Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 
Platba za stravu v ZŠ | Textová podstrana |

Platba za stravu

Platba za stravu v ZŠ

Poplatky v školských jedálňach

 

Platbu za stravu v školských jedálňach je potrebné zrealizovať vždy do 25. dňa v mesiaci na mesiac vopred. Čiže v januári sa platí na február, vo februári na marec,...

Od januára 2015 je možné platiť buď v hotovosti u vedúcej jedálne alebo cez Internetbanking. Pri tejto forme úhrady stravného pôjde vždy o platbu za celý aktuálny mesiac. Zúčtovanie platby (preplatky za neodobratú, odhlásenú stravu) bude zrealizované

2- krát ročne – vo februári a v júli príslušného roka.

 

Pokyny k označeniu platieb:

 

 

 

Školská jedáleň pri ZŠ

Číslo účtu : 0494578813 / 0900

IBAN: SK29 0900 0000 0004 9457 8813

Variabilný symbol: mesiac, za aký je platba

Konštantný symbol: O308

Správa pre prijímateľa: v ZŠ a gymnáziu - meno žiaka, trieda, adresa –/ak realizujete platbu za viac stravníkov v rodine, treba napísať všetky mená a triedu/.

 

 

Platby za stravu v šk. roku 2016/2017                                        
––––––––––––––––––––––––––––––––                                        
                 IX/2016    X/2016    XI/2016    XII/2016    I/2017    II/2017    III/2017    IV/2017    V/2017    VI/2017
dní             ž18/d19       19            20            16            17         19           18           16             21           22
r.1-4              16,74      17,67      18,60        14,88      15,81      17,67       16,74        14,88      19,53       20,46
r.5-9              18,00      19,00      20,00        16,00      17,00      19,00       18,00        16,00      21,00       22,00
G                   19,80      20,90      22,00        17,60      18,70      20,90       19,80        17,60      23,10      24,20
Zam.              17,10      17,10      18,00        14,40      15,30      17,10       16,20        14,40     18,90       19,80
Cudzí             46,17      46,17       48,60       38,88       41,31      46,17       43,74        38,88     51,03      53,46
                                        
                                        
Poznámka                                        
1-4 = 0,93 €/obed                                        
5-9 = 1,- €                                        
G = 1,10 €                                         
Zam. = 0,90 €                                        
Cudzí = 2,43 €