Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Štúrova 231/123, 061 01Spišská Stará Ves
  
Adresa školyŠtúrova 231/123
Telefón+421 52 4822367
E-mailriaditelka231@gmail.com
WWW stránkazs231ssv.edupage.org
ZriaďovateľMesto Spišská Stará Ves

Vedúci zamestnanci školy

  Titul, meno, priezvisko
riaditeľkaMgr. Anna Kromková
zástupkyňa RŠ pre 2. st..ZŠ a CVČIng. Anna Mikulová
zástupkyňa RŠ pre 1. st. ZŠ, ŠKD a ZUŠMgr. Milada Krišáková
zástupca pre gymnáziumMgr. Ján Džunko
zástuplyňa pre MŠAlžbeta Boženská

Rada školy

 Titl., meno, priezvisko
predsedaMgr. Anna Kafková
pedagogickí zamestnanciMgr. Daniela Penxová
ostatní zamestnanciIng. Antónia Kolodzejová
zástupcovia rodičovJozef Grainda
 Mgr. Monika Plevíková
 Ing. Marek Výrostek
zástupcovia študentovZuzana Trebuňová
zástupca zriaďovateľaViera Jurkovičová
 Bc. Juraj Krempaský
 Ing. Ján Kurňava
 Perter Minčík

Poradné orgány školy

Poradné orgány riaditeľky školy

Poradným orgánom riaditeľky školy sú pedagogická rada, metodické združenie a predmetové komisie.

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý vydáva RŠ. Z každého zasadnutia ped. rady. sa píše zápisnica.

Metodické združenie a predmetové komisie sa zaoberajú pedagogickými a výchovno-vzdelávacími aktivitami a problémami.

Metodické združenie primárneho vzdelávania - vedúca Mgr. Marta Ovcarčíková

Členmi metodického združenia primárneho vzdelávania školy sú všetci pedagogickí zamestnanci prvého až štvrtého ročníka + vychovávateľky ŠKD + vyučujúci 2. stupňa, ktorí učia v 1. - 4. ročníku +asistenti učiteľa.

Členmi predmetových komisií sú všetci pedagogickí zamestnanci - vyučujúci príslušného predmetu


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1.-4. roč + ŠKDMgr. Marta Ovcarčíková1.-4. roč. + ŠKD
PK humanit.predm.Mgr. Marta MarekováSJL, NEJ,RUJ,DEJ,SPV,TVP
PK prír.predm.Mgr. Ladislav BabíkPRI,CHEM,PEP,ZEM,GEO,BIO,
PK MMgr. Ľudmila HarabinováMAT,FYZ,INF,TECH
PK výchovyIng. Iveta SimčišinováHUV,VYV,OBN,OBV,TEV,NBV

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 294

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22212221216
počet žiakov283232234929382735294
z toho ŠVVP  233322321
z toho v ŠKD2017117     55

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 28

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015:28, z toho 18 dievčat a 10 chlapcov

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016: 42

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 00213538

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení00139121338
prijatí00139121338
% úspešnosti00100 %100%100%100%100%100%

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCSJCIHČGDEJDOVEKLETVFYZGEGHUVCHECHU
II.A       1    1,06  
II.B       1    1,14  
III.A1,07      1    1  
III.B1,6      1,2    1,13  
IV.A1,26      1    1,17  
V.A1,792,21    2,33    2,131,96  
V.B1,642,24    2    2,161,44  
VI.A1,761,82    2,06 1,35 2,241,941,471,41 
VII.A2,11,67    2,57 2,14 2,522,382,292,29 
VII.B1,651,35    2,06 1,4712,412,181,762,18 
VIII.A1,61,54    2,2  12,21,76 2,24 
IX.A1,791,47    2,32   2,261,95 1,95 
IX.B1,382    2,94   2,632,5 2,19 
I.A       1    1  
I.B       1    1  
VI.B1,771,92    2,62 1,77 2,232,381,851,77 

TriedaINVINFMATNBVNEJOBNOBVPIRPHYPHRPNVPRIPDAPRPPVO
II.A1 1,561     1  1,5  
II.B1 1,571     1  1,29  
III.A1 1,871     1  1,67  
III.B1,07 1,731     1  1,4  
IV.A1 2,091     11 1,91  
V.A 1,212,711,33           
V.B 1,122,361,04           
VI.A 1,062,2912,591,65         
VII.A 1,292,7612,632,33         
VII.B 1,122,181,441,751,88         
VIII.A 12,5412,081,52         
IX.A 1,212,4712,181,79         
IX.B 13132,31         
I.A  11          1
I.B  1,211          1
VI.B 1,382,921,31 2,15         

TriedaRGVRGV1RUJSJLSPVSPRSAHTEHTHDTHDTSVTEVTHFTBRxxx
II.A   1,63 11    1   
II.B   1,57 11    1   
III.A   1,73 1     1   
III.B   1,87 1     1   
IV.A   1,74 1     1   
V.A1,58  2,75 1,04  1,08 1,09  1,25 
V.B1,56  2,36 1,04  1,12 1,08  1,24 
VI.A   2,29 1  1 1,06  1 
VII.A  2,252,62 1,33  1,05 1,11  1 
VII.B  1,752 1  1,29 1  1 
VIII.A  2,22,46 1,08  1,08 1,04  1,08 
IX.A   2,11 1  1 1  1 
IX.B   2,38 1  1,06 1  1 
I.A   1,21 1     1   
I.B   1,21 1     1   
VI.B  2,52,77 1,38  1 1,09  1 

TriedaTVPVLAVUMVYVZEM
II.A 1,25 1 
II.B 1,14 1 
III.A 1,13 1 
III.B 1,73 1 
IV.A 1,78 1 
V.A1,21  1,04 
V.B1,24  1,04 
VI.A1,06  1,06 
VII.A1,48  1,67 
VII.B1,41  1,12 
VIII.A  1,46  
IX.A  1,53  
IX.B  1,5  
I.A   1 
I.B   1 
VI.B1,38  1,31 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
II.A181602
II.B141400
III.A161501
III.B161501
IV.A232300
V.A242400
V.B252410
VI.A161700
VII.A211901
VII.B181701
VIII.A272502
IX.A19000
IX.B16000
I.A141400
I.B141400
VI.B131300

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A1428320,2128320,2100,00
I.B1438527,5038527,5000,00
II.B1460042,8660042,8600,00
III.A1644329,5344329,5300,00
III.B1638825,8738825,8700,00
IV.A2384736,8384736,8300,00
V.A2457624,0057624,0000,00
V.B2539415,7638415,36100,40
VI.A1749030,6349030,6300,00
VI.B1374757,4668352,5404,92
VII.A22118756,52113754,14502,38
VII.B1848128,2948128,2900,00
VIII.A2887633,6985833,00180,69
IX.A1970337,0070337,0000,00
IX.B1670043,7570043,7500,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Národný priemer
Monitor SJL3554,6%62,6%
Monitor MAT3352,752,8

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22212221216
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
0000

Rozširujúce hodiny

Učebný variantRočníkPredmetPočet hodín v týždni
 1.matematika1
 5. matematika1,5
 5.tvorivé písanie0,5
 6.tvorivé písanie0,5
 7. tvorivé písanie0,5
 2.šach1
 1.dopravná výchova1
 2.dopravná výchova1
 3.dopravná výchova1
 4.dopravná výchova1
 1.slovenský jazyk1
 2. výtvarná výchova1
 1.pohybová výchova1
 1.regionálna výchova1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka2280
Bežných tried1629421
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu1629421

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02020
vychovávateľov022
asistentov učiteľa022
    
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
000

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Majstrovstvá okresu družstiev v stolnom tenise- okr. kolo 1.miesto chlapci: Šimon Kostka, Tomáš Gašparovič, Dominik Halčin, Jakub Kostka

3.miesto dievčatá: Terézia Semančíková, Viktória Žembová, Diana Kosturáková

Basketbal - okr. kolo 2.miesto chlapci: Mário Bednarčík, Peter Čarnogurský, Martin Kostúr,Dávid Bednarčík, Matúš Grivalský, Šimon Kostka, Tomáš Kuchta, Maroš Pompa, RomanPompa 2.miesto dievčatá: Erika Bolcarovičová, Simona Marhefková, Gabriela Talárová, Michaela Bednarčíková, Andrea Mrázová, Terézia Pisarčíková, Terézia Semančíková, Viktória Žembová, Kristína Bolcarovičová, Zuzana Rušinová, Miroslava Štefaňáková, Nikola Adamjaková

Bedminton - okr. kolo 1.miesto chlapci:Šimon Kostka, Dominik Halčin 4.miesto dievčatá: Sofia Petra Krišáková, Viktória Mačurová

Malý futbal Dôvera cup - okr. kolo 3.miesto chlapci: Adam Majerčák, Jozef Kron, Miroslav Bednarčík, Dominik Halčin, Kevin Kovalčík, Sebastián Dunka, Adrián Závacký, Adrián Michna, Miroslav Stuchlák, Tomáš Gašparovič 1.miesto dievčatá: Daniela Gurecková, Kristína Bolcarovičová, Nikola Adamjaková, Terézia Semančíková, Sára Žabinská, Diana Trulíková, Bianca Bolcárová, Ivana Homzová

Malý futbal Jednota cup - okr. kolo 3.miesto chlapci: Šimon Kostka, Peter Čarnogurský, Martin Kostúr, Mário Bednarčík, Dávid Bednarčík, Jakub Mráz, Marcel Kozub, Tomáš Kuchta 1. Miesto dievčatá: Zuzana Furcoňová, Viktória Mačurová, Michaela Bednarčíková, Gabriela Talárová, Simona marhefková, Andrea Mrázová, Erika Bolcarovičová, Miroslava Štefaňáková

Atletika - okr. kolo 5.miesto chlapci: Dávid Bednarčík, Mário Bednarčík, Peter Čarnogurský, Martin Kostúr, Jaroslav Kačmarčík, Simon Pompa, Samuel Mačák, Dominik Halčín, Matúš Grivalský,

Skok do diaľky - okr. kolo 3.miesto Jaroslav Kačmarčík

Atletika- okr. kolo 8.miesto dievčatá: Gabriela Talárová, Michaela Bednarčíková, Jana Kozubová, Sofia Eva Graindová, Viktória Mačurová, Kamila Dunková, Terézia Semančíková, Zuzana Rušinová, Miroslava Štefaňáková, Diana Kosturáková,

Štafeta 4x60m 3.miesto Gabriela Talárová, Michaela Bednarčíková, Kamila Dunková, Terézia Semančíková

Volejbal - skupina 3. Miesto Simona Marhefková, Gabriela Talárová, Michaela Bednarčíková, Andrea Mrázová, Terézia Pisarčíková, Terézia Semančíková, Zuzana Rušinová, Miroslava Štefaňáková

Stolný tenis-kraj. kolo 6.miesto chlapci: Šimon Kostka, Tomáš Gašparovič, Dominik Halčín, Jakub Kostka

Vybíjaná -kraj. kolo 7.-8.miesto Diana Kosturáková, Terézia Semančíková, Nikola Adamjaková, Kristína Bolcarovičová, Bianca Bolcárová, Miriam Drienovská, Diana Trulíková, Natália Žembovičová, Eva Džurňáková, Veronika Paľarová, Juliána Kolodzejová

Malý futbal Dôvera cup -kraj. kolo 3.miesto dievč.: Diana Kosturáková, Nikola Adamjaková Kristína Bolcarovičová, Terézia Semančíková, Kamila Dunková, Sára Žabinská, Ivana Homzová, Veronika Paľarová, Diana Trulíková

Malý futbal Jednota cup -kraj. kolo 9.-10. Miesto dievč.: Zuzana Furcoňová, Diana Kosturáková, Viktória Mačurová, Zuzana Rušinová, Gabriela Talárová, Michaela Bednarčíková, Terézia Semančíková, Nikola Adamjaková, Kristína Bolcarovičová, Simona Marhefková

Pohár riad. školy v stolnom tenise - skupina 1.miesto družstvá 1.miesto Jakub Kostka, 3. Miesto Lenka Kováčiková , 1. Miesto Tomáš Gašparovič, 2.miesto Dominik Halčín, 3. Miesto Gabriela Talárová, 1. Miesto Šimon Kostka

Futbal Haligovce- zober loptu, nie drogy - skupina 1. Miesto chlapci: Šimon Kostka, Peter Čarnogurský, Martin Kostúr, Mário Bednarčík, Dávid Bednarčík, Tomáš Kuchta, Dominik Halčín, 2. Miesto dievč.: Viktória Mačurová, Gabriela Talárová, Zuzana Rušinová, Michaela Bednarčíková, Kristína Bolcarovičová, Terézia Semančíková

HMZ I. obvodné kolo 5.miesto Natália Žembovičová, Natália Weissová, Nela Mačáková, Veronika Paľarová, Veronika Navalanyová,

HMZ II. obvodné kolo 9.miesto Jana Kozubová, Simona Borovská, Zuzana Rušinová, Klaudia Papsonová, Katarína Trulíková, Katarína Kušniráková

Biblická olympiáda obvodné kolo 2. Miesto Zuzana Rušinová, Natália Holbusová, Tatiana Krettová,

CHO - kat. D obvodné kolo 9. Miesto Darina Čupková, 10.miesto Tatiana Krettová

Hviezdoslavov Kubín účasť obvodné kolo František Hamráček

Pytagoriáda - okr. kolo účasť Samuel Cisko

Klokan národ. kolo- celoslovenské 1.miesto Samuel Cisko

Šach - okr. kolo 10. Miesto Samuel Cisko

Dej. Olympiáda - okr. kolo 2. Miesto Sofia Eva Graindová, 4. Miesto Tatiana Graindová

Slávici z lavice - okr. kolo 3. Miesto Viktória Kostková, účasť Natália Weissová, Lenka Kováčiková

Slávik Slovenska - okr. kolo účasť Vanesa Kosturáková, Zuzana Kaprálová, Jana Kozubová

Zamagurský slávik - skupina 2. Miesto Monika Holbusová, 2. Miesto Vanesa Kosturáková, 2. Miesto Maroš Štefaňák, Alex Soska, Jakub Michlík, Matúš Semančík

Šikovné veveričky obvodné kolo 4. Miesto Maroš Štefaňák, Alex Soska, Jakub Michlík, Matúš Semančík

Hviezdoslavov Kubín bez umiestn. školské kolo Matej Kron, Samuel Poláček

KLOKAN národ. kolo- celoslovenské 1.miesto Jáchim Martančík, úspešní Tamara Strnadová, Samuel Poláček, Sofia Petra Krišáková, Samuel Budziňák, Matej Kron,, účasť Radovan Kozub

MAKS národ. kolo- celoslovenské MAKSIFRAJER Zuzana Rušinová, MAKSIDIPLOM Gregor Kuchta, Ján Semančík, Dominik Halčín, Mário Regec, Jozef Kron, Miroslav Stuchlák

Regionálne povesti školské kolo 1.miesto Eva Džurňáková, Lenka Kováčiková

Hviezdoslavov Kubín školské kolo 1. Miesto František Hamráček, Natália Weissová, Lenka Kováčiková

Olympiáda SJL školské kolo 1. Miesto Kristína Kaňuková

Prednes nemeckej poézie školské kolo 1. Miesto Lenka Kováčiková, Tomáš Gašparovič

Olympiáda ANJ účasť KK a PP - skupina Lucia Majerčáková, Boris Ovšonka

Zamagurské športové hry - skupina

beh na 60m ml. žiačky 6.miesto Sandra Dudová, 8.miesto Larissa Mia Kovalčíková,

beh na 200m ml. žiačky 6. Miesto Larissa Mia Kovalčíková

skok do diaľky ml. žiačky 1. Miesto Radoslava Veličková, 3. Miesto Cyntia Ladislava Graindová

hod kriketkou ml. žiačky 1. Miesto Radoslava Veličková, 3. Miesto Cyntia Ladislava Graindová

beh na 60m ml. žiaci 4. miesto Jakub Kostka, 5. Miesto Marek Ryš

beh na 200m ml. žiaci 4. miesto Jakub Kostka, 6. Miesto Marek Ryš

hod kriketkou ml. žiaci 1. Miesto Ivan Pišta, 3. Miesto František Mačura

skok do diaľky ml. žiaci 1. Miesto Matúš Mačutek, 2. Miesto Jakub Kostka

beh na 60m st. žiačky 2. Miesto Nikola Adamjaková, 4. Miesto Terézia Semančíková

beh na 400m st. žiačky 1. Miesto Terézia Semančíková, 3. Miesto Miriam Drienovská

skok do diaľky st. žiačky 2. Miesto Terézia Semančíková, 4. Miesto Nikola Adamjaková

hod kriketkou st. žiačky 1. Miesto Terézia Semančíková, 3. Miesto Kristína Bolcarovičová

beh na 60m st. žiaci 1. Miesto Dušan Mirga, 3. Miesto Matúš Drienovský

skok do diaľky st. žiaci 1. Miesto Dušan Mirga, 7. Miesto Miroslav Stuchlák

hod kriketkou st. žiaci 2. Miesto Dušan Mirga, 7. Miesto Miroslav Marhefka

beh na 800m st. žiaci 3. Miesto Adrián Závacký, 5. Miesto Sebastián Dunka

MO6 - okr. kolo 4. Miesto Gregor Kuchta, 6. Miesto Zuzana Kromková, Mário Regec, Diana Trulíková

MO7 - okr. kolo 4. Miesto Lucia Majerčáková

MO8 - okr. kolo 2. Miesto Timea Regecová

MO9 - okr. kolo 11. Miesto Zuzana Rušinová

P6 - okr. kolo 5. Miesto Gregor Kuchta

P7 - okr. kolo 1. Miesto Lucia Majerčáková

KLOKAN národ. kolo- celoslovenské 100%- šampión školy Jáchim Martančík, 100% Samuel Cisko, 75,6% Matej Kron a Tamara Strnadová, 88,9% Samuel Poláček, 73,3% Samuel Budziňák, 91,7% Sofia Petra Krišáková, 76,7% Zuzana Rušinová

MINIPYTAGORIÁDA MP5 školské kolo 1. Miesto Viktor Irha, 2. Miesto Matúš Drienovský, Samuel Tuželák, 3. Miesto Natália Žembovičová

MP6 školské kolo 1. Miesto Gregor Kuchta, 2. Miesto Zuzana Kromková, Mário Regec, 3. Miesto Juliána Čarnogurská

MP7 školské kolo 1. Miesto Alex Ovšonka, 2. Miesto Lucia Majerčáková, 3. Miesto Katarína Kušniráková

MP8 školské kolo 1. Miesto Sofia Petra Krišáková, 2. Miesto Nikola Zálešová, 3. Miesto Timea Regecová

Matematické všeličo školské kolo 1. Miesto Mário Regec, Timotej Baran, Alexander Ovšonka, Peter Gurecka 2. Miesto Dominik Halčin, Samuel Tuželák, Ján Semančík, Šimon Kostka 3. Miesto Gregor Kuchta, Jakub Tatkovský, Lucia Majerčáková, Vanesa Karabinová, 4. Miesto Natália Žembovičová, Vanesa Mirgová, Lenka Kováčiková, Andrea Kromková

MS v CO - účasť Saffron Howard, Diana Trulíková, Tomáš Kozub, Alex Ovšonka

English quiz-mladší žiaci školské kolo 1. Miesto Natália Weissová, 2. Miesto Jakub Kostka, 3. Miesto Saskia Brejčáková

English quiz-starší žiaci školské kolo 1. Miesto Viktória Mačurová, 2. Miesto Diana Kosturáková

Najzaujímavejšie podujatia školských knižníc-výtvarné práce 2. Miesto Tamara Strnadová, 3. Miesto Adrián Závacký

Najzaujímavejšie podujatia školských knižníc-literárne práce 1. Miesto Nikola Adamjáková, 2. Miesto Natália Žembovičová,Barbora Staneková, 3. Miesto Lýdia Semančíková, Saffron Howard, Lucia Majerčáková

Kostelničákov ornament 1.miesto 3.kat Kristína Kaňuková

CO očami detí - okr. kolo bez poradia najlepšie práce Lucia Majerčáková, Dušan Mirga

MZ CO - okr. kolo 3. Miesto Alex Ovšonka, Diana Trulíková, Saffron Howard, Tomáš Kozub

MZ CO národ. kolo- celoslovenské účasť Alex Ovšonka, Diana Trulíková, Saffron Howard, Tomáš Kozub

Geografická olympiáda úspešný Alex Ovšonka

Strelecká súťaž 1. Miesto Jana Kozubová, 2. Miesto Adam Tomaľa, Tomáš Kozub, 2. Miesto družstvo starších žiakov, 3. Miesto družstvo mladších žiakov

Strelecká súťaž -kraj. kolo 5. Miesto družstvo starších žiakov

Zamagurský strelec obvodné kolo 1. Miesto Adam Tomaľa, Jana Kozubová , Tomáš Kozub 2. Miesto Jaroslav Kacmarčík, Viktória Mačurová, Saffron Howard, absolútny víťaz Tomáš Kozub


Názov súťažeškolské koloobvodné koloskupinaokr. kolokraj. kolonárod. kolo- celoslovenskémedzinár. kolo
Majstrovstvá okresu družstiev v stolnom tenise   1.miesto   chlapci: Šimon Kostka, Tomáš Gašparovič, Dominik Halčin, Jakub Kostka
    3.miesto   dievčatá: Terézia Semančíková, Viktória Žembová, Diana Kosturáková
Basketbal   2.miesto   chlapci: Mário Bednarčík, Peter Čarnogurský, Martin Kostúr,Dávid Bednarčík, Matúš Grivalský, Šimon Kostka, Tomáš Kuchta, Maroš Pompa, RomanPompa
    2.miesto   dievčatá: Erika Bolcarovičová, Simona Marhefková, Gabriela Talárová, Michaela Bednarčíková, Andrea Mrázová, Terézia Pisarčíková, Terézia Semančíková, Viktória Žembová, Kristína Bolcarovičová, Zuzana Rušinová, Miroslava Štefaňáková, Nikola Adamjaková
Bedminton   1.miesto   chlapci:Šimon Kostka, Dominik Halčin
    4.miesto   dievčatá: Sofia Petra Krišáková, Viktória Mačurová
Malý futbal Dôvera cup   3.miesto   chlapci: Adam Majerčák, Jozef Kron, Miroslav Bednarčík, Dominik Halčin, Kevin Kovalčík, Sebastián Dunka, Adrián Závacký, Adrián Michna, Miroslav Stuchlák, Tomáš Gašparovič
    1.miesto   dievčatá: Daniela Gurecková, Kristína Bolcarovičová, Nikola Adamjaková, Terézia Semančíková, Sára Žabinská, Diana Trulíková, Bianca Bolcárová, Ivana Homzová
Malý futbal Jednota cup   3.miesto   chlapci: Šimon Kostka, Peter Čarnogurský, Martin Kostúr, Mário Bednarčík, Dávid Bednarčík, Jakub Mráz, Marcel Kozub, Tomáš Kuchta
    1. miesto   dievčatá: Zuzana Furcoňová, Viktória Mačurová, Michaela Bednarčíková, Gabriela Talárová, Simona marhefková, Andrea Mrázová, Erika Bolcarovičová, Miroslava Štefaňáková
Atletika   5.miesto   chlapci: Dávid Bednarčík, Mário Bednarčík, Peter Čarnogurský, Martin Kostúr, Jaroslav Kačmarčík, Simon Pompa, Samuel Mačák, Dominik Halčín, Matúš Grivalský,
Skok do diaľky   3.miesto   Jaroslav Kačmarčík
Atletika   8.miesto   dievčatá: Gabriela Talárová, Michaela Bednarčíková, Jana Kozubová, Sofia Eva Graindová, Viktória Mačurová, Kamila Dunková, Terézia Semančíková, Zuzana Rušinová, Miroslava Štefaňáková, Diana Kosturáková,
Štafeta 4x60m   3.miesto   Gabriela Talárová, Michaela Bednarčíková, Kamila Dunková, Terézia Semančíková
Volejbal  3. miesto    Simona Marhefková, Gabriela Talárová, Michaela Bednarčíková, Andrea Mrázová, Terézia Pisarčíková, Terézia Semančíková, Zuzana Rušinová, Miroslava Štefaňáková
Stolný tenis    6.miesto  chlapci: Šimon Kostka, Tomáš Gašparovič, Dominik Halčín, Jakub Kostka
Vybíjaná    7.-8.miesto  Diana Kosturáková, Terézia Semančíková, Nikola Adamjaková, Kristína Bolcarovičová, Bianca Bolcárová, Miriam Drienovská, Diana Trulíková, Natália Žembovičová, Eva Džurňáková, Veronika Paľarová, Juliána Kolodzejová
Malý futbal Dôvera cup    3.miesto  dievč.: Diana Kosturáková, Nikola Adamjaková Kristína Bolcarovičová, Terézia Semančíková, Kamila Dunková, Sára Žabinská, Ivana Homzová, Veronika Paľarová, Diana Trulíková
Malý futbal Jednota cup    9.-10. miesto  dievč.: Zuzana Furcoňová, Diana Kosturáková, Viktória Mačurová, Zuzana Rušinová, Gabriela Talárová, Michaela Bednarčíková, Terézia Semančíková, Nikola Adamjaková, Kristína Bolcarovičová, Simona Marhefková
Pohár riad. školy v stolnom tenise  1.miesto    družstvá
   1.miesto    Jakub Kostka
   3. miesto    Lenka Kováčiková
   1. miesto    Tomáš Gašparovič
   2.miesto    Dominik Halčín
   3. miesto     Gabriela Talárová
   1. miesto     Šimon Kostka
Futbal Haligovce- zober loptu, nie drogy  1. miesto    chlapci: Šimon Kostka, Peter Čarnogurský, Martin Kostúr, Mário Bednarčík, Dávid Bednarčík, Tomáš Kuchta, Dominik Halčín,
   2. miesto    dievč.: Viktória Mačurová, Gabriela Talárová, Zuzana Rušinová, Michaela Bednarčíková, Kristína Bolcarovičová, Terézia Semančíková
HMZ I. 5.miesto     Natália Žembovičová, Natália Weissová, Nela Mačáková, Veronika Paľarová, Veronika Navalanyová,
HMZ II. 9.miesto     Jana Kozubová, Simona Borovská, Zuzana Rušinová, Klaudia Papsonová, Katarína Trulíková, Katarína Kušniráková
Biblická olympiáda 2. miesto     Zuzana Rušinová, Natália Holbusová, Tatiana Krettová,
CHO - kat. D  9. miesto      Darina Čupková
  10.miesto     Tatiana Krettová
Hviezdoslavov Kubín účasť     František Hamráček
Pytagoriáda   účasť    Samuel Cisko
Klokan     1.miesto Samuel Cisko
Šach   10. miesto   Samuel Cisko
Dej. olympiáda   2. miesto   Sofia Eva Graindová
    4. miesto   Tatiana Graindová
Slávici z lavice   3. miesto   Viktória Kostková
    účasť   Natália Weissová, Lenka Kováčiková
Slávik Slovenska   účasť   Vanesa Kosturáková, Zuzana Kaprálová, Jana Kozubová
Zamagurský slávik  2. miesto    Monika Holbusová
   2. miesto    Vanesa Kosturáková
   2. miesto    Zuzana Kaprálová
Šikovné veveričky 4. miesto     Maroš Štefaňák, Alex Soska, Jakub Michlík, Matúš Semančík
Hviezdoslavov Kubín bez umiestn.      Matej Kron, Samuel Poláček
KLOKAN     1.miesto Jáchim Martančík,
      úspešní Tamara Strnadová, Samuel Poláček, Sofia Petra Krišáková, Samuel Budziňák, Matej Kron
      účasť  Radovan Kozub
MAKS     MAKSIFRAJER Zuzana Rušinová
      MAKSIDIPLOM Gregor Kuchta
      MAKSIDIPLOM Ján Semančík
      MAKSIDIPLOM Dominik Halčín
      MAKSIDIPLOM Mário Regec
      MAKSIDIPLOM Jozef Kron
      MAKSIDIPLOM Miroslav Stuchlák
Regionálne povesti1.miesto      Eva Džurňáková
 1. miesto      Lenka Kováčiková
Hviezdoslavov Kubín1. miesto      František Hamráček
 1. miesto       Natália Weissová
 1. miesto      Lenka Kováčiková
Olympiáda SJL1. miesto      Kristína Kaňuková
Prednes nemeckej poézie1. miesto      Lenka Kováčiková
 1. miesto      Tomáš Gašparovič
Olympiáda ANJ  účasť KK a PP    Lucia Majerčáková, Boris Ovšonka
Zamagurské športové hry        
beh na 60m ml. žiačky  6.miesto     Sandra Dudová ,
   8.miesto    Larissa Mia Kovalčíková
beh na 200m ml. žiačky  6. miesto    Larissa Mia Kovalčíková
   7. miesto    Sandra Dudová
skok do diaľky ml. žiačky  1. miesto    Radoslava Veličková
   3. miesto    Cyntia Ladislava Graindová
hod krikettkou ml. žiačky  1. miesto     Radoslava Veličková
   3. miesto    Cyntia Ladislava Graindová
beh na 60m ml. žiaci  4. miesto    Jakub Kostka
   5. miesto    Marek Ryš
beh na 200m ml. žiaci  4. miesto    Jakub Kostka
   6. miesto    Marek Ryš
hod kriketkou ml. žiaci  1. miesto    Ivan Pišta
   3. miesto    František Mačura
skok do diaľky ml. žiaci  1. miesto    Matúš Mačutek
   2. miesto    Jakub Kostka
beh na 60m st. žiačky  2. miesto    Nikola Adamjaková
   4. miesto    Terézia Semančíková
beh na 400m st. žiačky  1. miesto    Terézia Semančíková
   3. miesto    Miriam Drienovská
skok do diaľky st. žiačky  2. miesto    Terézia Semančíková
   4. miesto    Nikola Adamjaková
hod kriketkou st. žiačky  1. miesto    Terézia Semančíková
   3. miesto    Kristína Bolcarovičová
beh na 60m st. žiaci  1. miesto     Dušan Mirga
   3. miesto    Matúš Srienovský
skok do diaľky st. žiaci  1. miesto    Dušan Mirga
   7. miesto     Miroslav Stuchlák
hod kriketkou st. žiaci  2. miesto    Dušan Mirga
   7. miesto    Miroslav Marhefka
beh na 800m st. žiaci  3. miesto    Adrián Závacký
   5. miesto    Sebastián Dunka
MO6   4. miesto   Gregor Kuchta
    6. miesto   Zuzana Kromková, Mário Regec, Diana Trulíková
MO7   4. miesto   Lucia Majerčáková
MO8   2. miesto   Timea Regecová
MO9   11. miesto   Zuzana Rušinová
P6   5. miesto   Gregor Kuchta
P7   1. miesto   Lucia Majerčáková
KLOKAN     100%- šampión školy Jáchim Martančík
      75,6% Matej Kron
      88,9% Samuel Poláček
      75,6% Tamara Strnadová
      100% Samuel Cisko
      73,3% Samuel Budziňák
      91,7% Sofia Petra Krišáková
      76,7% Zuzana Rušinová
MINIPYTAGORIÁDA        
MP51. miesto      Viktor Irha
 2. miesto      Matúš Drienovský, Samuel Tuželák
 3. miesto      Natália Žembovičová
MP61. miesto      Gregor Kuchta
 2. miesto      Zuzana Kromková, Mário Regec
 3. miesto      Juliána Čarnogurská
MP71. miesto      Alex Ovšonka
 2. miesto      Lucia Majerčáková
 3.miesto      Katarína Kušniráková
MP81. miesto      Sofia Petra Krišáková
 2. miesto      Nikola Zálešová
 3.miesto      Timea Regecová
Matematické všeličo1. miesto      Mário Regec, Timotej Baran, Alexander Ovšonka, Peter Gurecka
 2. miesto      Dominik Halčin, Samuel Tuželák, Ján Semančík, Šimon Kostka
 3. miesto      Gregor Kuchta, Jakub Tatkovský, Lucia Majerčáková, Vanesa Karabinová
 4. miesto      Natália Žembovičová, Vanesa Mirgová, Lenka Kováčiková, Andrea Kromková
MS v CO     účasť Saffron Howard, Diana Trulíková, Tomáš Kozub, Alex Ovšonka
English quiz-mladší žiaci1. miesto      Natália Weissová
 2. miesto      Jakub Kostka
 3. miesto      Saskia Brejčáková
English quiz-starší žiaci1. miesto      Viktória Mačurová
 2. miesto      Diana Kosturáková
 3. miesto      Mário Bednarčík
Najzaujímavejšie podujatia školských knižníc-výtvarné práce     2. miesto Tamarka Strnadová
      3. miesto  Adrián Závacký
Najzaujímavejšie podujatia školských knižníc-literárne práce     1. miesto  Nikola Adamjáková
      2. miesto  Natália Žembovičová,Barbora Staneková
      3. miesto Lýdia Semančíková, Saffron Howard, Lucia Majerčáková
Kostelničákov ornament     1.miesto 3.kat Kristína Kaňuková
CO očami detí   bez poradia najlepšie práce   Lucia Majerčáková, Dušan Mirga
MZ CO    3. miesto   Alex Ovšonka, Diana Trulíková, Saffron Howard, Tomáš Kozub
MZ CO     účasť Alex Ovšonka, Diana Trulíková, Saffron Howard, Tomáš Kozub
Geografická olympiáda     úspešný Alex Ovšonka
Strelecká súťaž   1. miesto    Jana Kozubová
    2. miesto   Adam Tomaľa, Tomáš Kozub
    2. miesto   družstvo starších žiakov
    3. miesto    družstvo mladších žiakov
Strelecká súťaž    5. miesto  družstvo starších žiakov
Zamagurský strelec 1. miesto     Adam Tomaľa
  2. miesto     Jaroslav Kacmarčík
  1. miesto      Jana Kozubová
  2. miesto     Viktória Mačurová
  1. miesto     TomášKozub
  2. miesto      Saffron Howard
  absolútny víťaz     Tomáš Kozub

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2015/16 sa organizačná zložka ZŠ prezentovala mnohými aktivitami.

Za všetky spomeniemenapríklad aktivity ako: projekt ,,Tenis do škôl“. Projekt bol zameraný na žiakov primárneho vzdelávania. Do projektu sa zapojilo 26 žiakov, z toho 5 žiakov 4. ročníka, 10 žiakov 2. ročníka a 11 žiakov 1. ročníka. Žiaci sa venovali tenisu 2x do týždňa po dve hodiny.

Všeobecným cieľom tenisového krúžku bolo zabezpečiť všestranný harmonický rozvoj osobnosti žiakov s dôrazom na všestrannosť a formovanie pozitívneho vzťahu k športovej príprave v tenise. Dôraz bol kladený na získanie správnych základných pohybových zručností a návykov, zdokonaľovanie základných tenisových zručností. Osvojiť si základné pravidlá tenisu a počítania v tenise. Viesť žiakov k rešpektovaniu súpera, rozhodcov. Rozvíjať tvorivosť žiakov a naučiť ich základné taktické pravidlá hry v tenise. Podporovať zdravú súťaživosť, zodpovednosť, čestnosť.

Žiakov zaujali samotné prípravné hry, ktorými rozvíjali svoju pohybovú zručnosť, koordináciu a pohybovú zručnosť s tenisovou loptičkou a raketou. Získavali tým základné tenisové zručností. Radi hrávali v závere druhej časti hodiny softtenis, odbíjaním loptičky vo dvojici cez lavičky na dĺžku telocvične. Zároveň sa zlepšovalo priestorové vnímanie žiaka. Vyvrcholením činnosti žiakov bola hra podľa pravidiel. Pohybovo nadaní žiaci to zvládli nad očakávanie. Záujem žiakov o tenis je veľký. Chýba nám však tenisová sieť. Preto, radi privítame materiálnu pomoc od STZ.

Celý šk. rok 2015/2016 boli žiaci prvého ročníka pod vedením p. uč. Škantárovej a p. uč. Rakovej súčasťou enviro projektu „Miluj prírodu a nie drogu“. Vždy raz v mesiaci sme sa stretávali s p. Ing. Grétou Malatinovou, ktorá žiakom zaujímavým spôsobom priblížila svet prírody a zvierat. Stretnutia sa konali v Infocentre Pieninského národného parku. Po každom stretnutí, odchádzali žiaci o poznanie bohatší. Posledné stretnutie tohto šk. roka sa uskutočnilo dňa 7.6.2016. P. Ing. G. Malatinovej sme sa poďakovali za čas, ktorý nám venovala počas celého šk. roka. Rozlúčili sme sa a už teraz sa tešíme na pokračovanie projektu a na spoluprácu s PIENAPom v ďalšom šk. roku 2016/2017.

Každoročne žiaci 3.ročníka našej školy absolvujú plavecký výcvik. V tomto šk.roku sa tohto výcviku zúčastnili nielen žiaci 3.A a 3.B triedy, ale aj naši štvrtáci /4.A/, celkom v počte 43 žiakov.

Výcvik prebiehal od 6.6. do 10.6.2016 v Plaveckej škole KVAPKA v Starej Ľubovni, kde sme denne dochádzali autobusom. Žiaci absolvovali základný plavecký výcvik /prsia/ rozdelení do štyroch skupín pod vedením kvalifikovaných inštruktorov. Plavecká škola zároveň žiakom poskytla základné plavecké pomôcky. Záverečný deň sa niesol v znamení vyhodnotenia celého výcviku. Každý žiak predviedol ukážku svojich nadobudnutých plaveckých zručností a všetci boli odmenení mokrým vysvedčením a drobnou sladkosťou. Hlavnou a najdôležitejšou odmenou za vynaloženú námahu bolo prekonanie strachu z vody a získanie plaveckých zručností, ktoré si iste budú deti počas nastávajúceho letného obdobia spolu s rodičmi ďalej zdokonaľovať.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V CIVILNEJ OCHRANE V dňoch 8. až 10. júna 2016 sa naše družstvo MZ CO v zložení Saffron Howard, Diana Trulíková, Tomáš Kozub a Alex Ovšonka pod vedením p. učiteľa Ladislava Babíka zúčastnilo Majstrovstiev SR MZ CO. Akcia sa konala v obci Podskálie, okres Považská Bystrica. Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 64 družstiev, ktoré súťažili v rôznych náročných súťažných disciplínach. Našim sa však veľmi nedarilo, skončili v poslednej desiatke.

Dňa 14.6. 2016 sa uskutočnilo stretnutie s prof. hasičmi, ktorí predviedli žiakom 1. stupňa ukážky prvej pomoci, záchrany osôb pri dopravných nehodách a úrazoch vo vysokohorskom teréne. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do názorných ukážok ako aj odpovedať na vedomostné otázky. Spestrením stretnutia bola manipulácia s hasiacim prístrojom. Stretnutie sa žiakom páčilo a odniesli si veselé a poučné zážitky, ktorými boli poučení o bezpečnom prežití letných prázdnin.

Koncoročný výchovný koncert 2016

V mesiaci máj sa konal na našej škole pre žiakov l. stupňa ,,Koncoročný výchovný koncert“ v spolupráci so ZUŠ. Žiaci ZUŠ mali možnosť vystúpiť pred svojimi spolužiakmi, ukázať svoj talent a šikovnosť. Vypočuli sme si ľudové piesne, skladby z vážnej hudby . Aj žiaci 1.ročníka ZŠ sa zapojili do programu. Zaspievali niekoľko piesní o jari. Na klavíri ich doprevádzala pani učiteľka Škantárová. Koncert bol motiváciou pre tých, ktorí by mali záujem o prihlásenie sa do ZUŠ.

ŠKOLSKÉ VÝLETY

Je dobrým zvykom, že za statočnú prácu počas školského roka bývajú žiaci na jeho konci odmenení školským výletom. Trasy výletov sú rôzne podľa ponúk, ktoré majú učitelia k dispozícii. V tomto školskom roku sme na výlety mali určený utorok 31. máj. Počasie bolo ideálne a tak sa žiaci pod vedením učiteľov už skoro ráno rozpŕchli rôznymi trasami spoznávať krásy a históriu Slovenska.

I. stupeň - žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ si vytýčili trasu Kežmarok, kde navštívili hrad a Strážky, kde si pozreli kaštieľ.

- žiaci 3. a 4. ročníka majú naplánovaný výlet spojený s návštevou Planetária v Prešove na 23. júna 2016.

II. stupeň si vytýčil štyri trasy výletu:

- žiaci 5. ročníka navštívili Bardejov a Bardejovské Kúpele,

- triedy 6. A, 6. B a 9. B si zvolili najdlhšiu trasu do Bojníc, kde si pozreli hrad a navštívili ZOO,

- žiaci 7. ročníka si to namierili do Liptovského Mikuláša,

- triedy 8.A a 9.A sa vybrali smerom na Banskú Bystricu a Tajov.

Všetky výlety dopadli dobre, vrátili sa nám naspäť všetci živí a zdraví a verím, že plní dojmov a pekných zážitkov. Rovnako verím, že vedomosti získané na výletoch, zúročia na vyučovaní v budúcom školskom roku 2016/2017.

Dňa 31.5. 2016 sa žiaci 1. A, 1. B, 2. A, 2.B zúčastnili školského výletu. Prvá zastávka bola v Kaštieli v Strážkach, tu pre nich lektori SNG pripravili pekný program spojený s prehliadkou priestorov kaštieľa a vystavených obrazov maliara Ladislava Medňanského. Výlet pokračoval návštevou hradu v Kežmarku. Prehliadku hradu mali žiaci spestrenú rozprávkou O princovi Ladislavovi. Výlet prebehol úspešne, žiaci si odniesli mnoho pekných zážitkov.

MEDZINÁRODÝ DEŇ DETÍ

Streda 1.júna 2016 sa niesla v znamení sviatku všetkých detí, teda aj žiakov našej školy. Už tradične sa tento sviatok v ZŠ realizuje tak, že deviataci pripravia aktivity pre ostaných žiakov. Nebolo tomu inak ani tento rok, veď aj teraz máme šikovných deviatakov. Počasie nám prialo, už od rána sa mesto kúpalo v slnečných lúčoch, čo predstavovalo ideálne podmienky na zábavu. Na školskom dvore vyrástli v priebehu 1. vyučovacej hodiny stanovištia s rôznymi druhmi súťaží, žiaci 9. ročníka pod vedením triednych učiteľov Mgr. Harabinovej a Mgr. Gemzu pripravili pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ zábavné a veľmi rôznorodé aktivity, riešením ktorých žiaci zbierali body a dokazovali si vlastnú šikovnosť. Ku sviatku patrí aj sladká maškrta a na to nezabudlo Združenie rodičov pri ZŠ, preto pripravili pre našich žiakov balíčky sladkostí, čím im tento deň spríjemnili. Ďakujeme

PREDNÁŠKA O POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI

V stredu 11.5.2016 sa sa v zasadacej miestnosti ZŠ konala prednáška o poskytovaní prvej pomoci. Organizátorkou tejto aktivity bola Mgr. Mária Škantárová. Žiaci I. stupňa ZŠ sa tu dozvedeli o spôsoboch ošetrovania rôznych poranení, ako je krvácanie, zlomenina, vyvŕtnutie, dusenie, topenie, popálenina, omrzliny alebo otrava liekmi, alkoholom, či jedovatými rastlinami a hubami. Na resuscitačnej figuríne si žiaci hneď mohli prakticky vyskúšať kardiopulmonálnu resuscitáciu. Teoretické informácie, ako aj praktické ukážky jednotlivých krokov, im sprostredkovala Ing. Anna Mikulová, ktorá na škole vedie krúžok Prvej pomoci, v ktorom môžu počas školského roka pracovať žiaci bez rozdielu veku od 1. až do 9. ročníka.

28.04.2016 sa 22 žiakov TO ZUŠ Spišská Stará Ves zúčastnilo Festivalu detského nefolklórneho tanca „DEŇ TANCA 2016“, súťažnej krajskej prehliadky nefolklórneho tanca od Tatrami v KD Svit, s vedúcou Agnesou Dlhou ml. a dozorom Mgr. Annou Kromkovou.

Hlavným cieľom bolo podporovať žiakov záujem o mimoškolské aktivity zamerané na tanec. Formou tejto tanečnej súťaže sme sa snažili u žiakov rozvíjať ich pohybový talent a priniesť do vyučovacieho procesu niečo nové a zaujímavé. V takýchto formách rozvíjacieho procesu by sme chceli pokračovať aj ďalej. Ďalej viesť žiakov k vytrvalosti, postupnom zvyšovaní výkonnosti či sebarozvoju. Zabezpečiť podmienky žiakom na úspešnú reprezentáciu školy. Žiaci mali možnosť vidieť všetky súťažné čísla. Tanečná skupina „Teniskáči“, žiaci TO ZUŠ Spišská Stará Ves sa predstavila v kategórii JUNIORI (12-14 rokov) s choreografiou „Crazy Youngsters“. V našej kategórii súťažilo 11 tanečných zoskupení a na základe videných výkonov porota zhodnotila výkon našich žiakov na bronzové pásmo, (3.miesto). Žiaci vyjadrili s akciou spokojnosť a motivuje ich to pokračovať ďalej v podobných podujatiach a hlavne v zdokonaľovaní samých seba.

Pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) prváci našej školy v spolupráci s pracovníkmi Pienap-u tak, ako každoročne, vysadili svoj prvácky stromček. Tentokrát javor poľný, ktorý si našiel svoje miesto pri zadnom vchode hlavnej budovy. Prváci stromčeku zaspievali, zarecitovali, aby sa mu lepšie rástlo. Budú ho sledovať a starať sa oň, kým budú žiakmi našej školy. Nech rastie do krásy a všetkým pre potechu a úžitok.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Nová právna úprava posúva zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy o viac ako dva mesiace neskôr oproti predošlým školským rokom. Zápis pre nový školský rok 2016/2017 prebiehal od 1. apríla do 30. apríla. V priestoroch našej základnej školy prebiehal zápis do 1. ročníka 26. apríla od 13.00 hod .

Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.

Najznámejším hlavným kritériom pre vstup do prvej triedy je vek dieťaťa. Empiricky stanovená veková hranica - dosiahnutie 6. roku - má v našom školstve dlhoročnú tradíciu. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok života pred začiatkom školského roka , je schopná bez väčších problémov začať školskú dochádzku a prijať novú rolu školáka. Povinnosťou rodičov je do základnej školy dieťa prihlásiť. Budúci prváci si hravou formou preverili svoju šikovnosť a školskú zrelosť v rôznych úlohách. Zapísaných je 28 budúcich prvákov, na ktorých sa už teraz všetci tešíme.

ČISTÉ HORY PIENAP- Červený Kláštor

Akcie sa zúčastnilo 36 žiakov našej školy pod dozorom Mgr. Márie Rakovej a Mgr. Mayi Howard. V spolupráci so zamestnancami PIENAPu sme vyzbierali 1050 kg odpadkov. Žiaci boli po privítaní a príhovore pána riaditeľa správy Ing. Vladimíra Kĺča, Phd. rozdelení do menších skupín a ich úlohou bolo vyčistiť určitý pridelený úsek národného parku od odpadkov. Po dozbieraní odpadkov žiakov na nádvorí v Červenom Kláštore čakalo občerstvenie v podobe párkov. Počasie bolo krásne, akcia sa znova vydarila. Žiaci ako každý rok dostali drobné ďakovné predmety a úprimné poďakovanie pána riaditeľa.

Marec - mesiac kníh Dňa 23.3.2016 žiaci prvého ročníka s tr. pani učiteľkami navštívili mestskú knižnicu. V knižnici nás srdečne privítala knihovníčka pani Dlhá. Žiakom poukazovala oddelenia kníh, ktoré knihy sú vhodné pre prvákov, pre starších žiakov a pre dospelých. Pani Dlhá pasovala prvákov za „Ochrancov kníh a príbehov v nich.“ Po pasovaní nasledoval prvácky sľub, ktorý spoločne zarecitovali. Na záver dostal každý prvák prihlášku do mestskej knižnice. Žiaci z návštevy mestskej knižnice odchádzali ako ochrancovia kníh so záložkou v ruke.

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE

V piatok 18.3.2016 začala naša škola dýchať veľkonočnou atmosférou. Šikovní žiaci I. a II. stupňa ZŠ pod vedením Mgr. Anny Kafkovej sa pohrali s vlastnou fantáziou a vytvorili niekoľko nádherných farebných ikebán, ktorými vyzdobili vstupné priestory interiéru školy. Takto nám spríjemnia posledné tri dni školskej dochádzky v predveľkonočnom čase.

Prednáška o drogových závislostiach

V utorok 15.3.2016 sa naši pedagógovia zúčastnili prednášky o drogových závislostiach, čo je v poslednej dobe veľmi aktuálna téma v spoločnosti. Nových informácií v tejto sfére nikdy nie je dosť a hlavne v školstve musíme byť na toto pripravení. S účinkami rôznych legálnych, aj nelegálnych drog, ale aj s príznakmi, ktoré nasvedčujú užívanie drog jedincom, nás oboznámili odborníci v tejto oblasti Ing. Milan Ženčucha a František Kafka z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni.

Týždeň mozgu 14. - 20. marec 2016

V dňoch od 14. - 20. marca 2016 prebieha medzinárodná akcia „Týždeň mozgu“, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť širokej laickej verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosti, no najmä na mozgové ochorenia a spôsoby ich prevencie, dozvedieť sa zaujímavosti o mozgu a pamäti, ich fungovaní či zlyhávaní. Ľudský mozog je najkomplikovanejšia a zároveň najmenej objasnená časť ľudskej anatómie.

Štvrtáci našej školy s triednou učiteľkou Mgr. M. Krišákovou a Ing. A Mikulovou navštívili ZSS Jasoň Spišská Stará Ves, kde si teoreticky aj prakticky overili aktuálny stav svojich mozgových závitov. Súťaže v spievaní, dopĺňaní rébusov, viet, textov, matematické hádanky i spomienky na časy ako to bolo, keď boli seniori ešte malými deťmi, boli veľmi poučné a zábavné. Žiaci vyrobili pre deduškov a babičky pri príležitosti Mesiaca kníh vkusné záložky. Ako sa ukázalo, opodstatnene, pretože mnohí sa dodnes vzdelávajú a veľa čítajú. Môžeme obdivovať, akým dôvtipom a pamäťou naši starkí v ZSS disponujú. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

BESEDA S BÁSNIKOM MILANOM BUDZÁKOM

8. marca 2016 sa stretli žiaci siedmych a deviatych ročníkov na besede so zamagurským spisovateľom Ing. Milanom Budzákom, ktorý porozprával žiakom o svojom živote, o začiatkoch tvorby, radil a motivoval ich ako skúsiť napísať nejakú báseň. Stretnutie s ním sa nieslo v príjemnej atmosfére, žiaci mohli nahliadnuť do jeho zbierok a záujemcovia si ich mohli aj ponechať.

G O R A L S K É R O Z P R Á V K Y

Deň 8.marec 2016 sa v ZŠ niesol v znamení besied s autormi kníh. Mgr. Mária Škantárová zorganizovala besedu s autorom knihy Goralské rozprávky z Malej Frankovej Jánom Lachom. Tento mladý autor zozbieral 23 pekných regionálnych rozprávok z malej zamagurskej dedinky Malá Franková a s podporou Ing. Anny Mikulovej a Mgr. Heleny Leškovej, ktoré sa podieľali na jazykovej úprave knihy, tieto vydal v písomnej podobe, aby ich zachoval ako poklad aj pre budúce generácie. Na besede zaznela potreba podporiť v dnešných deťoch túžbu po knihe, čítanie ktorej rozvíja detskú fantáziu a učí ich vážiť si dedičstvo našich predkov odovzdávané ústnym podaním.

ČARO VIANOC

Žiaci si pripravili darček pre svojich blízkych, spolužiakov, učiteľov, rodičov príbuzných, známych aj neznámych v podobe vianočného programu s názvom Čaro Vianoc. Predstavili sa ním 22.12.2015 pre SpoŠ, 26.12.2015 , na Štefana, pre verejnosť. Pri obidvoch programoch kinosála praskala vo švíkoch a publikum nešetrilo potleskom. Veď ani nemohlo. Účinkujúci zo všetkých organizačných zložiek školy pod vedením svojich pedagógov predviedli fantastické výkony, striedalo sa slovo s tancom, koledami, hudbou, spevom aj hrou na hudobné nástroje. Slovom nás na počas programu sprevádzali naši moderátori Timea Budzáková a Jakub Dlhý. V závere školskej akadémie zaznela Tichá noc v podaní študentov gymnázia Katky Kaňukovej a Lucky Tomaľovej s hudobným doprovodom Dávida Baku. Všetkým účinkujúcim, ich pedagógom Ing. Ivete Simčišinovej, Mgr. Ľudmile Valkovskej, Mgr. Milade Krišákovej, Bc. Márii Petrasovej, Bc. Matúšovi Kačicovi a vedúcej krúžkov Agnese Dlhej ml., z MŠ Alžbete Boženskej, Kataríne Soľavovej,Mgr.Ivane Kurňavovej, Mgr. Zuzane Kostkovej a z gymnázia PaedDr.Kataríne Bieľakovej patrí naše poďakovanie za krásne spríjemnené sviatočné chvíle. V programe ako hostia účinkovali aj žiaci a pedagógovia ZUŠ Spišská Belá , ktorým tiež ďakujeme za krásny program.Celý program mala "pod palcom" pani učiteľka Mgr. Marta Mareková, ktorej patrí veľká vďaka za scenár aj za nápady, ktorými oživila program. Originálni boli anjelici, ktorí privádzali účinkujúcich na vianočne vyzdobené javisko.

ŽIACI NAPÍSALI KNIHU O ZAMAGURÍ

Žiaci 6.A a 6.B triedy spolu s p. učiteľkou Valkovskou vyjadrili svoj pekný vzťah k Zamaguriu aj tým, že hľadali informácie o svojich obciach, ich histórii, kultúre, prírode a významných osobnostiach. Tieto informácie napísali na počítači, doplnili obrázkami, dali to zviazať a v novembri sa tešili z vlastnej knihy.

200. VÝROČIE NARODENIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Pri príležitosti 200.výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa stretli žiaci 1. stupňa a ôsmaci na prezentácii o tomto významnom človeku v špeciálnej učebni našej školy. P. uč. Mareková oboznámila žiakov s dielom a životom najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského národného života a vedúcou osobnosťou slovenského národného obrodenia , kodifikátora slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach, jedného z vedúcich účastníkov Slovenského povstania v rokoch1848-1849 a poslanca uhorského snemu za mesto Zvolen. Štvrtáci si dokonca vyskúšali, ako je písať "píš, ako počuješ"- jednoduché to nebolo.

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

Žiaci našej školy sa opäť zapojili do celonárodnej aktivity Záložka do knihy spája školy- Múdrosť ukrytá v knihách. V školskom roku 2015/16 sa konal už 6. ročník tohto projektu. Našou partnerskou školou bola ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36,01001 Žilina- Trnové. Cieľom projektu bola nielen podpora čítania, ale aj nadviazanie kontaktu medzi školami. Veríme, že spolupráca neskončí len uzavretím tohto projektu, ale bude pokračovať naďalej. O partnerskej škole sa viac dozviete na: https://zstrnove.edupage.org/

AKO GAZDA VYPLATIL VODNÍKA

2. októbra 2015 sa trieda 4.A zmenila akoby šibnutím čarovného prútika na malé vydavateľstvo. Naozajstné, s pravým a nefalšovaným spisovateľom Petrom Glockom a rovnako rýdzim ilustrátorom Martinom Kellenbergerom. Štvrtáci pod vedením p.uč. Krišákovej pomohli vydať vlastnú knihu druhákom , ktorých viedla p.uč. Stanková. Spoločné dielo sa vydarilo aj vďaka dcére a vnučke Viktora Majerika, spoluautora knihy Vodníkove zlaté kačky, ktorý na to všetko dohliadal zo spisovateľského neba. Po práci sa všetci vybrali na miestny cintorín, aby položením kytice na hrob Viktora Majerika vzdali úctu tomuto vzácnemu človeku.

Netradičné spracovanie rozprávky „Ako gazda vyplatil vodníka“ sa ocitlo na slávnostnom uvedení knihy Kráľ hadov strážca pokladov do života 3. 10. 2015 v miestnom KD.

Tematický týždeň HOVORME O JEDLE

12.10. 2015 sme vstúpili do celoslovenského projektu Hovorme o jedle. Na 12.10.2015 bola vyhlásená denná téma: : Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky - prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy. Utorok sa niesol v znamení zeleniny a ovocia ako dôležitej súčasti nášho zdravého jedálnička, Streda bola venovaná mlieku a mliečnym výrobkom, štvrtok mäsu, rybám, vajciam a strukovinám

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:


Zdrravá škola
Pitný režim
Komplexný poradenský systém prevencie

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 2.12.2003

Druh inšpekcie: tematická

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola má počítačovú učebňu,jazykovú učebňu, multifunkčnú učebňu, ktorá je aj kmeňovou triedou, učebne s interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi, učebňu na ŠPD - kuchynku a šiciu učebňu, dielne -kovo, drevo, elektro, učebňu výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, školský pozemok a skleník. Zároveň je súčasťou školy školská knižnica. Priebežne dokupujeme učebné pomôcky, dopĺňame knižniný fond.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

normatívne finančné prostriedky :

Gymnázium 179 929,00 €

ZŠ 486 983,00€

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy spojenej školy boli prijaté vo výške 12 036,00€ a boli použité na krúžkovú činnosť, konrétne na úhradu mzdových nákladov (odmeny na základe dohôd o pracovnej činnosti)

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - vlastné príjmy za poskytnutie priestorov školy a priestorov telocvične:

Gymnázium 610,00 €

ZŠ 1 048,00 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Základná škola poskytuje žiakom základné vzdelanie, našim cieľom je pripraviť žiakoa na budúce vzdelávanie a v manuálnych zručnostiach aj na život V rámci reformy školstva sme využili dotácie hodín na profiláciu školy, naše heslo znie ..učíme pre život..., čo je v súlade aj s koncepiou školy a hlavným cieľom, aby sme boli Škola učiaca pre život.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky - silné stránky:

Ľudský potenciál:

- 100% kvalifikovanosť kolektívu

- schopnosť a ochota kolektívu tímovo pracovať

- ochota podieľať sa na projektoch

- dobré medziľudské vzťahy

- ochota vzdelávať sa

- počítačová gramotnosť, komunikatívnosť

- učiteľ anglického jazyka aj učiteľky nemeckého jazyka, ktoré si doplnili kvalifikáciu pre 1. stupeň

Materiálové vybavenie

- 2 počítačové triedy

- počítače v zborovni, kabinete výchovnej poradkyne

- mliečne desiaty,, prídavok ovocia k obedu, pitný režim

- samostatná trieda a herňa ŠKD, telocvičňa

- dobre vybavená školská knižnica

- jazyková učebňa

- dve interaktívne zabule

- 5 dataprojektorov

Ostatné faktory

- dobrá spolupráca s rodičmi

- neformálne stretnutia rodičov a učiteľov

- dodržiavanie tradícií školy- vianočná besiedka, vianočné trhy, školská akadémia, Zamagurské športové hry, Kostelničákov ornament

- bohatá ponuka záujmovej činnosti

Nedostatky: aj napriek snahe nedosahujeme také úspechy a výsledky, ako by sme chceli.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Žiaci po ukončeni školskej dochádzky v našej škole pokračujú na výberových školách.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Vedenie školy, ZO OZ PŠaV a bezpečnostný technik vykonávajú pravidelné kontroly na pracovisku zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zistené nedostatky sa odstraňujú priebežne.

O psychohygienu žiakov sa starajú okrem vedenia školy, triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich aj pedagogickí zamestnanci poverení koordináciou rôznych zložiek výchovy.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
VolejbalBabík
Futbalový Stanko
Športovo- pohybové hryŠkantárová
Matematika - doučovanieKafková
Testovanie 9Harabinová
SpeváckySimčišinová
Konverzujeme po nemeckySimčišinová
OrigamiLešková
VševedkoRaková
Od monitora do NemeckaSkotzke
Prvá pomocMikulová
DFS PieninyDlhá
TenisovýŠkantárová
Tanečný HIP HOPDlhá
Hravý druhákBarľáková, Kočinská
Klenoty ZamaguriaKrišáková
ChemickýPenxová
Hravá školaOvcarčíková
Maľované vajíčkoOvcarčíková
Matematika- príprava na monitorCisko
Šachový klubCisko
Futbalová škola Bednarčík
RybárskyKanda
MAT pre maturantov a príprava na VŠCisko
Bio pre maturantovČarnogurská
Krúžok FYZDžunko
Stolný tenis Kostka
Angličtina pre maturantovKrajgerová
Programovanie a logikaSemančíková
Volejbal CHaDZelina

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Dôležitou oblasťou spolupráce je aj proces samotného učenia a vyučovania, priame zapájanie rodičov do vyučovania v triedach a v mimoškolských aktivitách . Bez rodičov, priateľov školy, si nevieme predstaviť celoškolské aktivity, ako sú akadémie, výstavy, prvácku cechovačku, deň otvorených dverí, spoločenské a športové stretnutia organizované školou. Spolupráca školy a rodičov je široká a mimoriadne významná súčasť života školy. Ide nielen o zapájanie rodičov do života školy prostredníctvom Rady školy alebo o účasť rodičov na pravidelných stretnutiach s učiteľmi v triedach. Snahou školy je vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní ich detí, do ozajstnej spolupráce v prospech detí. Tento proces uľahčujú osobné kontakty s rodičmi, hlbšie vzájomné sa poznanie rodičov a učiteľov, možnosti spoločných zážitkov priamo s deťmi a učiteľmi. Spolupráca rodičov so školou by mala naučiť deti lepšiemu sebahodnoteniu. Sebahodnotenie nie je závislé na spoločenskom postavení rodičov, ani na vzdelaní, ani na majetkových pomeroch, ale na vzťahoch, ktoré sú medzi dieťaťom a ľuďmi, ktorí ho obklopujú. Deti sa hodnotia tak, ako ich hodnotia iní.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Základná škola poskytuje priastory telocvične na rôzne športové podujatia, Spolupracujeme s DOS a DD v Spišskej Starej Vsi, žiaci pripravujú program pre dôchodcov. Taktiež pripravujeme program pre ZPOZ, jubilanti, uvítanie detí do života, stretnutie s dôchodcami, aktívne sa podieľame na príprave Dní Mesta Spišská Stará Ves.

Záver

Vypracoval: Ing. Anna Mikulová, Mgr. Milada Krišáková

V Spišskej Starej Vsi

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.8.2016