Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 
Platba za stravu v ZŠ | Textová podstrana |

Platba za stravu

Platba za stravu v ZŠ

Poplatky v školských jedálňach

 

Platbu za stravu v školských jedálňach je potrebné zrealizovať vždy do 25. dňa v mesiaci na mesiac vopred. Čiže v januári sa platí na február, vo februári na marec,...

Od januára 2015 je možné platiť buď v hotovosti u vedúcej jedálne alebo cez Internetbanking. Pri tejto forme úhrady stravného pôjde vždy o platbu za celý aktuálny mesiac. Zúčtovanie platby (preplatky za neodobratú, odhlásenú stravu) bude zrealizované

2- krát ročne – vo februári a v júli príslušného roka.

 

Pokyny k označeniu platieb:

 

 

 

Školská jedáleň pri ZŠ

Číslo účtu : 0494578813 / 0900

IBAN: SK29 0900 0000 0004 9457 8813

Variabilný symbol: mesiac, za aký je platba

Konštantný symbol: O308

Správa pre prijímateľa: v ZŠ a gymnáziu - meno žiaka, trieda, adresa –/ak realizujete platbu za viac stravníkov v rodine, treba napísať všetky mená a triedu/.

 

 

Platby za stravu v šk. roku 2018/2019        

 

Mesiac Počet dní 1-4.roč. 5-9.roč. Gymnázium Zamestnanci Cudzí stravníci
             
9/2018 19ž/20d 17,67 € 19 € 20,90 € 18,00 € 46,17 €
10/2018 21 dní 19,53 € 21,00 € 23,10 € 18,90 € 51,03 €
11/2018  19 dní 17,67 € 19,00 € 20,90 € 17,10 € 46,17 €
12/2018 15 dní 13,95 € 15,00 € 16,50 € 13,50 € 36,45 €
01/2019 18 dní 16,74 € 18,00 € 19,80 € 16,20 € 43,74 €
02/2019 14 dní 13,02 € 14,00 € 15,40 € 15,40 € 34,02 €
03/2019 21 dní 19,53 € 21,00 € 23,10 € 18,90 € 51,03 €
04/2019 18 dní 16,74 € 18,00 € 19,80 € 16,20 € 43,74 €
05/2019 21 dní 19,53 € 21,00 € 23,10 € 18,90 € 51,03 €
06/2019 20 dní 18,60 € 20,00 € 22,00 € 18,00 € 48,60 €


                                        
Poznámka                                        
1-4 = 0,93 €/obed                                        
5-9 = 1,- €                                        
G = 1,10 €                                         
Zam. = 0,90 €                                        
Cudzí = 2,43 €