Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 
Platba za stravu v ZŠ | Textová podstrana |

Platba za stravu

Platba za stravu v ZŠ

Poplatky v školských jedálňach

 

Platbu za stravu v školských jedálňach je potrebné zrealizovať vždy do 25. dňa v mesiaci na mesiac vopred. Čiže v januári sa platí na február, vo februári na marec,...

Od januára 2015 je možné platiť buď v hotovosti u vedúcej jedálne alebo cez Internetbanking. Pri tejto forme úhrady stravného pôjde vždy o platbu za celý aktuálny mesiac. Zúčtovanie platby (preplatky za neodobratú, odhlásenú stravu) bude zrealizované

2- krát ročne – vo februári a v júli príslušného roka.

 

Pokyny k označeniu platieb:

 

 

 

Školská jedáleň pri ZŠ

Číslo účtu : 0494578813 / 0900

IBAN: SK29 0900 0000 0004 9457 8813

Variabilný symbol: mesiac, za aký je platba

Konštantný symbol: O308

Správa pre prijímateľa: v ZŠ a gymnáziu - meno žiaka, trieda, adresa –/ak realizujete platbu za viac stravníkov v rodine, treba napísať všetky mená a triedu/.

 

 

Platby za stravu v šk. roku 2017/2018        

 

 

Mesiac Počet dní 1.-4. roč. 5.-9. roč. Gymnázium Zamestnanci Cudzí stravníci
9/2017 18ž/19d 16,74 EUR 18,00 EUR 19,80 EUR 17,10 EUR 43,74 EUR
10/2017 20 dní 18,60 EUR 20,00 EUR 22,00 EUR 18,00 EUR 48,60 EUR
11/2017 20 dní 18,60 EUR 20,00 EUR 22,00 EUR 18,00 EUR 48,60 EUR
12/2017 16 dní 14,88 EUR 16,00 EUR 17,60 EUR 14,40 EUR 38,88 EUR
01/2018 18 dní 16,74 EUR 18,00 EUR 19,80 EUR 16,20 EUR 43,74 EUR
02/2018 16 dní 14,88 EUR 16,00 EUR 17,60 EUR 14,40 EUR 38,88 EUR
03/2018 18 dní 16,74 EUR 18,00 EUR 19,80 EUR 16,20 EUR 43,74 EUR
04/2018 19 dní 17,67 EUR 19,00 EUR 20,90 EUR 17,10 EUR 46,17 EUR
05/2018 21 dní 19,53 EUR 21,00 EUR 23,10 EUR 18,90 EUR 51,03 EUR
06/2018 21 dní 19,53 EUR 21,00 EUR 23,10 EUR 18,90 EUR 51,03 EUR

                             
                                        
Poznámka                                        
1-4 = 0,93 €/obed                                        
5-9 = 1,- €                                        
G = 1,10 €                                         
Zam. = 0,90 €                                        
Cudzí = 2,43 €