaktické pomôcky na vyučovanie jednotlivých predmetov sú k dispozícii v odborných kabinetoch:

kabinet 1.-4., BIO, GEG, HUV, DEJ, kabinet jazykov, CHE, FYZ a MAT. Zastaralé a nepotrebné učebné pomôcky boli odtiaľ odstránené a doplňajú sa postupne novými dostupnými pomôckami. V niektorých triedach sú k dispozícii interaktívne tabule s notebookmi.

Pre žiakov je tu k dispozícii dobre vybavená školská knižnica.

V budove sú funkčné zrekonštruované sociálne zariadenia, ktoré však niektorí naši žiaci aktívne demolujú.

Budova ŠKD je sídlom 4 tried pre 1. a 2. ročník ZŠ a 1 triedy a veľkej herne pre činnosť ŠKD v popoludňajších hodinách. Nachádza sa tu aj odborná počítačová učebňa, kde nadobúdajú počítačovú zdatnosť žiaci I. stupňa ZŠ. O poschodie nižšie na 1. poschodí sa nachádza školská jedáleň a kuchyňa, ktoré zabezpečujú zdravé stravovanie pre všetkých žiakov ZŠ. Prízemie budovy tvoria elektrodielne a dielne na prácu s drevom využívané na technických prácach. Všetky tieto priestory sa postupne rekonštrujú podľa finančných možností školy.

Budova telocvične je počiastočnej vnútornej rekontrukcii. Okrem telocvične sú na prízemí sprchy a sociálne zariadenia, aj kabinet TEV dostatočne vybavený pomôckami na vyučovanie tohto predmetu.

Na prvom poschodí budovy je okrem hľadiska kuchynka, miestnosť ŠPD a priestory odborných učební na VYV využívané pre účely vyučovania ZUŠ, aj sociálne zariadenie.

V areáli školy je funkčný školský dvor, futbalové ihrisko, doskočisko a bežecká dráha.

Nachádza sa tu aj pozemok na pestovanie zeleniny a skleník, ktoré sa využívajú na hodinách pestovateľských prác.

V areáli je dostatok zelene, o záhony a skalky sa starajú samotní žiaci pod vedením pedagógov na hodinách pestovateľských prác.

POTREBY A PRIPRAVOVANÉ PLÁNY:

Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle názorného vyučovania je nutné zabezpečiť odborné učebne ne jednotlivé predmety.

V spolupráci so zriaďovateľom ( Mesto Sp. St. Ves ) sa priprabvuje projekt na zriadenie odborných učební BIO, FYZ, CHE a INF.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov ZŠ boli v roku 2018 vo výške 513 043,00 €

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy vo výške 9 248,00 €

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - vlastné príjmy za prenájom telocvične boli v roku 2018 vo výške 823,84 €

4. Príjaté nenormatívne finančé prostriedky v členení:

- asistent učiteľa 18 448,00 €

- príspevok pre žiakov zo SZP 2 167,00 €

- dopravné žiakom 15 766,00 €

- škola v prírode 3 019,70 €

- príspevok na LK 4 074,62 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

ZŠ Spišská Stará Ves je plnoorganizovaná funkčná základná škola, ktorá dosahuje vo vyučovacom procese veľmi dobré výsledky.

Žiaci vzorne reprezentujú školu na rôznych vedomostných, športových, speváckych a recitačných súťažiach.

Rovnako dobre sa uplatňujú v štúdiu na vyšších typoch škôl.

Hlavný cieľ školy vedomostne pripraviť žiakov na stredoškolské štúdium na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.

Škola plní svoje ciele vo výchovno-vzdelávacej oblasti, aj v prezentácii na verejnosti vďaka pedagogickým a odborným kvalitám vyučujúcich.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- ZŠ od 1.4.2019 spustila v praxi vlastnú doménu Office 365, čím v praxi zabezpečila ochranu údajov

- všetci PZ absolvovali školenia potrebné na jej využívanie v praxi

- škola má dostatok pedagogicky a odborne erudovaných zamestnancov

- mnohí z nich patria do kategórie učiteľ s II. atestáciou

- takmer všetky predmety sú vyučované odborne

- škola sa zapája do rôznych projektov a kladne sa prezentuje ne verejnosti

- zapája sa do rôznych vedomostných, športových a recitačných súťaží a mnohé aj organizuje

- má dobrú počítačovú vybavenosť

- okrem intaktných žiakov je tu zabezpečená starostlivosť o žiakov so ŠVVP zo strany pedagógov, ale aj zo strany špec. ped. a psychológa z poradenského zariadenia

- máme bezbariérový prístup pre žiakov so zdravotným postihnutím

- žiaci ZŠ sa prezentujú na verejnosti prostredníctvom rôznych aktivít

- funguje dobrá spolupráca so zriaďovateľom, s rodičmi, s mestskou knižnicou,s DSS Jasoň, PIENA-om a inými zariadeniami

-využívame internetovú ŽK, elektronickú triednu knihu

- pedagógovia sú počítačovo zdatní

- sústavne sa odborne a pedagogicki vzdelávajú

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- problémom školy je zastaralý a slabý internet, ktorý sťažuje vyučovací proces, používanie internetovej ŽK, elektr. TK a ďalšie potrebné úkony

- na súťaže musia naši žiaci neustále cestovať, čo znamená časovú, ale aj finančnú stratu

- je potrebné zlepšiť spoluprácu s niektorými rodičmi, hlavne s rodičmi probémových žiakov

Návrh opatrení:

- nutnosť zabezpečiť nové wifi

- zabezpečiť nové PC

- potreba vytvoriť odborné učebne s dostatkom moderných pomôcok na vyučovanie predmetov (CHE, FYZ, BIO, ...)

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Žiaci v priebehu vzdelávania v ZŠ získavajú dostatok vedomostí, aby sa plne uplatnili v pokračovaní štúdia na rôznych typoch škôl, ako sú gymnázia (hlavne Gymnázium v Sp. St. Vsi), SPgŠ, HA, SOŠ, alebo SOU dvojročné....

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Okrem čistých a pravidelne upratovaných priestorov sa v škole dbá aj na oddychový režim striedaním vyučovacích hodín a prestávok, na hygienu, pitný režim a prípravu pomôcok.

,

ZVONENIE

1. zvonenie 7.45 hod.

1. hod. 8.00 hod. - 8.45 hod.

2. hod. 8.55 hod. - 9.40 hod.

3. hod. 9.50 hod. - 10.35 hod.

4. hod. 10.50 hod. - 11.35 hod.

5. hod. 11.40 hod. - 12.25 hod.

6. hod. 12.30 hod. - 13.15 hod.

7. hod. 13.45 hod. - 14.30 hod. môže byť bez prestávky kvôli autobusom

8. hod. 14.30 hod. - 15.15 hod.

Prestávky: 8.45 - 8.55 (10 min)

9.40 - 9.50 (10 min)

10.35 - 10.50 (15 min)

11.35 - 11.40 (5 min)

12.25 - 12.30 (5 min)

13.15 - 13.45 (30 min)

V prípade núdze môže byť v škole skrátený režim zvonenia.

Skrátený režim - 30 ´hodiny

1. hodina 8.00 - 8.30

2. hodina 8.35 - 9.05

3. hodina 9.10 - 9.40

4. hodina 9.55 - 10.25

5. hodina 10.30 -11.00

6. hodina 11.05 - 11.35

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Voľnočasové aktivity fungujú prostredníctvom krúžkovej činnosti cez CVČ a prostredníctvom aktivít ŠKD podľa mesačných plánov počas celého školského roka 2018-19 (šarkaniáda, sánkovačka,pečenie perníčkov....)...viď. Aktivity a prezentácia na verejnosti

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

V rámci spolupráce s rodičmi sa tradične každoročne konajú aktivity typu:

Prvácka cechovačka- koná sa v mesiaci október a v rámci nej si starší žiaci I. stupňa pripravia pár úloh pre nových prvákov, splnením ktorých sa stanú riadnymi žiakmi ZŠ, za čo sú pasovaní

Vianočná akadémia - koná sa vo vianočnom čase v mesiaci december a v rámci nej žiaci ZŠ, ale hlavne žiaci ZUŠ zabezpečia program pre rodičov a verejnosť s cieľom navodiť vianočnú atmosféru

Svetový deň rodiny - 15. mája vychovávateľky ŠKD pripravili program pre rodičov.

Deň matiek- je to sviatok v mesiaci máj, v rámci ktorého si naši žiaci uctia všetky mamy tým, že si pre nich ako poďakovanie pripravia bohatý program rôznych žánrov

Školská akadémia- viaže sa na ukončenie školského roka v rámci mesiaca jún, kedy naši prváci ukážu verejnosti čo všetko sa za 1 rok školskej dochádzky naučili a odchádzajúci deviataci sa lúčia s PZ a so spolužiakmi

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Ide hlavne o aktivity našich žiakov v spolupráci s Mestom SSV, kedy žiaci pod vedením vyučujúcich Mgr. Marekovej a Ing. Simčišinovej spestrujú svojím vystúpením také akcie, ako je privítanie novonarodených detí, program pre seniorov.

V spolupráci so ZSS Jasoň v Spišskej Starej Vsi sa koná mnoho aktivít žiakov pod vedením učiteľov Mgr. Krišákovej a Ing. Kromkovej Z., o ktorých pravidelne informujeme priebežne na stránkach školy (viď Aktivity a prezentácia na verejnosti).

Poskytujeme a robíme tiež pre verejnosť výstavy výtvarných prác, napríklad v rámci súťaže Kostelničákov ornament.

V spolupráci s PIENAP-om sme zachraňovali na jar ropuchy bradavičnaté pri prechode vozovkou.

Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme čistili prírodu Pienin od odpadu v rámci víkendových akcií ( jesennej a jarnej ) Čisté hory a potoky.

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Raková

V Spišskej Starej Vsi 15. augusta 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23.8.2019