Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
Adresa školyŠtúrova 231/123
Telefón+421 52 4822367
E-mailriaditelka231@gmail.com
WWW stránkazs231ssv.edupage.org
ZriaďovateľMesto Spišská Stará Ves

Vedúci zamestnanci školy

 Titul, meno,priezvisko
riaditeľkaMgr. Anna Kromková
zástupkyňa RŠ pre ZŠ a ŠKDIng. Anna Mikulová

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Anna Kafková 
pedagogickí zamestnanciMgr. Daniela Penxová 
   
ostatní zamestnanciIng. Antónia Kolodzejová 
   
zástupcovia rodičovJozef Grainda 
 Mgr. Monika Plevíková 
 Ing. Marek Výrostek 
   
zástupca zriaďovateľaViera Jurkovičová 
 Bc. Juraj Krempaský 
 Ing. Ján Kurňava 
 Perter Minčík 
   
zástupca študentovTimea Budzáková 

Poradné orgány školy

Poradné orgány riaditeľky školy

Poradným orgánom riaditeľky školy sú pedagogická rada, metodické združenie a predmetové komisie.

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý vydáva RŠ. Z každého zasadnutia ped. rady. sa píše zápisnica.

Metodické združenie a predmetové komisie sa zaoberajú pedagogickými a výchovno-vzdelávacími aktivitami a problémami.

Metodické združenie primárneho vzdelávania - vedúca Mgr. Marta Ovcarčíková

Členmi metodického združenia primárneho vzdelávania školy sú všetci pedagogickí zamestnanci prvého až štvrtého ročníka + vychovávateľky ŠKD + vyučujúci 2. stupňa, ktorí učia v 1. - 4. ročníku +asistenti učiteľa.

Členmi predmetových komisií sú všetci pedagogickí zamestnanci - vyučujúci príslušného predmetu

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov

MZ 1.-4. roč + ŠKD Mgr. Marta Ovcarčíková 1.-4. roč. + ŠKD

PK humanit.predm. Mgr. Marta Mareková SJL, NEJ,RUJ,DEJ,SPV,TVP

PK prír.predm. Mgr. Daniela Penxová CHEM,TVŽP, GEO,BIO,

PK M Mgr. Ľudmila Harabinová MAT,FYZ,INF,TECH

PK výchovy Mgr. Milada Krišáková HUV,VYV,OBN,OBV,TEV,NBV


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK BIO,GEG,TVŽP,CHEMgr. Daniela Penxová  
PK jazykyMgr. Marta Mareková  
PK MAT,FYZ,INF,TECHMgr. Harabinová  
PK výchovy Mgr. Krišáková  
MZ Mgr. Marta Ovcarčíková  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 285

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222121216
počet žiakov272926313629452834285
z toho ŠVVP   13343216

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

24. apríla 2018 sa o 13:00 hod. konal zápis do 1. ročníka Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi - jej organizačnej zložky - Základnej školy.

Spolu bolo do 1. ročníka zapísaných 38 detí,z toho 18 dievčat, 20 chlapcov.

Rodič 1 dieťaťa požiadal o odklad.

Z toho25 žiakov bude zo Spišskej Starej Vsi, 2 z Červeného Kláštora, 2 z Lechnice a 1 z Osturne, 1 z Havky, 1 zo Zálesia, 4 z Majerov, 2 z Reľova.

Všetci plánujú v nasledujúcom školskom roku navštevovať povinne voliteľný predmet náboženskú výchovu, 22 školský klub detí a 30 školskú jedáleň.

V ostatných rokoch narastá počet detí, ktoré majú väčšie alebo menšie problémy s výslovnosťou. Školská logopedička zaregistrovala 16 takýchto detí.


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet končiacich žiakov 00013536

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 SPgŠHAGym 4.ročSOŠSOU dvojročnéOUMimo republikyInéSpolu
prihlásení121515101136
prijatí121515101136
% úspešnosti100 %100 %100 %100 %100 %0100 %100 %100 %

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCSJCIHČGDEJDOVEKLETVFYZGEGHUVCHECHU
IV.A1,5      1,06    1  
IV.B1,67      1,07    1  
V.A1,451,95    1,75    21,25  
V.B1,561,75    1,94    2,381  
VI.A2,142,03    2,31   2,342,342,07  
VII.A1,91,71    2,62   2,482,431,332,38 
VII.B1,791,79    2,17   2,251,881,211,83 
VIII.A1,932    2,36   2,362,61 2,57 
IX.A1,562,25    2,69   2,382,06 2,13 
IX.B1,532,12    2,47  12,352,18 2,06 
I.A       1    1  
I.B       1,08    1  
               
1.G               
2.G               
II.A       1    1  
II.B       1,07    1  
3.G               
III.A1,23           1  
III.B1,29           1  
4.G               

TriedaINVINFMATNBVNEJOBNOBVPIRPHYPHRPNVPRIPDAPRPPVO
IV.A1 1,561      1 1,38  
IV.B1,27 1,871      1 1,6  
V.A 1,0521           
V.B 1,561,881,19           
VI.A 1,242,761,52 2,34         
VII.A 12,861,381,862,29         
VII.B 12,421,081,741,88         
VIII.A 12,7112,631,71         
IX.A 1,062,6512,671,88         
IX.B 12,4111,831,94         
I.A  1,141          1,07
I.B  1,461          1,38
               
1.G               
2.G               
II.A  1,361          1,14
II.B  1,61          1,2
3.G               
III.A1 1,311      1 1,23  
III.B1,07 1,571      1 1,29  
4.G               

TriedaRGVRGV1RUJSJLSPVSPRSAHTEHTHDTHDTSVTEVTHFTBRxxx
IV.A   1,69 1,06    1    
IV.B   2 1    1    
V.A1,1  1,75 1  1,45 1,05  1 
V.B1,56  2,19 1,31  1,75 1  1 
VI.A1,59  2,52 1,14  1,38 1,07  1 
VII.A1,76  2,9 1,14  1,57 1,25    
VII.B1,71  2,75 1  1 1,17    
VIII.A  2,52,29 1,14  1,25 1  1 
IX.A  2,32,18 1,24    1,07    
IX.B  1,751,88 1    1,06    
I.A   1,36 1    1    
I.B   1,69 1    1,25    
               
1.G               
2.G               
II.A   1,43 11   1    
II.B   1,73 11   1    
3.G               
III.A   1,31 1    1    
III.B   1,43 1    1    
4.G               

TriedaTVPVLAVUMVYVZEM
IV.A 1,25 1 
IV.B 1,07 1 
V.A1  1 
V.B1,31  1 
VI.A1,34  1,14 
VII.A1,19  1,1 
VII.B1,21  1,08 
VIII.A  1,54  
IX.A  1,5  
IX.B  1,76  
I.A   1 
I.B   1 
     
1.G     
2.G     
II.A   1 
II.B   1 
3.G     
III.A 1,15 1 
III.B 1,21 1 
4.G     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
III.A131300
III.B141400
IV.A161600
IV.B151500
V.A202000
V.B161600
VI.A292900
VII.A212100
VII.B242400
VIII.A282800
IX.A171700
IX.B171700
I.A141310
I.B131120
II.A141400
II.B151500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
IV.A1641325,8141325,8100,00
IV.B1552935,2752935,2700,00
V.A2059129,5559129,5500,00
V.B1660237,6358736,69150,94
VI.A29136647,10136647,1000,00
VII.A2186841,3386841,3300,00
VII.B2455323,0455323,0400,00
VIII.A2883829,9379828,50401,43
IX.A17100158,8894055,29613,59
IX.B1771742,1871642,1210,06
I.A1425418,1425418,1400,00
I.B1346335,6242332,54403,08
II.A1438127,2138127,2100,00
II.B1532021,2332021,3300,00
III.A1335929,9235929,9200,00
III.B1428920,6428920,6400,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Úspešnosť v SRPriemerný počet bodov školy
Monitor SJL3356,563,014,1
Monitor MAT3354,855,911,0

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Žiaci 1.-3. ročníka a 5.-7. ročníka postupujú vo vzdelávaní podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programuŽiaci 4. ročníka, 8. a 9. ročníka postupujú podľa pôvodného ŠkVP.

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22222121216

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
0000

Rozširujúce hodiny

RočníkPredmetPočet hodín v týždni
1dopravná výchova1
1slovenský jazyk1
1. matematika1
2dopravná výchova1
2šach1
3dopravná výchova1
4dopravná výchova1
5tvorivé písanie0,5
5matematika1
6tvorivé písanie0,5
7tvorivé písanie0,5

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka2270
Bežných tried1628516
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu1628516

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP2511  
DPP30  
Znížený úväzok00  
ZPS00  
Na dohodu20  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 2424
vychovávateľov 22
asistentov učiteľa 44
    
spolu 3030

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.-9. ročníkGEG6

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška00
2.kvalifikačná skúška10
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium01
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00
aktualizačné210

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Úspechy žiakov na okresných a vyšších súťažiach v školskom roku 2017-18

Daniel Poláček - 2.A Matematický klokan - úspešný riešiteľ

Monika Holbusová - 3.A okr. kolo Slávici z lavice - 3. miesto

Samuel Poláček - 4.A Matematický klokan - úspešný riešiteľ

Kristína Jarkulišová - 4.B Pytagoriáda KK, úspešná riešiteľka-10. miesto

Samuel Cisko - 5. A Matematická olympiáda - 1. miesto v okresnom kole

Samuel Cisko - 5. A Pytagoriáda okresné kolo, úspešný riešiteľ- 7. miesto

Barbora Vnenčákoá - 5. A Biblická olympiáda - obvodné kolo - 3. miesto

Vanesa Kosturáková- 5. B okr. kolo Slávici z lavice - 3. miesto

Paula Compľová - 6. A Okresné kolo Pytagoriáda- úspešná riešiteľka - 8. miesto

Bibiana Nováková - 6. A Okresné kolo-Pytagoriáda-úspešná riešiteľka-9. miesto

Viktória Kostková- 6. A Okresné kolo-Matematická olympiáda - úspešná riešiteľka - 4. miesto

Radoslava Veličková - 6. A Okresné kolo-Matematická olympiáda - úspešná riešiteľka - 6. miesto

Bibiana Nováková - 6. A Matematický klokan - úspešná riešiteľka

Vladimír Sedlický - 7.A Okresná strelecká súťaž jednotlivci

Vladimír Sedlický - 7.A Vesmír očami detí- krajská súťaž Prešov - ocenená práca

Sarah Nedoroščíková - 7.A Biblická olympiáda - obvodné kolo - 3. miesto

Natália Žembovičová - 7. B

Natália Wiessová - 7.B

Saskia Brejčáková - 7.B

Veronika Paľarová - 7.B Súťaž Hliadok HMZ II. - územné kolo - 1. miesto

Barbora Staneková - 7.B Matematický klokan - úspešný riešiteľ

Tomáš Kozub - 8. A Okresná strelecká súťaž - jednotlivci - 4. miesto

Zuzana Kaprálová - 8. A Biblická olympiáda - obvodné kolo - 3. miesto

Gregor Kuchta - 8.A Pytagoriáda - okresné kolo - úspešný riešiteľ - 8. miesto

Gregor Kuchta - 8.A Matematická olympiáda - okresné kolo- úspešný riešiteľ - 2. miesto

Juliána Čarnogurská - 8.A Matematická olympiáda - okresné kolo- úspešný riešiteľ - 4. miesto

Gregor Kuchta - 8. A Matematický klokan - úspešný riešiteľ

Juliána Čarnogurská - 8. A Matematický klokan - úspešný riešiteľ

Safron Howard - 9.A Okresná strelecká súťaž, jednotlivci - 1. miesto

Samuel Budziňák - 9.A Okresné kolo chemická olympiáda - 4. miesto

Alexander Ovšonka - 9.A Geografická olympiáda- úspešný riešiteľ

Lucia Majerčáková - 9.A Geografická olympiáda- úspešný riešiteľ

Lucia Majerčáková - 9.A Matematický klokan - úspešná riešiteľka - ŠAMPIÓN ŠKOLY

Ester Švienta - 9.B Dejepisná olympiáda - úspešný riešiteľ

Juliana Kolodzejová - 9.B Geografická olympiáda- úspešný riešiteľ

Katarína Kušniráková - 9. B Súťaž Hliadok HMZ II. - územné kolo - 1. miesto

Vladimír Sedlický -7.A

Saskia Howard - 7.B

Diana Truliková - 8.A

Tomáš Kozub - 8.A

Safron Howard - 9.A Okresná strelecká súťaž družstiev - 2. miesto

Okresná súťaž CO - 4. miesto

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE :

- cezpoľný beh : chlapci - 4.miesto , Dominik Halčín - 4. miesto

dievčatá - 11. miesto

- bedminton : dievčatá 4. miesto ( Diana Kosturáková,Stanislava Regecová, Diana

Trulíková )

chlapci 5. miesto

- stolný tenis : dievčatá 2. miesto (Diana Kosturáková, Viktória Žembová, Juliana Kolodzejová)

chlapci 2. miesto ( Tomáš Gašparovič, Jakub Michlík, Jozef Kron, Filip Majerčák)

- basketbal : dievčatá 3. miesto (Diana Kosturáková, Nikola Adamjaková, Kristína

Bolcarovičová, Kamila Dunková, Lenka Kováčiková, Alexandra

Hlaváčová, Diana Trulíková, Stanislava Regecová, Ivana Homzová,

Barbora Dlhá )

chlapci 4. miesto (Tomáš Kuchta, Marcel Kozub, Tomáš Gašparovič,

Maroš Pompa, Jozef Kron, Miroslav Stuchlak, Adam Majerčák,

Adrián Michna, Miroslav Bednarčík, Dominik Halčín )

- volejbal : chlapci 2. miesto ((Tomáš Kuchta, Marcel Kozub, Tomáš Gašparovič,

Maroš Pompa, Miroslav Stuchlak, Adam Majerčák, Alex Ovšonka,

Dušan Mirga, Dominik Halčín )

dievčatá nepostúpili do finále

- malý futbal koedukovaných družstiev - nepostúpili sme do finále

- Futsal starší žiaci - 3. miesto (Tomáš Kuchta, Marcel Kozub, Maroš Pompa, Miro

Stuchlak, Adam Majerčák, Filip Majerčák, Dominik Halčín, Jozef

Kron, Adrián Závacký, Jakub Michlík )

- malý futbal staršie žiačky- 2. miesto(Diana Kosturáková, Nikola Adamjaková, Krístína

Bolcarovičová, Kamila Dunková,Daniela Gurecková, Alexandra

Hlaváčová,Veronika Paľarová, Larissa Kovalčíková, Ivana Homzová,

Stanislava Regecová )

- malý futbal starší žiaci - 2. miesto ( Tomáš Kuchta, Marcel Kozub, Maroš Pompa,

Miroslav Stuchlak, Adam Majerčák, Filip Majerčák, Dominik

Halčín, Jozef Kron, Adrián Závacký, Miroslav Bednarčík )

- malý futbal mladšie žiačky - 1. miesto v okrese, 6. miesto v kraji ( Viktória Kostková,

Sofia Birošíková, Cyntia Graindová, Viktória Danielčáková,

Veronika Paľarová, Larissa Kovalčíková, Radoslava Veličková,

Juliana Semančíková, Emma Gurovičová, Simona Stuchláková )

- malý futbal mladší žiaci - 1. miesto v okrese, 6. miesto v kraji ( Jakub Tatkovský,

Jakub Michlík, Matúš Mačutek, Adrián Závacký, Sebastián Dunka

Damián Gurovič, Juraj Irha, Matúš Pompa, Gabriel Čarnogurský

Celoslovenská detská rybárska súťaž Zlatý blyskáč 2018 v Ružomberku: - 1. miesto na Slovensku - Tomáš Kozub

2. miesto na Slovensku - Matúš Mačutek

1. miesto na Slovensku - družstvo SSV

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V. ročník týždňa HOVORME O JEDLE

Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017 piaty ročník týždňa „HOVORME O JEDLE“. Počas týždňa HOVORME O JEDLE boli pre žiakov pripravené rôzne aktivity. Cieľom tohto projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Denné témy boli: Plytvanie potravinami, Odkiaľ jedlo pochádza, Dodržiavaj pitný režim, Sleduj informácie na obale potravín - Značka kvality SK a Jedz a hýb sa. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o potravinách a výžive, nevynechali sme ani športové aktivity. A hovoriť o jedle budeme počas celého školského roku.

VÝLET DO KRAKOVA

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci Spojenej školy využili voľno počas jesenných prázdnin a v pondelok 30.10.2017 sa spoločne vybrali na výlet do Poľska. Navštívili soľnú baňu vo Wieliczke a výlet pokračoval návštevou Krakova, kde si obzreli Wawel a iné pamätihodnosti mesta. Celé mesto doslova dýcha históriou a jeho návšteva bola pre každého z nás silným zážitkom.

Exkurzia do Bratislavy na výstavu Ľudské telo

V pondelok 6.11.2017 sme sa pridali k študentom Gymnázia a spoločne sme sa zúčastnili na výstave Ľudské telo na výstavisku Incheba v Bratislave. Bola to exkurzia v rámci predmetu biológia a boli na ňu vybraní žiaci, ktorí prejavujú o tento predmet väčší záujem, prípadne svoje budúce štúdium zamerajú práve týmto smerom. Výstava splnila naše očakávania, bola názorná, študenti medicíny nám zabezpečili odborný výklad, podrobne popísali jednotlivé exponáty a s ochotou odpovedali na mnohé otázky zvedavých žiakov.

Dajme zelenú prírode

Naše druhé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 27.11. 2018 v infocentre Pieninského národného parku sa nieslo v duchu tajuplných, veľmi málo poznaných a zaujímavých živočíchov - NETOPIEROV.

Sú ako jediné z triedy cicavcov (Mammalia) schopné aktívne lietať a vďaka ďalšiemu osobitému znaku - echolokácii sa z nich stali takmer výhradní vzdušní lovci hmyzu aktívni v noci. Lietanie im umožňuje kožná blana, ktorá je napnutá medzi predĺženými prstami predných končatín, zadnými končatinami a chvostom. Po zemi alebo po inom pevnom podklade sa pohybujú lezením. Pri odpočívaní sú zväčša zavesené dolu hlavou. Sú to veľmi užitočné a chránené živočíchy.

Tretiaci sa zahrali na netopierov, vlastnoručne si každý jedného vyrobil a dokonca tohto cicavca videli na vlastné oči.

Európsky týždeň boja proti drogám v ŠKD

Každoročne tretí novembrový týždeň je venovaný problematike drog v Európe. Tento rok je boj proti drogám zameraný hlavne na legálnu drogu - alkohol. Alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami.

A preto vychovávateľky v ŠKD sa snažili počas celého týždňa implementovať problematiku boja proti drogám do rôznych voľnočasových aktivít. Žiaci sa o nebezpečných účinkoch drog zoznámili prostredníctvom témy „Ako sa legálne zničiť“. Výstupom bola nástenka s názvom: Život je dar, nenič ho! Tú žiaci zhotovili spoločnými silami. Dnes zdobí chodbu a pripomína, že ľudský život má tú najvyššiu hodnotu a drogy v ich živote nemajú žiadne miesto.

VIANOČNÉ OBLÁTKY

Obdobie adventu je spojené s rôznymi tradíciami. Jednu netradičnú si pripomenuli a vyskúšali 8. decembra 2017 žiaci 4.B, ktorí sa vybrali s tr. učiteľkou v piatkové popoludnie na návštevu dediny Havka. V tejto dedine žije pani Šoková, ktorá pečie vianočné oblátky. Štvrtákom vďačne ukázala, ako sa pripravuje a pečie táto vianočná dobrota. Žiaci zistili, že to nie je jednoduchá práca a vyžaduje veľa trpezlivosti a pozornosti. Strávili príjemné popoludnie a budú dlho spomínať na tento sladký zážitok.

VIANOČNÉ POSOLSTVO

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Spišskej Starej Vsi a niektorí štvrtáci zo základnej školy sa 11. decembra 2017 vybrali na návštevu DOS Jasoň. Ich cieľom bolo spríjemniť dôchodcom adventné pondelkové popoludnie pečením a zdobením vianočných perníkov. Svojej úlohy cukrárov a aranžérov sa zhostili výborne. Pustili sa do práce a perníčky pre našich starkých nielen upiekli, ale aj ozdobili. Pridali úsmev, pesničky a vykúzlili príjemnú predvianočnú atmosféru. K zdobeniu perníkov sa pridali aj dobre naladení klienti DOS Jasoň v Spišskej Starej Vsi.

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

V októbri sa Základná škola v Spišskej Starej Vsi zúčastnila celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Projekt sa konal pod záštitou ministerky školstva Martiny Lubyovej. Téma projektu: Deň Milana Rastislava Štefánika - zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity. Do projektu sa registrovalo 243 školských knižníc základných i stredných škôl z celého Slovenska. Účastníci projektu netrpezlivo čakali mesiac na výsledky. V konečnom hodnotení sme obsadili 12. miesto. K peknému umiestneniu prispeli aj rodičia žiakov, ktorí v Zastrove, a.s. vyrobili zaujímavý model lietadla a privítali žiakov v priestoroch podniku. Riško Horník z 3.A bol vďaka šikovnosti svojej mamy celé dopoludnie malým Štefánikom. Rodičom žiakov ďakujeme a gratulujeme k úspechu!

Sánkovačka

Dňa 23. januára v rámci voľno-časových aktivít v ŠKD sme sa išli sánkovať. Žiaci neváhali a doniesli si všetko na čom sa dalo kĺzať, či šmýkať, dobre sme sa obliekli a rozbehli sa na kopec za školou. To bolo radosti! Líčka nám síce mrázik vyštípal, ale nikomu to neprekážalo. Do školy sme sa vrátili poriadne vymrznutí, ale šťastní, že sme strávili veľmi pekné a zábavné športové popoludnie.

Dajme zelenú prírode

Vo februári tretiaci navštívili infocentrum Pieninského národného parku a toto naše tretie stretnutie sa nieslo v téme Vývojové stupne človeka.

Primeranou prednáškou sa dozvedeli o rôznych vývinových štádiách a ich charakteristických znakoch.

Človek zručný (Homo habilis) Mal schopnosť jednoduchého premýšľania. Vedel zhotoviť jednoduché nástroje - sekáč, drevené palice, pästný klin. Nevedel zhotoviť oheň, využíval ho len príležitostne. Reč bola len v zárodku.

Človek vzpriamený (Homo erectus) Používal pästný klin, oštepy, drevené oštepy a kostené nástroje.

Človek rozumný (Homo sapiens) Ich myslenie sa zdokonaľovalo, vzniká jednoduchá reč.

Človek dnešného typu (Homo sapiens sapiens) Využívala sa deľba práce - muži lovili, ženy - starostlivosť o domácnosť. Lov bol špecializovaný. Nástroje: luk, šípy, harpúny. Mal dokonalejšiu článkovanú reč. Vedel zakladať oheň. Začínajú sa prejavovať ako umelci (maľby v jaskyniach).

Praktickými aktivitami sa žiaci v skupinovej práci zahrali na archeológov, skladali kostru vyhynutých zvierat a napodobňovali jaskynné maľby.

ZACHRAŇOVALI SME ROPUCHY BRADAVIČNATÉ

V utorok 10. apríla 2018 sme sa so žiakmi 6.A triedy a v spolupráci s pracovníčkou PIENAP-u Ing. Malatinovou vybrali zachraňovať žaby na dve lokality v Zamagurí. Časť žiakov pracovníci PIENAP-u odviezli do Červeného Kláštora a so zbytkom žiakov 6.A triedy sme putovali do Lysej nad Dunajcom. Žiaci dostali jednorazové rukavice, vedrá a rady odborníkov k tomu, takže mohli pristúpiť k záchrane žiab pri ich putovaní k stojatým vodám za účelom rozmnožovania. Najskôr s trochou obáv, ale neskôr už mnohí s veľkou vervou zbierali pred zábranami z fólie ropuchy bradavičnaté, ukladali ich do vedier a potom sme ich spoločne preniesli na druhú stranu cesty k stojatým vodám, do ktorých sme ich vypustili.

Spoločne sme tak zachránili vyše 400 zákonom chránených ropúch bradavičnatých pred ich nebezpečným presunom cez vozovku, kde často končia pod kolesami áut.

ČISTÉ HORY A POTOKY, 14.4.2018, PIENAP

Každoročnej dobrovoľnej akcie sa zúčastnilo 32 žiakov našej školy pod dozorom Mgr. Márie Rakovej a Mgr. Maye Howard.

V spolupráci so zamestnancami PIENAPu sme vyzbierali množstvo odpadkov. Žiaci boli po privítaní rozdelení do menších skupín a ich úlohou bolo vyčistiť určitý pridelený úsek národného parku. Po dozbieraní odpadkov žiakov na nádvorí v Červenom Kláštore čakalo malé občerstvenie. Počasie bolo krásne, akcia sa znova vydarila.

Žiaci ako každý rok dostali drobný ďakovný predmet a úprimné poďakovanie zamestnancov PIENAPu.

Postav hrad z odpadového materiálu

Pri príležitosti Dňa Zeme sa vychovávateľky ŠKD rozhodli vytvoriť projekt s názvom Postav hrad z odpadového materiálu. Projekt trval celý týždeň a vyhodnotenie prác sa uskutočnilo v utorok 17.4.2018. V prvý deň projektu sa žiaci rozdelili do 6 pracovných skupín, v ktorých pracovalo 9 žiakov. V utorok si mali žiaci vybrať konkrétny hrad alebo zámok, na ktorom chceli pracovať. K dispozícii mali encyklopédie a náučné knihy alebo webové stránky. Od stredy už žiaci pilne pracovali na svojich výtvoroch - strihali, lepili, maľovali, občas aj prerábali. Každý žiak priložil ruku k dielu, aj keď tvorenie bolo náročné vzhľadom na mimoškolskú činnosť, ktorej sa žiaci venujú a pravidelne z ŠKD odchádzajú. V pondelok pred vyhodnotením si žiaci ešte pripravili zopár informácií o ich vybranom hrade a v utorok nastala tá chvíľa, kedy sa museli postaviť pred porotou, ktorej členovia boli Mgr.Mária Raková, Mgr.Ján Gemza a pani asistentka Eva Matiková a odprezentovať svoje dielo. Napriek miernej tréme a nervozite to všetci zvládli na výbornú a už sme len čakali na výrok poroty. Na 3. mieste sa umiestnil Zvolenský zámok a tím na čele s kapitánkou Anetkou Švientou, na 2. mieste sa umiestnil hrad Plaveč a tím s kapitánkou Alexandrou Irhovou a na 1.mieste sa umiestnil hrad Šintava a tím s kapitánkou Simonkou Dudovou. Každý žiak získal ako odmenu malú sladkosť a výherné tímy drobné vecné ceny. Za účasť každému ďakujeme a veríme, že aj ďalší školský rok prinesie takúto možnosť zasúťažiť si a najmä šetriť našu planétu využitím odpadového materiálu.

Svetový deň rodiny

Tento rok pripadol Svetový deň rodiny na utorok 15.mája. Žiaci ŠKD a vychovávateľky sa teda rozhodli, že ho oslávia spoločne s rodičmi, starými rodičmi a príbuznými kultúrnym programom v tanečnej sále ZUŠ. Pripravili si pre nich básničky, pesničky a krátky tanček. Usilovne nacvičovali takmer dva týždne a popri tom vyrábali pozdravy a malé darčeky v podobe šumivých prekvapení do kúpeľa. Účasť rodinných príslušníkov bola bohatá a vystúpenie ocenili potleskom. Sme veľmi radi, že si rodičia popri pracovných povinnostiach našli čas a ocenili snahu detí svojou prítomnosťou a radosťou z ich vystúpenia.

DEŇ MLIEKA

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka (16. 5. 2018 ) sa trieda 1.B zapojila do projektu s tatranskou mliekarňou TAMI. Cieľom projektu bolo vymyslieť so žiakmi aktivitu, činnosť spojenú s mliekom, alebo vyrobiť niečo z obalov výrobkov s logom TAMI, ktoré kupujeme v obchodoch. Spolu so žiakmi sme vyrobili mliekorobota a natočili krátku reklamu, ktorú sme poslali do mliekarne TAMI . 16.5.2018 sme si v triede urobili ochutnávku mlieka, povedali sme si o zložení mlieka, o jeho výživovej hodnote a dôležitosti konzumovania mlieka v našom jedálničku. Za odmenu nám poslali balíček krásnych darčekov: švihadlá, prívesky, trička z logom TAMI, kľúčenky a pero pre pani učiteľku.

TROJDNIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

V čase od 30.5.2018 do 1.6.2018 sme si v ZŠ Sp. St. Ves naplánovali aktivity, ktoré boli viazané na pekné počasie, lebo len pod touto podmienkou ich mohli žiaci prežiť plnohodnotne....

Streda 30. mája sa niesla v znamení výletov II. stupeňa. Učitelia si so žiakmi v rámci tejto akcie pozreli Bardejov, Bardejovské Kúpele, Betliar, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu (obrovský unikát, je jednou z 3 aragonitovýcj jaskýň na celom svete), Levoču, Spišskú Novú Ves a Bojnice. Všetci si odtiaľ priniesli množstvo kvalitných zážitkov. V škole ostali tí, ktorí z rôznych dôvodov na výlet neišli, no urobili v čase vyučovania pod dozorom vyučujúcich kus poctivej práce na skrášľovaní areálu školy.

Vo štvrtok 31. mája sme spoločne oslávili Deň detí. Zrána nám na školskom dvore urobil veselú atmosféru ,,superstarista" Martin Krausz, ktorý nás v rámci svojho koncertu rozospieval. Súčasťou tejto šou bola aj zumba, do ktorej p. Krauszová postupne vťahovala viac a viac žiakov. Takže sa precvičili nie len ich hrdlá, ale aj svaly žiakov. Po koncerte nasledoval karneval, v rámci ktorého boli vyhodnocované a odmenené tie najnápaditejšie masky. Karnevalový sprievod prešiel aj mestom Spišská Stará Ves tak, aby si na maskách mohli popásť svoje oči aj jeho obyvatelia.

Piatok 1. júna sa niesol v znamení cvičenia Ochrana človeka a prírody.Zúčastnili sa ho všetci žiaci ZŠ, pričom I. stupeň plnil svoje úlohy v spolupráci s Hasičským zborom v Spišskej Starej Vsi pod vedením Ing. Kolodzejovej. Mali možnosť pozorovať týchto odborníkov pri zaobchádzaní s požiarnou technikou, ochrannými prostriedkami a spôsobmi ochrany. II. stupeň mal vytýčenú trasu, po ktorej sa presúval k jednotlivým stanovištiam, na ktorých žiaci plnili zadané úlohy. Na stanovišti č. 1, ktoré si zobral pod svoj patronát Mgr. Čupka, si precvičili svoje vedomosti o civilnej ochrane. Na stanovišti č. 2 pod vedením Ing. Mikulovej pracovali žiačky z krúžku Prvá pomoc. Vytvorili 3 skupinky a každá z nich predvázala spolužiakom postup pri poskytovaní prvej pomoci pri rôznych druhoch poranania, ako sú zlomeniny, krvácanie, kardiopulmonálna resuscitácia. Na stanovišti č. 3 Mgr. Kafková pripravila pre žiakov aktivita s témou pobyt a pohyb v prírode a jej ochrana. Stanovište č. 4 zastrešila Mgr. Skotzke a žiaci si tu precvičovali svoje vedomosti a zručnosti v obore dopravná výchova.

Bolo úžasné, aké pekné počasie nás celé tri dni sprevádzalo.... Bolo slnečno a teplo a my sme vďaka tomu strávili krásne a nezabudnuteľné ,,TROJDNIE" organizované vyučujúcimi v základnej škole.

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA

Žiaci 8. a 9. ročníka sa v dňoch 6. až 8. júna 2018 zúčastnili intenzívneho kurzu angličtiny, ktorým ich sprevádzal americký lektor John Graham. V kurze sa absolventi zamerali na rozvoj komunikačných schopností. John so žiakmi komunikoval výločne v angličtine a pripravil pre nich množstvo zaujímavých aktivít.

KLÁŠTORNÁ ŠKOLA

Naši žiaci z 2.A triedy trávili 5. jún veľmi neobyčajne. Svoju triedu vymenili za Kláštornú školu v múzeu v Červenom Kláštore. Najprv si pozorne prezreli expozíciu múzea a vypočuli veľmi pekný výklad o jeho histórii. Spoznali tajuplný život tunajších kartuziánskych i kamaldulských mníchov. So zatajeným dychom si vypočuli, aký prísny a nekompromisný bol ich denný režim. Nahliadli i do tajomných zákutí kláštora, kde sa hostia bežne nedostanú. Jemná vôňa kadidla a zvláštne náboženské piesne mníchov v pozadí celú atmosféru robili ešte záhadnejšou.

Legenda o známom Cypriánovi nesmela chýbať a naši žiaci ukázali, že o ňom už aj mnohé veci vedia. Neskôr ju na nádvorí pod slnečnými hodinami vystriedala rozprávka o ňom z knihy Petra Glocka. Na žiakov čakali i tvorivé dielne. Obľúbené gumovacie pero vymenili za husacie brko a atrament. Pokúšali sa takto prepísať slová z biblie písanej západoslovenským jazykom. O čosi jednoduchšia bola výzdoba papierových vrecúšok na bylinky. Žiaci strihali, trhali, lepili a svoje voňavé vrecúško si s nadšením odniesli domov. Ochutnávka bylinkových vôd v horúcom počasí príjemne osviežila a po nej sa s priestormi kláštora rozlúčili. Hladné brušká naplnili v krásnom prostredí pod Troma Korunami a plní zážitkov sa šťastne vrátili domov.

ŠKOLA V PRÍRODE V HEĽPE

Školy v prírode sa v termíne od 4.6.2018 do 8.6.2018 v Heľpe v penzióne Majk zúčastnili štrnásti žiaci IV. A a desiati žiaci IV. B triedy. Cieľom bolo rozšíriť teoretické poznatky žiakov z vyučovania o praktické skúsenosti a poznatky o prírode priamym pozorovaním. Upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť, stmeľovať žiacky kolektív a rozvíjať kultúrno spoločenské návyky a estetické cítenie žiakov.

So žiakmi boli v ŠvP traja pedagógovia: pedagogický vedúci ŠvP Mgr. Milada Krišáková, učiteľky Mgr. Marta Mareková a Mgr. Mária Raková.

Súčasťou ŠvP bol plavecký výcvik žiakov 4. ročníka.

Základnou podmienkou účasti bol vyhovujúci zdravotný stav žiakov, odporúčanie pediatra bolo súčasťou povinnej dokumentácie. Všetci zúčastnení žiaci splnili túto podmienku. 5 žiakov bolo liečených dlhodobo na rôzne druhy a typy alergií. Títo mali so sebou príslušné lieky, ktoré odovzdali pri nástupe do ŠvP vedúcej ŠvP a tá po príchode na miesto pridelenému zdravotníkovi aj s podrobným popisom a odporúčaniami. Povinnou dokumentáciou bolo aj vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti prostredia a vyhlásenie o zodpovednosti za škodu spôsobenú úmyselne ich dieťaťom. K žiadnym škodám na majetku penziónu ani majetku žiakov a pedagógov počas pobytu nedošlo. Žiaci boli ubytovaní na poschodí v izbách po 6. Oddelene chlapci a dievčatá.

Neboli zaznamenané žiadne významné úrazy. Drobné odreniny u jednej žiačky boli okamžite ošetrené zdravotníkom. Išlo o pád počas spoločnej hry na ploche pred penziónom.

Počas plaveckého výcviku sa žiaci riadili pokynmi plavčíka- animátora. Disciplína bola vzorná, všetci žiaci zvládli základy plávania. Počas ŠvP prebiehalo vyučovanie najmä v prírode. Počas krátkeho času nepriaznivého počasia v spoločenskej miestnosti.

Žiaci mali možnosť vidieť na vychádzke časť obce Heľpa, navštívili miestny amfiteáter, využívali na šport ihriská a relaxovali v soľnej jaskyni.

Strava žiakov bola pestrá a primeraná, no chýbalo viac surovej zeleniny. Pitný režim bol zabezpečený v reštaurácii penziónu po celý deň. Žiaci si mohli tekutiny nabrať aj do vlastných fliaš kedykoľvek počas dňa.

Program bol spestrený rôznymi hrami, súťažami, spoločenskými hrami. Každý žiak odchádzal zo ŠvP s malo pozornosťou, odmenou za vytrvalosť, ochotu pomôcť druhému, kamarátsky prístup, prekonávanie úloh a prekážok. Odmeny venovalo riaditeľstvo ZŠ, učiteľky ŠvP a sponzori z radov rodičov.

Ciele ŠvP boli splnené v plnom rozsahu. Žiaci nadobudli nové teoretické, ale najmä praktické zručnosti. Odlúčení od rodičov a domáceho prostredia zvládli všetky úlohy vyplývajúce z plánu ŠvP.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

ZŠ sa zapojila do rôznych projektov, v rámci ktorých žiaci prezentovali svoju zručnosť:

Projekt o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice - žiaci pod vedením Mgr. Marekovej sa tematicky zapojili do celoslovenského projektu a zrealizovali zaujímavú akciu (viď aktivity a prezentácia na verejnosti)

Záložka do kníh spája školy - žiaci pod vedením vyučujúcich na hodinách VYV vyrábajú zaujímavé záložky a v rámci škôl si tieto vymieňajú, cieľom je podporiť čitateľskú zručnosť

Deň mlieka - v rámci podpory zdravej výživy sa žiaci pod vedením triednej učiteľky Mgr. I. Novotnej zapojili do aktivít podporujúcich konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov (viď aktivity a prezentácia na verejnosti)

Kláštorná škola - projekt podporujúci vedomosti z histŕie regiónu Zamagurie

Dajme zelenú prírode- v spolupráci s PIENAP-om sa realizujú environmentálne aktivity pod vedením vyučujúcich Mgr. Rakovej a Mgr. Škantárovej

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

V školskom roku 2017-18 neprebehla v ZŠ inšpekčná kontrola.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

Na vyučovací proces pre žiakov ZŠ sa využívajú 3 budovy.

Hlavná budova ZŠ je dvojposchodová a je zrekonštruovaná. Nachádza sa v nej 12 tried, kde sa učia žiaci 3. až 9. ročníka ZŠ.Na vyučovanie predmetu INF máme k dispozícii vybavenú počítačovú miestnosť, problémom je zastaralý a pomalý internet. Nachádza sa tu aj jazyková učebňa a zasadačka na prízemí, ktoré slúžia hlavne na delené hodiny CJ. Didaktické pomôcky na vyučovanie jednotlivých predmetov sú k dispozícii v odborných kabinetoch:

kabinet 1.-4., BIO, GEG, HUV, DEJ, kabinet jazykov, CHE, FYZ a MAT. Zastaralé a nepotrebné učebné pomôcky boli odtiaľ odstránené a doplňajú sa postupne novými dostupnými pomôckami. V niektorých triedach sú k dispozícii interaktívne tabule s notebookmi, v tomto školskom roku pribudli v dvoch triedach a to v 7.A a 5.B triede na prvom poschodí.

Pre žiakov je tu k dispozícii dobre vybavená školská knižnica.

V budove sú funkčné zrekonštruované sociálne zariadenia, ktoré však niektorí naši žiaci aktívne demolujú.

Budova ŠKD je sídlom 4 tried pre 1. a 2. ročník ZŠ a 1 triedy a veľkej herne pre činnosť ŠKD v popoludňajších hodinách. Nachádza sa tu aj odborná počítačová učebňa, kde nadobúdajú počítačovú zdatnosť žiaci I. stupňa ZŠ. O poschodie nižšie na 1. poschodí sa nachádza školská jedáleň a kuchyňa, ktoré zabezpečujú zdravé stravovanie pre všetkých žiakov ZŠ. Prízemie budovy tvoria elektrodielne a dielne na prácu s drevom využívané na technických prácach. Všetky tieto priestory sa postupne rekonštrujú podľa finančných možností školy.

Budova telocvične je počiastočnej vnútornej rekontrukcii. Okrem telocvične sú na prízemí sprchy a sociálne zariadenia, aj kabinet TEV dostatočne vybavený pomôckami na vyučovanie tohto predmetu.

Na prvom poschodí budovy je okrem hľadiska kuchynka, miestnosť ŠPD a priestory odborných učební na VYV využívané pre účely vyučovania ZUŠ, aj sociálne zariadenie.

V areáli školy je funkčný školský dvor, futbalové ihrisko, doskočisko a bežecká dráha.

Nachádza sa tu aj pozemok na pestovanie zeleniny a skleník, ktoré sa využívajú na hodinách pestovateľských prác.

V areáli je dostatok zelene, o záhony a skalky sa starajú samotní žiaci pod vedením pedagógov.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov ZŠ boli v roku 2017 vo výške 513 043,00 €

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy vo výške 9 248,00 €

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - vlastné príjmy za prenájom telocvične boli v roku 2017 vo výške 823,84 €

4. Príjaté nenormatívne finančé prostriedky v členení:

- asistent učiteľa 18 448,00 €

- príspevok pre žiakov zo SZP 2 167,00 €

- dopravné žiakom 15 766,00 €

- škola v prírode 3 019,70 €

- príspevok na LK 4 074,62 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Je to plneorganizovaná funkčná základná škola, ktorá dosahuje vo vyučovacom procese veľmi dobré výsledky, žiaci vzorne reprezentujú školu na rôznych vedomostných, športových a recitačných súťažiach. Rovnako dobre sa uplatňujú v štúdiu na vyšších typoch škôl.

Škola plní svoje ciele vo výchovno-vzdelávacej oblasti, aj v prezentácii na verejnosti vďaka pedagogickým a odborným kvalitám vyučujúcich.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- škola má dostatok pedagogicky a odborne erudovaných zamestnancov

- takmer všetky predmety sú vyučované odborne

- škola sa zapája do rôznych projektov a kladne sa prezentuje ne verejnosti

- zapája sa do rôznych vedomostných, športových a recitačných súťaží a mnohé aj organizuje

- má dobrú počítačovú vybavenosť

- okrem intaktných žiakov je tu zabezpečená starostlivosť o žiakov so ŠVVP zo strany pedagógov, ale aj zo strany špec. ped. a psychológa z poradenského zariadenia

- máme bezbariérový prístup pre žiakov so zdravotným postihnutím

- žiaci ZŠ sa prezentujú na verejnosti prostredníctvom rôznych aktivít

- funguje dobrá spolupráca so zriaďovateľom, s rodičmi, s mestskou knižnicou,s DSS Jasoň, PIENA-om a inými zariadeniami

-využívame internetovú ŽK, elektronickú triednu knihu

- pedagógovia sú počítačovo zdatní

- sústavne sa odborne a pedagogicki vzdelávajú

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- problémom školy je zastaralý a slabý internet, ktorý sťažuje vyučovací proces, používanie internetovej ŽK, elektr. TK a ďalšie potrebné úkony

- na súťaže musia naši žiaci neustále cestovať, čo znamená časovú, ale aj finančnú stratu

- je potrebné zlepšiť spoluprácu s niektorými rodičmi

Návrh opatrení:

- nutnosť zabezpečiť nové wifi

- zabezpečiť nové PC

- potreba vytvoriť odborné učebne s dostatkom moderných pomôcok na vyučovanie predmetov (CHE, FYZ, BIO, ...)

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Žiaci v priebehu vzdelávania v ZŠ získavajú dostatok vedomostí, aby sa plne uplatnili v pokračovaní štúdia na rôznych typoch škôl, ako sú gymnázia (hlavne Gymnázium v Sp. St. Vsi), SPgŠ, HA, SOŠ, alebo SOU dvojročné....

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Okrem čistých pravidelne upratovaných priestorov sa v škole dbá aj na oddychový režim striedaním vyučovacích hodín a prestávok na hygienu, pitný režim a prípravu pomôcok.

ZVONENIE

1. zvonenie 7.45 hod.

1. hod. 8.00 hod. - 8.45 hod.

2. hod. 8.55 hod. - 9.40 hod.

3. hod. 9.50 hod. - 10.35 hod.

4. hod. 10.50 hod. - 11.35 hod.

5. hod. 11.40 hod. - 12.25 hod.

6. hod. 12.30 hod. - 13.15 hod.

7. hod. 13.45 hod. - 14.30 hod. môže byť bez prestávky kvôli autobusom

8. hod. 14.30 hod. - 15.15 hod.

Prestávky: 8.45 - 8.55 (10 min)

9.40 - 9.50 (10 min)

10.35 - 10.50 (15 min)

11.35 - 11.40 (5 min)

12.25 - 12.30 (5 min)

13.15 - 13.45 (30 min)

V prípade núdze môže byť v škole skrátený režim zvonenia.

Skrátený režim - 30 ´hodiny

1. hodina 8.00 - 8.30

2. hodina 8.35 - 9.05

3. hodina 9.10 - 9.40

4. hodina 9.55 - 10.25

5. hodina 10.30 -11.00

6. hodina 11.05 - 11.35

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Voľnočasové aktivity fungujú prostredníctvom krúžkovej činnosti cez CVČ a prostredníctvom aktivít ŠKD podľa mesačných plánov počas celého školského roka.(šarkaniáda, sánkovačka,pečenie perníčkov....)...viď. Aktivity a prezentácia na verejnosti

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

V rámci spolupráce s rodičmi sa tradične každoročne konajú aktivity typu:

Prvácka cechovačka- koná sa v mesiaci október a v rámci nej si starší žiaci I. stupňa pripravia pár úloh pre nových prvákov, splnením ktorých sa stanú riadnymi žiakmi ZŠ, za čo sú pasovaní

Vianočná akadémia - koná sa vo vianočnom čase v mesiaci december a v rámci nej žiaci ZŠ zabezpečia program pre rodičov a verejnosť s cieľom navodiť vianočnú atmosféru

Deň matiek- je to sviatok v mesiaci máj, v rámci ktorého si naši žiaci uctia všetky mamy táým, že si pre nich ako poďakovanie pripravia bohatý program rôznych žánrov

Školská akadémia- viaže sa na ukončenie školského roka v rámci mesiaca jún, kedy naši prváci ukážu verejnosti čo všetko sa za 1 rok naučili a odchádzajúci deviataci sa lúčia

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Ide hlavne o aktivity našich žiakov v spolupráci s Mestom SSV, kedy spstrujú svojím vystúpením také akcie, ako je privítanie novonarodených detí, program pre seniorov. V spolupráci so ZSS Jasoň v Spišskej Starej Vsi sa koná mnoho aktivít žiakov pod vedením učiteľov, o ktorých pravidelne informujeme priebežne na stránkach školy (viď Aktivity a prezentácia na verejnosti). Poskytujeme a robíme tiež pre verejnosť výstavy výtvarných prác, napríklad v rámci súťaže Kostelničákov ornament.

V spolupráci s PIENAP-om sme zachraňovali na jar ropuchy bradavičnaté pri prechode vozovkou. Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme čistili prírodu Pienin od odpadu v rámci víkendovej akcie Čisté hory a potoky.

Záver

Vypracoval: Ing. Anna Mikulová

V Spišskej Starej Vsi 25.6. 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29.júna 2018