Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Čítanie hrou CIH
Čitateľská gramotnosť ČG
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Ekológia EKL
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Chemické praktiká CHU
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pestovanie izbových rastlín PIR
Pohybová výchova PHY
Pohybové hry PHR
Pracovné vyučovanie PNV
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvá pomoc PRP
Prvouka PVO
Regionálna výchova RGV
Regionálna výchova RGV1
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SPV
Správanie SPR
Šach SAH
Technická výchova TEH
Technika THD
Technika 2 THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina THF
Tvorba život. prostredia TBR
Tvorba život. prostredia xxx
Tvorivé písanie TVP
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.10.2017