Základná škola Spišská Stará Ves
 
 
Základná škola Spišská Stará Ves
 

Hlavná stránka

 

 
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
Adresa školyŠtúrova 231/123
Telefón+421 52 4822367
E-mailriaditelka231@gmail.com
WWW stránkazs231ssv.edupage.org
ZriaďovateľMesto Spišská Stará Ves

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Anna Kromková   
zástupkyňa RŠ pre 2. st..ZŠ a CVČIng. Anna Mikulová   
zástupkyňa RŠ pre 1. st. ZŠ, ŠKD a ZUŠMgr. Milada Krišáková   
zástupca pre gymnáziumMgr. Ján Džunko   
zástuplyňa pre MŠAlžbeta Boženská   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Anna Kafková 
pedagogickí zamestnanciMgr. Daniela Penxová 
   
ostatní zamestnanciIng. Antónia Kolodzejová 
   
zástupcovia rodičovJozef Grainda 
 Mgr. Monika Plevíková 
 Ing. Marek Výrostek 
   
zástupca zriaďovateľaViera Jurkovičová 
 Bc. Juraj Krempaský 
 Ing. Ján Kurňava 
 Perter Minčík 
   
zástupca študentovTimea Budzáková 

Poradné orgány školy

Poradné orgány riaditeľky školy

Poradným orgánom riaditeľky školy sú pedagogická rada, metodické združenie a predmetové komisie.

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý vydáva RŠ. Z každého zasadnutia ped. rady. sa píše zápisnica.

Metodické združenie a predmetové komisie sa zaoberajú pedagogickými a výchovno-vzdelávacími aktivitami a problémami.

Metodické združenie primárneho vzdelávania - vedúca Mgr. Marta Ovcarčíková

Členmi metodického združenia primárneho vzdelávania školy sú všetci pedagogickí zamestnanci prvého až štvrtého ročníka + vychovávateľky ŠKD + vyučujúci 2. stupňa, ktorí učia v 1. - 4. ročníku +asistenti učiteľa.

Členmi predmetových komisií sú všetci pedagogickí zamestnanci - vyučujúci príslušného predmetu

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov

MZ 1.-4. roč + ŠKD Mgr. Marta Ovcarčíková 1.-4. roč. + ŠKD

PK humanit.predm. Mgr. Marta Mareková SJL, NEJ,RUJ,DEJ,SPV,TVP

PK prír.predm. Mgr. Daniela Penxová CHEM,TVŽP, GEO,BIO,

PK M Mgr. Ľudmila Harabinová MAT,FYZ,INF,TECH

PK výchovy Ing. Iveta Simčišinová HUV,VYV,OBN,OBV,TEV,NBV


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1.-4. roč + ŠKDMgr.Marta Ovcarčíková1. - 4. ročník + ŠKD 
PK humanit. predmetyMgr. Marta MarekováSJL, NEJ,RUJ,DEJ,SPV,TVP 
PK prír. predmetyMgr. Daniela PenxováCHEM,TVŽP,GEO,BIO, 
PK mat.Mgr. Ľudmila HarabinováMAT,FYZ,INF,TECH 
PK výchovyIng. Iveta SimčišinováHUV,VYV,OBN,OBV,TEV,NBV 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 289

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22221222116
počet žiakov282931322948303626289
z toho ŠVVP   23441317
z toho v ŠKD18191380000159

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

25. apríla 2017 sa o 13:00 hod. konal zápis do 1. ročníka Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi - jej organizačnej zložky - Základnej školy.

Spolu bolo do 1. ročníka zapísaných 27 detí,z toho 14 dievčat, 13 chlapcov.

Rodič 1 dieťaťa požiadal o odklad.

Z toho17 žiakov bude zo Spišskej Starej Vsi, 3 z Červeného Kláštora, 4 z Lechnice a 3 z Osturne.

Všetci plánujú v nasledujúcom školskom roku navštevovať povinne voliteľný predmet náboženskú výchovu, 21 školský klub detí a 23 školskú jedáleň.

V ostatných rokoch narastá počet detí, ktoré majú väčšie alebo menšie problémy s výslovnosťou. Školská logopedička zaregistrovala 16 takýchto detí.


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet končiacich žiakov 10112629

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 4.ročSOŠSOU dvojročné odboryOUSPgŠSZŠHAMimo republikySpoluPokračuje vo vzdelávaní
prihlásení1107202133291
prijatí110720213 26 
% úspešnosti100 %100 %100 %100 %0 %100 %100 %100 % 90 % 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVMCSJCIHČGDEJDOVEKLETVFYZGEGHUVCHECHU
III.A1,25      1,13    1,13  
III.B1,43      1,14    1,14  
IV.A1,33      1,07    1  
IV.B1,47      1,13    1,13  
V.A22,31    2,28    2,281,45  
VI.A2,211,79    3,13   2,632,922,04  
VI.B1,791,75    2,29   2,041,961,54  
VII.A1,631,25    2,13 1,5 1,812,311,51,81 
VIII.A1,712    2,12   2,291,76 2,24 
VIII.B1,941,71    2,12  121,71 2 
IX.A1,871,91    1,96  12,222 1,83 
1.AG               
I.A       1,07    1  
I.B       1    1  
               
2.AG               
II.A1      1 1  1  
II.B       1    1  
3.AG               
4.AG               
VII.B2,081,85    2,46 1,92 2,382,462,152,15 

TriedaINVINFMATNBVNEJOBNOBVPIRPHYPHRPNVPRIPDAPRPPVO
III.A1 1,691,06        1,25  
III.B1,07 1,571        1,21  
IV.A1 1,531      1 1,27  
IV.B1,27 1,671      1 1,27  
V.A 1,172,621           
VI.A 1,132,831 2,42         
VI.B 12,461 2         
VII.A 12,8112,691,75         
VIII.A 12,8212,861,94         
VIII.B 12,2412,171,71         
IX.A 1,262,3812,251,52         
1.AG               
I.A  1,211          1,14
I.B  1,141          1,07
               
2.AG               
II.A  1,071          1,07
II.B  1,291          1,07
3.AG               
4.AG               
VII.B 12,921 2,31         

TriedaRGVRGV1RUJSJLSPVSPRSAHTEHTHDTHDTSVTEVTHFTBRxxx
III.A   1,63 1    1    
III.B   1,71 1    1    
IV.A   1,53 1    1    
IV.B   1,67 1,07    1,07    
V.A1,52  2,31 1,07  1,24 1  1 
VI.A1,92  2,96 1,13  1,54 1,17  1 
VI.B1,54  2,54 1  1,17 1,09  1 
VII.A   2,44 1  1,31 1,06  1 
VIII.A  1,92,29 1,18  1,24 1,07  1 
VIII.B  1,752,06 1  1,12 1  1 
IX.A  2,332,29 1  1,7 1  1 
1.AG               
I.A   1,29 1    1    
I.B   1,14 1    1    
               
2.AG               
II.A   1,36 11   1    
II.B   1,29 11   1    
3.AG               
4.AG               
VII.B  2,452,85 1,38  1,67 1,09  1,08 

TriedaTVPVLAVUMVYVZEM
III.A 1,63 1 
III.B 1,21 1 
IV.A 1,4 1 
IV.B 1,33 1 
V.A1,41  1,34 
VI.A1,25  1,46 
VI.B1,08  1,08 
VII.A1  1,13 
VIII.A  1,65  
VIII.B  1,29  
IX.A  1,48  
1.AG     
I.A   1 
I.B   1 
     
2.AG     
II.A   1 
II.B   1 
3.AG     
4.AG     
VII.B1,62  1,46 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
III.A161601
III.B141400
IV.A151501
IV.B151501
V.A282710
VI.A242220
VI.B242400
VII.A161601
VIII.A161601
VIII.B171700
IX.A242402
1.AG230023
I.A141400
I.B141400
8200106
2.AG190019
II.A141401
II.B141400
3.AG270027
4.AG180018
VII.B121200

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
III.A1664640,3864640,3800,00
III.B1496769,0796769,0700,00
IV.A1586357,5386357,5300,00
IV.B1597565,0097565,0000,00
V.A28230482,29230482,2900,00
VI.A24186977,88185777,38120,50
VI.B24103943,29103943,2900,00
VII.A1677848,6376647,88120,75
VIII.A161648103,00156197,56875,44
VIII.B17134379,00134379,0000,00
IX.A24181175,46181175,4600,00
1.AG2300,0000,0000,00
I.A1460843,4360843,4300,00
I.B1460643,2960643,2900,00
8200,0000,0000,00
2.AG1900,0000,0000,00
II.A1466647,5766147,2150,36
II.B1466747,6466747,6400,00
3.AG2700,0000,0000,00
4.AG1800,0000,0000,00
VII.B1273961,5871659,67231,92

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Celoslovenský priemerPriemerný počet bodov školy
Monitor SJL2357,661,214,4
Monitor MAT2364,156,412,8

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22221222116

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
0000

Rozširujúce hodiny

Učebný variantRočníkPredmetPočet hodín v týždni
 1dopravná výchova1
 1.pohybová výchova1
 1slovenský jazyk1
 1. matematika1
 2dopravná výchova1
 2šach1
 3dopravná výchova1
 4dopravná výchova1
 5tvorivé písanie0,5
 5matematika1
 6tvorivé písanie0,5
 7tvorivé písanie0,5

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka2280
Bežných tried1628917
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu1628917

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 22 
vychovávateľov 2 
asistentov učiteľa 1 
    
spolu 25 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Počet triedPredmetPočet hodín týždenne
8GEO 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Matematické vedomostné súťaže

Výsledky kvízu Matematické všeličo, konaného dňa 13.12.2016.

Kategória 5.-6. ročník:

1. Bibiána Nováková 5.A, Dávid Záleš 6.A

2. Jakub Kostka 5.A, Filip Majerčák 6.B

3. Jakub Michlík 5.A, Samuel Tuželák 6.A

4. Radoslava Veličková 5.A, Natália Žembovičová 6.B

Kategóri a: 7. - 8. ročník:

1. miesto: Mário Regec 7.B, Lenka Kováčiková 8.B

2. miesto: Gregor Kuchta 7.A, Alex Ovšonka 8.A

3. miesto: Dominik Halčin 7.B, Lucia Majerčáková 8.A

4. miesto: Zuzana Kaprálová 7.A, Ester Švienta 8.B

Výsledky školského kola 38. ročníka Pytagoriády , ktoré sa konalo 7. - 8. 12.2016.

Úspešní riešitelia:

P3: Jáchim Martančík 3.A, Tamara Strnadová 3.A, Samuel Poláček 3.A

P4: Samuel Cisko 4.A

P5: Jakub Kostka 5.A , Bibiána Nováková 5.A

P6: Timotej Baran 6.A , Barbora Staneková 6.B, Sarah Nedoroščíková 6.A, Filip Majerčák 6.B

P7: Gregor Kuchta 7.A , Mário Regec 7.B

P8: Lucia Majerčáková 8.A, Ján Semančík 8.B

Výsledky okresného kola 38. ročníka Pytagoriády , ktoré sa konalo 14.-15.3.2017.

Úspešní riešitelia:

P3 : Samuel Poláček 3.A - 2.miesto

P4 : Jakub Kostka 5.A - 7. miesto

P8 : Lucia Majerčáková 8.A - 3. miesto

Výsledky školského kola Matematickej olympiády 2016- 2017.

Úspešní riešitelia:

MO 5: Jakub Kostka

MO 6: Barbora Staneková, Timotej Baran, Saskia Brejčáková, Matúš Drienovský

MO 7: Gregor Kuchta, Juliana Čarnogurská, Diana Trulíková, Zuzana Kromková, Stanislava Regecová

MO 8 :Lucia Majerčáková, Alexander Ovšonka

MO 9: Tímea Regecová, Sofia Petra Krišáková

Výsledky okresného kola Matematickej olympiády 2016- 2017.

Úspešní riešitelia:

MO 6: Barbora Staneková 6.B - 1.miesto

MO 7: Gregor Kuchta 7.A - 3. miesto

Juliána Čarnogurská 7.A - 8. miesto

MO 8: Lucia Majerčáková 8.A - 1. miesto

Alex Ovšonka 8.A - 5. miesto

MO 9: Tímea Regecová 9.A - 2. miesto

Sofia Petra Krišáková 9.A - 4. miesto

Výsledky krajského kola Matematickej olympiády 2016- 2017.

Úspešní riešitelia:

MO 9 : Sofia Petra Krišáková

Výsledky celosvetovej súťaže Matematický klokan 2016- 2017.

Úspešní riešitelia:

Karolína Čarnogurská 4.A - 83,4 %

Samuel Cisko 4.A - 88,8 %

Jakub Michlík 5.A - 87,2 %

Jakub Kostka 5.A - 81 %

Dávid Záleš 6.A - 80,6 %

Damián Gurovič 6.B - 86,4 %

Miroslav Bednarčík 6.B - 82,5 %

Gregor Kuchta 7.A - 87,6 %

Lucia Majerčáková 8.A - 100 %, školský šampión

Sofia Petra Krišáková 9.A - 83 %

Tímea Regecová 9.A - 94,4 %

Jazykové a recitačné súťaže v školskom roku 2016/17

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočnil posledný októbrový pondelok (24.10. 2016, počet zúčastnených 98 - 1.st. a 143 žiakov - 2.st. základnej školy). Výsledkom snaženia je umiestnenie v prvej tridsiatke z vyše 250 registrovaných ZŠ a SŠ.

Prednes regionálnych povestí

Prednes regionálnych povestí sa uskutočnil na úrovni triednych kôl a následne prebehlo v decembri školské kolo. 12.01. 2017 v Mestskej knižnici v Kežmarku školu reprezentovali dve žiačky - víťazky školského kola, Viktória Danielčáková/4.A/ a Diana Trulíková/7.B/. V okresnom kole bez umiestnenia.

Olympiáda zo SJL

Počet žiakov:18 / 8. A, 8.B, 9.A/ , kategória C

Olympiáda zo SJL - víťazka školského kola Tímea Regecová /9.A/ reprezentovala školu v obvodnom kole. V teoretickej časti /test vypracovala na 23b/z 25b. Po praktickej časti, kde zamenila opis za rozprávanie bola diskvalifikovaná, umiestnenie - 9. miesto.

Prečo mám rád Slovensko

Triedne kolá bez ďalšieho postupu.

Olympiáda ANJ

Olympiáda z ANJ prebehli triedne kolá a školské kolo.

V Starej Ľubovni/obvodné kolo, 17.1.2017/, školu reprezentovali:

Boris Ovšonka/9.A/,6.miesto a Gregor Kuchta/7.A/,7. miesto.

Olympiáda DEJ

Školské kolo, víťazky - Ester Švienta /8.A/, Diana Kosturáková /8.A/.

Obvodné kolo 14. 2. 2017 v Kežmarku, žiačky boli úspešnými riešiteľkami.

Z 15 žiakov, kategória D, obsadila Ester Švienta - 4. miesto, Diana Kosturáková - 10. miesto.

Európa v škole

Súťaž dočasne zrušené pre nedostatok financií

Hviezdoslavov Kubín

Prebehli triedne kola, školské kolo - víťazi, III. kategória - neudelený postup, II. kategória - Diana Trulíková /7.B/, próza; I. kategória - Matej Kron/3.A/, próza.

Obvodné kolo - bez umiestnenia.

Súťažno-zábavný kvíz z NEJ

Kvíz sa konal na úrovni školského kola. Určený pre žiakov 7., 8., 9. ročníka. Mal zábavný a motivačný zámer.

Literárny kvíz

sa konal 30. 3. 2017, vytvorenie zmiešaných družstiev, v ktorých mala zastúpenie každá trieda, počet zúčastnených 30.

Popoludnie s knihou:

Najlepší čitatelia Knihuľkova sú Alex Soska, Ester Švienta

Najlepšie spracovanie prečítaných kníh: Radka Veličková /5.A/, Lucia Majerčáková/8.A/

Prednes nemeckej poézie a prózy

Účasť v obvodnom kole /Kežmarok/: Lenka Kováčiková

Hodžov novinový článok

Víťazky školského kola: Ester Švienta, Lenka Kováčiková, Veronika Marhefková, Katarína Kušniráková - všetky žiačky sú z 8.B

Katarína Kušniráková, v 10. ročníku súťaže Hodžov novinový článok na tému Ako zostať sám sebou - zachovať korene, sa umiestnila v striebornom pásme a bude ocenená 20.6.2017 v Pállyho paláci v Bratislave.

Zmeraj si jazykové a konverzačné zručnosti v ANJ

Súťaž má zábavnú a overovaciu podobu, má monitorovať, aké sú konverzačné zručnosti žiakov.

Spoznaj svoj región

Dňa 9.6.2017 nás žiačky 8.B triedy - Diana Kosturáková, Katarína Kušniráková a Ester Švienta, reprezentovali na 6. ročníku súťaže Spoznaj svoj región. Súťaž bola veľmi náročná. Okrem množstva vedomosti z histórie spišského regiónu sme na súťaž mali doniesť originál starého dokumentu. Doniesli sme dokument z roku 1920, ale ani to nestačilo. Umiestnili sme sa na 8. mieste z 12 družstiev, hoci sa dievčatá veľmi svedomito pripravovali. Neboli však sklamané a hneď sa rozhodli, že o rok pôjdu zas.

Prehľad súťaží za PK výchovy v šk. roku 2016/2017

Výsledky športových súťaží:

Dňa 2.-3. novembra 2016 sa v telocvični našej školy uskutočnili majstrovstvá okresu Kežmarok družstiev v stolnom tenise.

2. novembra súťažili dievčatá. Našu školu reprezentovali Diana Kosturáková, Juliana Kolodzejová a Miriam Drienovská, obsadili štvrté miesto.

Chlapci hrali 3. novembra. Reprezentovali nás Šimon Kostka, Tomáš Gašparovič, Dominik Halčín a Jakub Kostka. Majstrovstiev okresu sa zúčastnilo 8. družstiev. Naši chlapci nenašli premožiteľa a po finálovom víťazstve 4 : 2 nad Slovenskou Vsou sa stali majstrami okresu a postúpili na majstrovstvá kraja.

9. novembra sa v Huncovciach uskutočnili majstrovstvá okresu v bedmintone. Školu reprezentovali v súťaži dievčat Diana Kosturáková a Juliana Kolodzejová, v súťaži chlapcov Tomáš Gašparovič a Jozef Kron. Naši reprezentanti podali snaživý výkon, ale na súperov to nestačilo. V konečnom poradí dievčatá sa umiestnili na 4. mieste, chlapci obsadili 5. miesto.

22.-23. novembra sa v našej telocvični konali majstrovstvá kraja družstiev v stolnom tenise.

V súťaži chlapcov sa majstrovstiev kraja zúčastnilo 11 družstiev, medzi ktorými nechýbali ani žiaci našej školy. Naši chlapci v zostave Šimon Kostka, Dominik Halčín a Tomáš Gašparovič nesklamali a po víťazstve v skupine postúpili do finále, kde nestačili na minuloročných majstrov Slovenska zo ZŠ Vyšný Žipov a po tuhom boji im podľahli 3 : 4. Veľa nechýbalo a mohlo sa konať prekvapenie na úkor majstrov Slovenska.

Obsadili 2.miesto.

24. novembra sa v našej telocvični uskutočnil ďalší ročník stolnotenisového turnaja o Pohár riaditeľky školy. Zúčastnilo sa ho 63 pretekárov zo škôl Zamaguria, ale mali sme aj hostí zo Slovenskej Vsi a zo susedného Poľska -zo škôl z Sromowiec Nižných a Grywaldu.

Súťažilo sa v kategóriách najmladšie žiačky, najmladší žiaci, mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky a starší žiaci.

V celkovom hodnotení Pohár riaditeľky školy získali stolní tenisti zo ZŠ Slovenská Ves pred našimi tenistami a tenistami zo Sromowiec Nižných.

V jednotlivých kategóriach sa nestratili ani naši stolní tenisti :

- V kategórií najmladších žiačok Diana Novotná obsadila 3. miesto

- V kategórií najmladších žiakov Jakub Kostka obsadil 1. miesto a Jakub Michlík 3. miesto

- V kategórií mladších žiakov Dominik Halčín obsadil 1. miesto

- V kategórií starších žiakov Šimon Kostka obsadil 1. miesto a Tomáš Gašparovič 4. miesto

- Školu ešte reprezentovali : Lenka Kováčiková, Diana Kosturáková, Juliana Kolodzejová, Jozef Kron, Filip Majerčák

Prví traja v každej kategórii boli ocenení medailou a diplomom.

Dňa 15.12.2016 v Slovenskej Vsi dievčatá našej školy sa zúčastnili obvodného kola vo volejbale za účasti družstiev z Lendaku a Slovenskej Vsi. Našim sa nedarilo a po prehrách 3:0 s Lendakom prehrali aj so Slovenskou Vsou. Reprezentovali nás : Bolcarovičová Kristína, Bolcarovičová Erika, Mrázová Andrea, Graindová Sofia, Mačurová Viktória, Marhefková Simona, Adamjaková Nikola, Dunková Kamila.

1.12.2016 sa v telocvični ZŠ v Slovenskej Vsi uskutočnil Vianočný turnaj o pohár riaditeľky školy v stolnom tenise. Žiaci našej školy sa tohto turnaja zúčastňujú každoročne a patria k najlepším. Tohto roku sme sa turnaja zúčastnili nie v najsilnejšom zložení. Pre chrípku nám chýbalo niekoľko hráčov, čo sa odzrkadlilo v konečnom hodnotení, keď sme v súťaží družstiev obsadili 2.miesto za Slovenskou Vsou.

V súťaží jednotlivcov v kategórií najmladšie žiačky zvíťazila vo finále Diana Novotná nad Zuzanou Kronovou 3:0, v kategórií najmladší žiaci Jakub Kostka vo finále zvíťazil nad Jakubom Michlíkom veľmi tesne 3:2. V kategórií starší žiaci Tomáš Gašparovič obsadil 3.miesto a Dominik Halčín 4.miesto. Školu ešte reprezentovali Jozef Kron a Filip Majerčák, ktorí sa do záverečných bojov neprebojovali.

1.februára 2017 sa v našej telocvični uskutočnili majstrovstvá okresu chlapcov v basketbale za účasti družstiev ZŠ Nižná brána Kežmarok, ZŠ Dr. Fischera Kežmarok, ZŠ Veľká Lomnica, ZŠ Slovenská Ves a našej školy. Po tuhých bojoch majstrami okresu sa stali chlapci zo ZŠ Dr.Fischera Kežmarok , na peknom 2.mieste sa umiestnili naši chlapci Šimon Kostka, Samuel Mačák, Matúš Grivalský, Dávid Bednarčík, Tomáš Kuchta, Kevin Kovalčík, Marcel Kozub, Maroš Pompa

3.februára 2017 v Lendaku sa konali majstrovstvá okresu v basketbale žiačok, ktorého sa zúčastnili 3 družstvá. Naše dievčatá po víťazstve nad ZŠ Nižná brána Kežmarok nestačili na domáce dievčatá a obsadili

2. miesto. Reprezentovali nás : Sofia Graindová, Viktória Mačurová, Erika Bolcarovičová, Kristína Bolcarovičová, Andrea Mrázová, Nikola Adamjaková, Kamila Dunková, Alexandra Hlaváčová, Diana Kosturáková

15.marca 2017 sa v našej telocvični uskutočnili majstrovstvá okresu chlapcov vo futbale za účasti 10 družstiev. Hralo sa v 3 skupinách, víťazi skupín hrali každý s každým o majstra okresu.

Do finále sa prebojovali ZŠ Spišská Stará Ves, ZŠ Veľká Lomnica, a ZŠ Moskovská Spišská Belá. Naši chlapci vo finále po remíze 1 : 1 zo ZŠ Moskovská Spišská Belá zvíťazili na pokutové kopy.

V druhom zápase ZŠ Moskovská Spišská Belá zvíťazila nad ZŠ Veľká Lomnica 1 : 0 . V treťom zápase naši chlapci nesklamali a po víťazstve 2 : 0 nad ZŠ Veľká Lomnica sa stali majstrami okresu a postúpili na krajské kolo do Prešova. Reprezentovali nás : Adam Majerčák, Miroslav Bednarčík, Dávid Bednarčík, Šimon Kostka, Tomáš Kuchta, Dominik Halčín, Jozef Kron, Miroslav Stuchlak, Kevin Kovalčík, Adrián Závacký, Marcel Kozub.

Krajské kolo sa uskutočnilo 21.marca 2017 v telocvični ZŠ Mukačevská Prešov. Zúčastnilo sa ho 7. družstiev. Naši chlapci sklamali, nevyužili veľa šancí na strelenie gólu aj pri samostatných nájazdoch a prečíslení súpera a po výsledkoch : ZŠ Svinia 1 : 0,ZŠ Snina 1 : 2, ZŠ Svidník 3 : 3, ZŠ Plavnica 1 : 2, ZŠ Humenné 1 : 1, ZŠ Spišský Štiavnik 0 : 2 obsadili nakoniec 5. miesto.

20.marca 2017 vo Veľkej Lomnici sa uskutočnilo obvodné kolo vo florbale žiakov. Naši chlapci išli zbierať skúsenosti , prehrali oba zápasy v skupine a nepostúpili na okresné kolo.

22. marca 2017 sa v telocvični ZŠ Hradná Kežmarok uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiakov za účastí 5 škôl. Hralo sa systémom každý s každým na 2 hrané sety. Naši chlapci po výsledkoch 1 : 1 so ZŠ Hradná Kežmarok, ZŠ Fischerova Kežmarok, ZŠ Nižná brána Kežmarok a 0 :2 so ZŠ Slovenská Ves obsadili nakoniec 4. miesto, keď o poradí na 3. a 4. mieste rozhodoval súčet lôpt. Reprezentovali nás : Dávid Bednarčík, Matúš Grivalský, Peter Gurecka, Tomáš Kuchta, Dominik Halčín, Jozef Kron, Miroslav Stuchlak, Marcel Kozub.

29. marca 2017 sa v Lendaku konalo obvodné kolo vo vybíjanej dievčat za účasti ZŠ Lendak, ZŠ Slovenská Ves, ZŠ Hradná Kežmarok a ZŠ Spišská Stará Ves. Hralo sa systémom každý s každým. Naše dievčatá na súperky nestačili a po troch prehrách skončili na 4. mieste. Reprezentovali nás : Žembovičová Natália, Paľarová Veronika, Horáková Martina, Brejčáková Saskia, Semančíková Juliana, Semančíková Andrea, Nedoroščíková Sarah, Martonová Jana, Gurovičová Emma, Džurňáková Eva, Trulíková Diana, Regecová Stanislava, Homzová Ivana, Dlhá Barbora.

21.apríla sa v Lendaku uskutočnil Veľkonočný pohár vo florbale mladších žiakov za účasti 8 družstiev. Hralo sa v dvoch štvorčlenných skupinách každý s každým. Naši chlapci po víťazstvách nad Vrbovom a ZŠ Dr. Fischera Kežmarok prehrali s domácimi 2 : 4. V súboji o 3. miesto zvíťazili nad ZŠ Huncovce 5 : 0.

Reprezentovali nás : Adam Majerčák, Dominik Halčín, Miroslav Stuchlak, Jozef Kron, Tomáš Kozub, Mário Regec, Miroslav Bednarčík, Jakub Michlík.

25. apríla v Spišskej Belej sa uskutočnilo obvodné kolo v malom futbale žiačok za účasti ZŠ Slovenská Ves, ZŠ Petzvalova Sp. Belá a ZŠ Sp. St. Ves. Naše dievčatá po prehre 1 : 2 s domácimi zvíťazili 2 : 1 nad Slovenskou Vsou a postúpili do okresného finále.

26. apríla sa u nás uskutočnilo obvodné kolo v malom futbale mladších žiakov za účasti družstiev zo Sp. Hanušoviec, Podhoran, Spišskej Belej a Sp.St.Vsi. Naši chlapci postupne zdolali Sp. Hanušovce 2:0,Sp.Belú Petzvalova 5:2 a Podhorany 9:1 a postúpili do okresného finále. Reprezentovali nás : Adam Majerčák, Filip Majerčák, Jozef Kron, Miroslav Bednarčík, Damián Gurovič, Timotej Varga, Jakub Michlík, Sebastián Dunka, Adrián Závacký.

V okresnom finále obsadili 2. miesto.

V okresnom finále mladších žiačok v Kežmarku naše družstvo obsadilo 3 . miesto. Reprezentovali nás : Stanislava Regecová,Diana Trulíková,Ivana Homzová,Juliana Semančíková,Martina Horáková,Viktória Kostková,Martina Gvoždiaková

Okresné finále starších žiakov v malom futbale sa hralo na našom multifunkčnom ihrisku za účasti škôl z Toporca, Veľkej Lomnice, Dr. Fischera Kežmarok, Lendaku a Sp. Starej Vsi. Naši chlapci obsadili 3. miesto. Reprezentovali nás : Adam Majerčák,Šimon Kostka,Dávid Bednarčík,Kevin Kovalčík,Jozef Kron,Miroslav Stuchlak,Marcel Kozub,Maroš Pompa,Dominik Halčín,Tomáš Kuchta.

Najmladší žiaci v malom futbale po víťazstve v okresnom finále postúpili na krajské kolo , ktoré sa uskutočnilo v Sabinove za účasti 12 družstiev. Naši obsadili nakoniec 7. miesto. Reprezentovali nás : Ján Horník,Simon Matlák,Alex Soska,Matúš Mačutek,František Hamráček,Filip Hamráček,Dávid Gurovič ,Zuzana Kronová,Larissa Kovalčíková, Radovan Kozub,Kristián Závacký

Okresné a krajské športové úspechy

V stolnom tenise družstiev sa chlapci našej školy Šimon Kostka, Tomáš Gašparovič, Dominik Halčín a Jakub Kostka stali majstrami okresu a na majstrovstvách kraja obsadili veľmi pekné 2. miesto.

Vo futsale chlapcov sa družstvo našej školy v zložení Adam Majerčák, Miroslav Bednarčík, Dávid Bednarčík, Šimon Kostka, Tomáš Kuchta, Dominik Halčín, Jozef Kron, Miroslav Stuchlak, Kevin Kovalčík, Adrián Závacký, Marcel Kozub stalo majstrom okresu a postúpilo do krajského kola, kde obsadili 5. miesto.

Aj naši najmladší futbalisti v Mc Donald´s cupe sa stali majstrami okresu a vybojovali si postup do krajského kola, v ktorom obsadili 7.miesto. Reprezentovali našu školu : Ján Horník, Simon Matlák, Alex Soska, Matúš Mačutek, František Hamráček, Filip Hamráček, Dávid Gurovič, Zuzana Kronová, Larissa Kovalčíková, Radovan Kozub, Kristián Závacký.

V súťaži družstiev v stolnom tenise dievčatá obsadili 4. miesto v okrese.

Vo volejbale chlapcov naši obsadili 4. miesto v okrese.

V basketbale naše družstvá chlapcov aj dievčat skončili na peknom 2. mieste v okrese.

V malom futbale družstvo mladších žiakov obsadilo 2. miesto , družstvo mladších žiačok obsadilo 3. miesto v okrese. V kategórií starších žiakov chlapci obsadili 3. miesto a dievčatá 2. miesto v okrese.

V bedmintone družstvo dievčat obsadilo 4. miesto a družstvo chlapcov 5. miesto v okrese.

V atletike najlepší výkon dosiahol Samuel Mačák, ktorý vo vrhu guľou obsadil 3. miesto v okrese.

Za vzornú reprezentáciu našej školy všetkým športovcom ďakujeme.

Výsledky speváckych súťaží:

Dňa 21. marca 2017 sme odštartovali školské kolo celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách. Súťažilo spolu 26 žiakov. Výsledky súťaže:

1. kategória: 1. - 3. ročník.

1. Terézia Kováčiková 2.B

2. Ema Urbaňáková 1.B

3. Jozef Lešundák 3.B

2. kategória: 4. - 6. ročník

1. Jakub Michlík 5.roč.

2. Viktória Kostková 5.roč.

3. Jakub Kostka 5.roč.

3. kategória: 7. - 9. ročník

1. Kristína Kaňuková 9.A

2. Lenka Kováčiková 8.B

3. Ester Švienka 8.B

Víťazi jednotlivých kategórií postúpili na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 10. mája 2017 v Kežmarku. Sólistov pripravujú a hudobný doprovod zabezpečujú učitelia ZUŠ - František Kačica, Mgr. Matúš Kačica a Ing. Peter Šimco.

27. marca 2017 reprezentovali našu školu v okresnom kole speváckej súťaži Slávici z lavice Vaneska Kosturáková zo 4.B, Viktória Kostková z 5.A a Lenka Kováčiková z 8.B triedy. Dievčatá spievali karaoke moderné piesne a Lenka Kováčiková získala piesňou Your song krásne druhé miesto.

Slávik Slovenska 2017

10. mája 2017 sa mestské kultúrne stredisko v Kežmarku rozozvučalo melódiami ľudových piesní. 27. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnilo 12 škôl kežmarského okresu, aby zabojovali o najlepšie umiestnenie. Víťazi školských kôl súťažili v troch kategóriách. Našu školu výborne reprezentovali žiaci:

Terezka Kováčiková (1.kateg.)

Jakub Michlík (2.kateg.)

Kristína Kaňuková (3.kateg.)

O hudobný doprovod sa postarali učitelia ZUŠ František Kačica DiS. art., Mgr. Matúš Kačica a Ing. Peter Šimco.

Zamagurský slávik 2017

Dňa 17.05.2017 /streda/ sme sa zúčastnili speváckej súťaže v Haligovciach v ZŠ KRÁĽOVNEJ POKOJA.

Súťažilo sa v troch kategóriach, našu školu reprezentovali títo žiaci:

I. kategória: 1. a 2. ročník /Terezka Kováčiková

II. kategória: 3. a 4. ročník /Vanesa Kosturáková

III. kategória: 5. a 6. ročník /Jakub Michlík

Každý súťažiaci zaspieval jednu goralskú pieseň a druhú podľa vlastného výberu. Hodnotila sa intonačná čistota spevu, rytmus daných piesní a scénická interpretácia /goralský kroj/

Umiestnenie našich žiakov

I. kategória: 1.miesto Terezka Kováčiková

II. kategória: 4.miesto Vanesa Kosturáková

III. kategória: 1.miesto Jakub Michlík

Výsledky výtvarných súťaží:

Dňa 1. 12. 2016 sa žiaci našej školy Marcel Galovič, Viktor Irha a Samuel Tuželák zo 6.A triedy zúčastnili vyhodnotenia obvodného kola výtvarnej súťaže Ochranárik v Kežmarku s témou: Záchranár CO - môj kamarát, kde získali 3. miesto

Kostelničákov ornament

Školské kolo:

1. stupeň: 1. Tamara Strnadová - 3.A

2. Karin Kaňuková

3. Róbert Jurkovič - 3.A

2. stupeň: 1. Sophia Petra Krišáková - 9.A

2. Kristína Kaňuková - 9.A

Sofia Eva Graindová - 9.A

3. Andrea Mrázová - 9.A

ŠKD 1. Ema Marhefková

2. Alexandra Irhová

3. --------------------

ZUŠ Sp. St. Ves

1. Tamara Strnadová

2. Karolína Čarnogurská

3. ------------------------

Vyhodnotenie 14. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

Téma: Ornament v rozprávke

I. kat. MŠ

1. Miška Kaňuková - MŠ Spišská Stará Ves

2. Simonka Gondeková- MŠ Spišská Stará Ves

Hanka Valovičová - MŠ Bratislava

3. Jakub Pompa - MŠ Spišská Stará Ves

II. kat. 6 - 10 rokov (1. - 4. roč. ZŠ)

1. Júlia Štupáková, ZŠ Divín

2. Lea Trojovská, ZŠ s MŠ Liptovský Mikuláš

Tamara Strnadová- ZŠ Spišská Stará Ves

3. Aleksandra Slezak,, SP Sromowce Nižne

III. kat. 11 - 15 rokov ( 5. - 9. roč. ZŠ )

1. Viktória Arendášová, ZŠ Vranov nad Topľou

2. Sofia Eva Graindová ,ZŠ Spišská Stará Ves

3. Viktória Wisniowska, ZŠ Nižná brána, Kežmarok

IV. kat. ZUŠ

1. Jakub Kulanga, ZUŠ Rakúsy

2. Simona Forgáčová, ZUŠ, Cirkevná spojená škola , Spišské Vlachy

3. Karolína Čarnogurská, ZUŠ Spišská Stará Ves

Prírodovedné súťaže v školskom roku 2016/17

CHO kat.D - školské kolo 10.2.2017- 3 žiačky 9.A - všetky úspešné riešiteľky:

Sofia Graindová

Anna Krempaská

Andrea Mrázová

- okresné kolo 23.3.2017 - 2 žiačky 9.A - obe úspešné riešiteľky:

Sofia Graindová- 9. miesto

Andrea Mrázová- 15. miesto

Územná súťaž DMZ SČK II. stupeň sa uskutočnila v Poprade dňa 2.5.2017, zo 17 družstiev okresov Poprad a Kežmarok sa naše žiačky ( Katarína Kušniráková, Veronika Navalányová, Natália Weissová, Natália Žembovičová, Liliana Ruizová) umiestnili na 4. mieste / 1. družstvo/ a žiačky ( Barbora Dlhá, Viktória Bednarčíková, Safron Howard, Nalla Mačáková a Karolína Čarnogurská) na 8. mieste / 2. družstvo /.

V súťaži Mladí záchranári CO - okresné kolo dňa 10.5.2017 - sa naši žiaci v zložení Safron Howard, Diana Trulíková, Alex Ovšonka a Tomáš Kozub umiestnili na 2. mieste

Súťaže v šk. roku 2016/17 za 1. stupeň ZŠ

Hviezdoslavov Kubín - prebehli triedne kolá, školské kolo víťaz I. kategória - Matej Kron/3.A/- próza, obvodné kolo bez umiestnenia.

Prednes regionálnych povestí - prebehli triedne kolá, v decembri školské kolo, 12.01.2017 v Mestskej knižnici v Kežmarku sa predstavila víťazka školského kola Viktória Danielčaková/4.A/, v okresnom kole neuspela.

Prednes povesti Šalianský Maťko: Viktória Danielčaková - obvodné kolo bez umiestnenia

Pytagoriáda 38. ročník

7.12.2016 Školské kolo

Úspešní riešitelia: P3: Jáchim Martančík 3.A Tamara Strnadová 3.A Samuel Poláček 3.A

P4: Samuel Cisko 4.A

14.3.2017 Okresné kolo

Úspešní riešitelia: P3: Samuel Poláček 3.A - 2. miesto

Tamara Strnadová, Jáchim Martančík - účasť

P4: Samuel Cisko - bez umiestnenia.

Celosvetová súťaž Matematický klokan 2016 - 2017

Úspešný riešiteľ : Karolína Čarnogurská /4.A/ - 83,4%

Samuel Cisko /4.A/ - 88,8%

Slávici z ulice - okresné kolo: Vanesa Kosturáková /4.B/ - bez umiestnenia

Slávik Slovenska - okresné kolo: Terézia Kováčíková /2.B/ - bez umiestnenia

Zamagurský Slávik Haligovce - Terézia Kováčiková - 1. miesto

Vanesa Kosturáková - 4. miesto

Malý futbal - 1. miesto v okresnom kole: Kozub Radovan, Gurovič Dávid, Horník Ján, Závacký Kristián - 3A, František Hamráček, Larissa Mia Kovalčíková, Mačutek Matúš František, Matlák Simon, Soska Alex - 4.B

-krajské kolo bez umiestneniaň

Šikovné veveričky - 3. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

ČISTÉ HORY

24.9.2016

38.ročník verejnoprospešnej akcie Čisté hory, ktoré každú jeseň organizujú Štátne lesy Tatranského Národného parku, sa ako každý rok konala aj v Červenom Kláštore. Tejto akcie sa zúčastnili okrem žiakov z Haligoviec aj žiaci našej školy pod vedením Mgr. Márie Rakovej a Mgr. Maye Howard. Bohužiaľ sa túto jeseň prihlásilo menej žiakov ako obvykle, nakoniec sa dostavilo ešte menej žiakov ako sa prihlásilo. Termín sa prekrýval s hasičskou súťažou, na ktorú šli naši pravidelní zberači. Teší nás ale, že tam získali ocenenie a touto cestou reprezentovali naše mesto a školu. V počte 11 sa nám ale i tak podarilo vyzbierať dostatok neporiadku po turistoch. Sme radi, že odpadkov bolo menej ako po iné roky. Za odvedenú prácu dostali žiaci sladké občerstvenie, teplý čaj, knihu Pieniny, nálepku i pohľadnicu. Tešíme sa na Čisté hory, ktoré sa pravidelne konajú v apríli a ktoré organizuje Správa Pieninského Národného parku. Sme radi, že i tento rok môžeme skonštatovať, že našim žiakom nie je príroda ľahostajná. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť.

Medzinárodný týždeň boja proti drogám

Pod heslom " Mám lepšiu voľbu " sa niesol v čase od 7. do 11.11.2016 aj týždeň aktivít v Centre voľného času Šťastenko v Spišskej Starej Vsi. Žiaci sa v priebehu celého týždňa venovali tejto téme rôznym spôsobom. Peknou aktivitou bola výtvarná súťaž na tému drogy a ich dôsledky, kde žiaci výtvarne zachytili svoj pohľad na negatívne dôsledky drog. Mnohí na základe vlastných skúseností maľovali to, ako pozitívne trávia svoj voľný čas, napríklad hrajú spoločenské hry, zúčastňujú sa spoločenských aktivít, hrajú šach a športové hry, ako je futbal, vybíjaná, či basketbal.

Záložka do knihy spája školy

Žiaci ZŠ a ZUŠ sa počas októbra znova zapojili do 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Plne využili fantáziu a výtvarné nadanie a vytvorili veľké množstvo pekných a zaujímavých záložiek. 90 z nich sme vybrali a poslali do partnerskej školy v Brezovici na Orave, odkiaľ sme začiatkom novembra dostali na výmenu rovnaké množstvo záložiek pre našich žiakov.

Chceme pripomenúť, že v tomto školskom roku boli záložky mimoriadne pekné a nápadité. Ďakujeme všetkým žiakom aj učiteľom za účasť.

Pekné 2. miesto na okresnom kole v šachu

V piatok 11. novembra sa uskutočnilo okresné kolo v šachu žiakov základných škôl. Organizátorom bola ZŠ v Lendaku. V súťažnom družstve mohli nastúpiť dvaja chlapci a dve dievčatá až po 9. ročník, takže naša nominácia jeden štvrták a traja tretiaci bola jednoznačne najmladšia. Napriek tomu sme zabojovali a získali cenné druhé miesto v konkurencii piatich základných škôl. Cenné víťazstvá získali Samuel Cisko, Jáchim Martančík, Viktória Irhová a Zuzana Kronová. Celkové poradie: 1. ZŠ Lendak, 2. ZŠ Spišská Stará Ves, 3. ZŠ Hradné námestie Kežmarok (Grundschule), 4. ZŠ Nižná brána Kežmarok, 5. ZŠ Slovenská Ves.

Moja knižnica v ŠKD

Žiaci z ŠKD trávia v spoločnosti kníh dosť času. 24. október bol deň, kedy sa im venovali ešte o trošku viac. Deň s názvom „Moja knižnica“ spoločne strávili v čitateľskom kútiku školského klubu, ktorý si založili pri príležitosti roka čitateľskej gramotnosti. Žiaci majú k dispozícii rôzne knihy, ktoré si môžu čítať alebo iba prezerať. Niektoré knihy si čítajú spoločne na pokračovanie a žiaci si môžu doniesť i svoje vlastné knihy z domu. Takto sa spolu učia priateliť sa s knihami. A aby nezabudli, kde až dočítali, vytvorili si i záložky. Takto ich obľúbené rozprávky počkajú v knihách na tej správnej strane.

MDŠK v ZSS JASOŇ

Deviati žiaci druhého stupňa našej základnej školy a jedna štvrtáčka navštívili pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC Zariadenie sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi, kde trávia jeseň svojho života seniori z blízkeho okolia. Stretnutie sa nieslo v duchu spomienok, hlavne tých na knihy a školské roky deduškov a babičiek. Pôvodne plánovaná jedna vyučovacia hodina sa predĺžila na dve, otázkam a spomienkam nebolo konca - kraja a žiaci odchádzali zo zariadenia s nevôľou. Radi by počúvali zážitky, spomienky a príhody ešte dlho. Uvedomili si, že kniha, ktorá je pre žiaka samozrejmosťou a niekedy aj nutným zlom, bola a je pre seniorov skvostom, vzácnosťou, zdrojom poznania. V ich detstve častokrát jediným. S neskrývaným úžasom nevedeli pochopiť, ako sa mohla jedna kniha čítať niekoľkokrát dookola v jednej rodine všetkými jej členmi. Neprirodzené bolo i to, že tak, ako dnes túžia po novom mobile a tablete, túžili ľudia po novej knihe a vzácnej chvíli môcť si ju nerušene prečítať. Krásne okomentovali vracajúc sa do školy fakt, že beseda so seniormi im otvorila oči, ponúkla nový pohľad na starobu a čítanie ako také a nestačili sa diviť, aké vedomosti starší ľudia majú. Ďakujeme klientom zariadenia, že pomohli zaštepiť v našej vzorke žiakov túžbu po čítaní, poznaní a vedomostiach. Tešíme sa na ďalšie stretnutie .

Október- mesiac zdravých zubov

25. 10. 2016

Okrem iných prívlastkov patrí októbru i tento prívlastok. Dentálna hygiena je neodmysliteľnou preventívnou súčasťou dnešnej modernej stomatológie. U nás na Slovensku začali pracovať prvé dentálne hygieničky v roku 1993, stomatológovia pravdaže o niečo skôr. So žiakmi 1. stupňa sme si povedali, že za všetko zlé v ústach „vďačíme“ baktériám, ktoré sa nachádzajú v mäkkom bielom povlaku. Tieto baktérie vytvárajú kyseliny, ktoré naleptávajú zubnú sklovinu a vytvárajú zubné kazy. Baktérie sa nedajú úplne zlikvidovať z našich úst, no musíme redukovať ich množstvo na minimum. Nič lepšie ako mäkká zubná kefka s rovno zastrihnutými štetinkami na tento boj neexistuje! K zubnej kefke neodmysliteľne patrí i medzizubná kefka a zubná niť. Až si budeme vedieť dôsledne vyčistiť naše zuby za pomoci tých správnych pomôcok, až vtedy sa budeme môcť tešiť zo zdravého a pekného úsmevu. Želám Vám len tie najkrajšie aj najzdravšie úsmevy.

Buď múdrejší ako oheň

V spolupráci s profesionálnymi hasičmi dňa 18.10. navštívila žiakov 2. ročníka Ing. Kolodzejová a otvorila projekt „Buď múdrejší ako oheň“.

Projekt pozostáva z piatich stretnutí: 1. Hasiči - október, 2. Pyrotechnika - december, 3. Evakuácia - február, 4. Nebezpečná hra s ohňom - apríl, 5. Desatoro bezpečného prežitia letných prázdnin - jún.

Na stretnutiach žiaci získajú základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Dozvedia sa čo je úlohou hasičov ako reagovať pri požiari, pri manipulácií so zábavnou pyrotechnikou. Vyskúšajú si ako urýchlene opustiť nebezpečný priestor. Hasiči tiež názornými ukážkami predvedú ako bezpečne prežiť letné prázdniny a na čo by si žiaci počas leta mali dávať pozor.

Prvácka cechovačka 2016

19. 10. 2016

Prváci našej školy mali dnes slávnostný deň. Žiaci štvrtého ročníka ich prijímali do cechu žiakov školy. Nebolo to zadarmo. Všetci museli preukázať svoju šikovnosť a odvahu a prežiť DOBU ĽADOVÚ. Môžeme smelo prehlásiť, že máme šikovných prvákov. Hravo zvládli nielen triedenie zeleniny a ovocia, prechod cez lávku počas záplav, hľadanie dinosaurích vajec v tajomnej jaskyni, ale majú aj dobrý rytmus, vedia spievať a ľúbia šaláty zo školskej kuchyne.

16. október „Svetový deň výživy“

16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie a spolu s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou sa podieľa na výslednom výživovom stave jedinca. Celý týždeň sa naši žiaci 1. stupňa venovali tejto téme. Dozvedeli sa základné informácie o význame telesnej výchovy, dôležitosti oddychu, striedaní pasívneho a aktívneho oddychu. Hovorili sme aj o vyhýbaní sa stresu a tiež o význame spánku, o pozitívnom vplyve dodržiavania pitného režimu. Povedali se si tiež to, ktoré potraviny sú zdravé a žiaci by ich mali pravidelne konzumovať. Hovoreným slovom a zaujímavými aktivitami sme sa so žiakmi zas posunuli o krôčik k ochrane vlastného zdravia.

Mesiac úcty k starším

Zaujímavé a podnetné utorkové popoludnie strávili naši žiaci hudobného odboru ZUŠ, ŠKD a ZŠ v Zariadení sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej vsi so seniormi. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším ľuďom žiaci navštívili babičky a dedkov a odovzdali im darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili. Samozrejmosťou boli básničky, pesničky, milé slovo a úsmev, ktoré všetkých naplnili pocitom úcty, spolupatričnosti, radosti a spokojnosti. So seniormi sa žiaci rozlúčili s prísľubom, že čoskoro sa opäť stretnú a obohatia sa navzájom o svoje radosti a skúsenosti.

Environprojekt „Miluj prírodu a nie drogu“

Naši druháci aj v tomto školskom roku pokračujú v úspešnom Environprojekte „Miluj prírodu a nie drogu“. Prvé stretnutie sa uskutočnilo dňa 26.09.2016 v Infocentre Pieninského národného parku, ktoré otvorila a srdečne nás privítala Ing. Grétka Malatinová. V úvodnom stretnutí žiakom priblížila globálne problémy ľudstva, ktoré sa dotýkajú každého národa, štátu - sveta. Po rozhovore sme navštívili výstavu, kde boli tieto globálne problémy zobrazené na fotografiách s popisom. Žiaci si vyberali fotografie, ktoré ich najviac zaujali a vzájomne diskutovali o hlade, chudobe a znečistenom životnom prostredí. Z prvého stretnutia sme opäť odchádzali o poznanie bohatší. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, ktoré sa budú uskutočňovať pravidelne každý mesiac počas celého školského roka.

Živé remeslá severného Spiša

5. 10. 2016

Žiaci 3. a 4. ročníka našej základnej školy sa zúčastnili výchovno- vzdelávacieho programu v Nestville Parku -Hniezdnom v duchu tradičných ľudových remesiel severného Spiša. Zažili interaktívnu prehliadku remesiel so skutočnými remeselníkmi - kováčmi, rezbárom, košikárom, hrnčiarkou...Videli ako sa spracúva ľan na plátno, mali možnosť ochutmnať tradičné výrobky z mlieka a ovocia. V závere navštívili novootvorenú čokoládovňu. Napriek nepriaznivému počasiu bol program nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých žiakov.

Šarkaniáda

27. 9. 2016

Tradícii púšťania šarkanov zostal školský klub verný i tento školský rok. Šarkaniáda sa konala 27. 9 na lúke za školou. Vetrom sa niesli šarkany kúpené i vlastnoručne vyrobené. Žiaci predviedli svoje zručnosti pri vytváraní a púšťaní šarkanov. Jesennú oblohu ovládal vietor, pestré farby a okolím sa niesol detský smiech a radosť. Aj takýmto podujatím sme si pripomenuli Svetový deň srdca a pohybom prispeli k svojmu zdraviu. Odnášame si nové zážitky i nové kamarátstva a s príchodom ďalšej jesene, sa určite stretneme znova.

Olympiáda anglický jazyk.

Dňa 17.1.2017 sa výhercovia školského kola olympiády v anglickom jazyku zúčastnili obvodného kola v Starej Ľubovni. Kategóriu 1A reprezentoval Gregor Kuchta zo 7.A triedy, kategóriu 1B Boris Ovšonka z 9.A triedy. Chlapci sa síce neumiestnili na výherných miestach, skončili na 7. a 6.mieste, no i napriek tomu získali cenné skúsenosti a prežili pekný deň.

Ľudské práva očami detí

Dňa 11.12.2016 si žiaci v ŠKD pomocou prezentácie a riadeného rozhovoru pripomenuli Medzinárodný deň ľudských práv pod názvom:,, Ľudské práva očami detí“.

Každý človek aj žiaci majú v spoločnosti svoje práva ,ale zároveň povinnosti. Základným právom je ich poznať, ale aj dodržiavať. Každé dieťa si zaslúži niekam patriť, mať rodinu, milujúcich rodičov, starostlivých starých rodičov. Žiaľ, sú aj takí rodičia, ktorí úlohu matky či otca nezvládli, úplne zlyhali, svoje deti bijú, týrajú psychicky aj fyzicky. Nedopusťme, aby boli deti týrané. Ak by ste sa s niečím podobným stretli, obráťte sa na učiteľov, alebo na Krízové centrum Slniečko 08 00 12 12 12.

Vianočná akadémia - Čaro Vianoc 2016

Dávať lásku, obdarovať, povedať milé a vľúdne slovo je posolstvom Vianoc. Takéto posolstvo sa podarilo šíriť aj žiakom Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi na 4. adventnú nedeľu - 18.12. 2016. V Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi účinkujúci spievali, recitovali, tancovali a ukázali zvyky či tradície v Zamagurí. Vianočnú a sviatočnú atmosféru podujatia spríjemnili vzácni hostia - bratranci Škantárovci a Juraj Minčík. Moderátorom podujatia Šimonovi Kostkovi, Sophii Krišákovej a Andrei Mrázovej z 9.A sa podarilo zistiť čo-to zo zvykov a tradícií v rodinách Škantárovcov a výnimočné nedeľné popoludnie si budú pripomínať spoločnou fotografiou so zlatými olympionikmi.

Štvrtáci čítajú prvákom vianočné príbehy

V tomto čarovnom predvianočnom čase sa v pondelok opäť stretli naši štvrtáci s prvákmi, aby ich potešili čítaním príbehov o advente a o Vianociach. Pri sviečkach adventného venca si malí prváci vypočuli príbeh o Mikulášovi, básničky o zime. A pri stromčeku sa mohli započúvať do dramatizovaného čítania o slepom pastierikovi, ktorého uzdravil malý Ježiško. Napokon sme počuli o vianočných želaniach zvieratiek z rozprávky. Prváci zvedavo počúvali, štvrtáci si vyskúšali čítanie pred publikom, možno aj troškou trémy. Predvianočné stretnutie sa nám všetkým páčilo a iste prispelo k sviatočnej vianočnej atmosfére blížiacich sa Vianoc.

MÁME MAJSTERKU SLOVENSKA

V dňoch 14. - 15. marca 2017 sa na Štrbskom Plese konala ZIMNÁ KALOKAGATIA - olympiáda detí a mládeže z celého Slovenska. Súťažilo sa v zjazdovom lyžovaní, snowboarde, biatlone, vo výtvarnej súťaži a fotografii na tému MÁM RÁD ZIMNÉ ŠPORTY.

Aj Základná škola v Spišskej Starej Vsi tam mala svoje zastúpenie. Reprezentovala nás na tejto súťaži žiačka 8.B triedy LENKA KOVÁČIKOVÁ. Súťažila v kategórii mladších žiačok v zjazdovom lyžovaní.

V slalome sa umiestnila na veľmi peknm 3. mieste. Viac sa jej darilo v obrovskom slalome, kde obsadila 1. miesto a stala sa víťazkou Zimnej kalokagatie.

K dosiahnutým výsledkom jej srdečne blahoželíme a zároveň ďakujeme zza vzornú reprezentáciu školy!!!

Lenka Kováčiková nás veľmi dobre reprezentovala aj v Tatranskej lyžiarskej lige, kde súťažili lyžiari nie len z našej podtatranskej oblasti, ale aj lyžiari z Poľska. Vo svojej kategórii v obrovskom slalome tu Lenka celkove obsadila znova 1. miesto. Blahoželáme jej a želáme veľa úspechov do ďalšej seóny.

Slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

Pri príležitosti „Mesiaca knihy“ naši prváci dňa 14.03.2017 po prvý krát navštívili mestskú knižnicu. S úsmevom na tvári ich tu privítala vedúca knižnice p. Mária Dlhá. Najprv si prezreli priestory knižnice a usporiadanie kníh. Potom sa pohodlne usadili na koberec a pozorne počúvali. Dozvedeli sa o význame knižnice, jej fungovaní a správaní sa ku knižkám. Nasledovalo čítanie pútavého príbehu, „Vladko, kde si?“ tetou knihovníčkou a následne prvé pokusy hlasného čítania prvákov na verejnosti. Nasledovalo slávnostné pasovanie za čitateľa knižnice a odovzdanie pamätného preukazu. Na záver p. knihovníčka vyjadrila presvedčenie, že sa naši prváci stanú ozajstnými návštevníkmi a čitateľmi starovesskej knižnice.

Svetový deň divej prírody

V rámci projektu „Miluj prírodu a nie drogu“ sme si so žiakmi 2. ročníka pripomenuli Svetový deň divej prírody, ktorý sa slávil 3. marca. V Infocentre Pieninského národného parku nám Ing. Malatinová porozprávala o divo žijúcich zvieratách v našej prírode. Tiež pripomenula dôležitú prácu ochranárov a ich starostlivosť o tieto zvieratá. Dôležité udalosti týkajúce sa divo žijúcich zvierat sú napríklad: jarná migrácia žiab, sčítavanie motýľa jasoňa červenookého, prvá pomoc poraneným zvieratám... Zaujímavou aktivitou bolo vlastnoručné vyrobenie zvieratka, ktoré žiaci niekedy videli vo voľnej prírode. Ukázalo sa, že žiaci sú veľmi šikovní a rôzne sovy, zajace,,či iné zvieratká sa im vydarili. Naši druháci sú vďaka tomu opäť o trochu viac vnímavejší a pozornejší k našej prírode.

Buď múdrejší ako oheň“ - Evakuácia

V stredu 22. 2. 2017 navštívila žiakov 2. ročníka pani hasička Ing. Kolodzejová z Kežmarku. Na tomto treťom stretnutí oboznámila žiakov s pojmom EVAKUÁCIA. Vysvetlila im, v akých prípadoch sa evakuácia vyhlasuje. Ako sa správne zachovať v prípade ohrozenia života. Ako sa správať v budove školy v čase nebezpečenstva. Žiaci si evakuáciu vyskúšali aj prakticky. Všímali si smer zelených únikových značiek na stenách a tiež umiestnenie hydrantov. V spolupráci s profesionálnymi hasičmi nás v tomto školskom roku čakajú ešte dve stretnutia. Tešíme sa a veríme, že budeme múdrejší ako oheň.

KVÍZ NEMECKÉHO JAZYKA

28.2.2017 sa pod vedením vyučujúcich Mgr. Anny Skotzke a Ing. Ivety Simčišinovej uskutočnil kvíz nemeckého jazyka pre 7.,8. a 9 ročník. Zúčastnili sa na ňom tri družstvá. Žiaci si overili svoje vedomosti netradičnou, zábavnou formou. Boli to príjemne strávené chvíle.

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Po úspešnom školskom kole sa 14.2.2017 Ester Švienta a Diana Kosturáková, žiačky 8.A triedy, zúčastnili okresného kola Dejepisnej olymliády v Kežmarku. Zo zúčastnených 15 žiakov v kategórii D obsadili - Ester pekné 4. miesto s 80,5 bodmi a Diana 10. miesto so 67,5 bodmi. Obe mali viac ako 60 bodov, teda sú úspešné riešiteľky. Ich výsledok si ceníme o to viac, že je to náročná vedomostná súťaž, ktorej predchádzala svedomitá príprava.

Š K O L E N I E P O S K Y T O V A N I A P R V E J P O M O C I

Vzdelávanie žiakov v poskytovaní prvej pomoci pokračovalo aj v stredu 15.2.2017, kedy žiakov ZŠ a Gymnázia, ktorí navštevujú krúžok Prvej pomoci, prišiel už po niekoľkýkrát vzdelávať pracovník Rýchlej zdravotnej služby v Spišskej Starej Vsi p. Marek Olexa. Obohatil tak našich žiakov o mnohé vedomosti a podelil sa s nimi o svoje skúsenosti, ktoré nadobudol pri záchrane ľudských životov v rámci svojej profesie.

Z D R A V O T N Á P R Í P R A V A

V pondelok 13.2.2017 sa k nám na krátku chvíľu vrátili naše bývalé žiačky Lucka Mašlonková, Klaudia Brejčáková a Lucka Galovičová, ktoré sú v súčasnosti študentkami Strednej zdravotnej školy v Poprade, aby sa s našimi žiakmi podelili o svoje vedomosti v oblasti zdravotnej prípravy. Za výdatnej pomoci svojej spolužiačky zo Spišskej Belej predviedli žiakom 7. ročníka ZŠ teoreticky, ale aj prakticky poskytovanie prvej pomoci pri rôznych druhoch poranení. Patrí im naša vďaka. Dúfam, že nás nenavštívili poslednýkrát a budeme radi, keď sa k nám takto budú vracať viacerí naši bývalí žiaci, aby sa pochválili so svojimi úspechmi pri svojom ďalšom vzdelávaní.

„Snehovačka“

Keďže nám pani zima v tomto roku uštedrila veľmi bohatú snehovú nádielku, tak sme sa rozhodli, že to príjemne využijeme. V utorok 31. januára sme sa v rámci voľného času v ŠKD išli sánkovať. Žiaci neváhali a doniesli si do školy všetko možné, na čom sa čo len trochu dalo kĺzať, či šmýkať. Teplo sme sa naobliekali a poďho na kopec pri škole. To bolo radosti! Líčka nám síce mrázik do červena vyštípal, ale nikomu z nás to neprekážalo. Do školy sme sa vrátili poriadne vymrznutí, ale šťastní, že sme strávili veľmi pekné a zábavné popoludnie.

Deň Zeme v ŠKD

Tohtoročný Deň Zeme oslávili žiaci v ŠKD 21.4.2017 rôznymi aktivitami, ktorými si priblížili ochranu prírody. Učili sa a zároveň zabávali. Spoznávali pravidlá triedenia odpadov a jeho ďalšieho využitia. Aby sa v separovaní vedeli lepšie orientovať, zhotovili si farebné postavičky, ktoré im pripomínajú kam dávať jednotlivé druhy odpadu. Kúsok prírody si doniesli i do ŠKD vo forme semien kvetov, ktoré zasadili a budú sa o ne starať. Kým príde leto, budú im skrášľovať triedu.

10. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2017

Po úspešnej účasti v 8.ročníku v tejto súťaži, kedy sa naše už bývalé žiačky Krettová a Čupková umiestnili na striebornom plátne sa naša škola znova zapája do tejto súťaže.Tohoročná téma znie: Ako zostať sám sebou - zachovať korene. Do súťaže boli vybrané práce žiačok 8.B triedy Sú to: Ester Švienta, Lenka Kováčiková, Katarína Kušniráková a VeronikaMarhefková. Budeme im držať palce.

Športom za zdravím

ŠKD dňa 11.4.2017 usporiadalo športové popoludnie s názvom Športom za zdravím. Keďže počasie tomuto podujatiu neprialo, uskutočnilo sa v telocvični ZŠ. Začalo sa menšou rozcvičkou na zahriatie a potom sa žiaci rozdelili do dvoch družstiev. Súťažili v driblovaní, prevliekaní hula hop kruhu, nosení pingpongovej loptičky na lyžičke... Športové výkony boli ocenené radostnými pokrikmi spoluhráčov. Súboj bol vyrovnaný a víťazom sa stal každý, kto si toto popoludnie užil, pretože nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a zabaviť sa.​

Prvácky stromček

19. 4. 2017

Dňa 19.4.2017 aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu, žiaci 1.A a 1.B nevynechali tradičné podujatie pri príležitosti Dňa Zeme - sadenie prváckeho stromčeka. Odborný pracovník PIENAP-u, p.Glevaňák deťom priniesol stromček- borovicu limbovú. Poučil ich o tom, kde tieto stromy rastú, akú starostlivosť si tento strom bude vyžadovať a nakoniec stromček spoločne zasadili. Deti spestrili podujatie peknou básničkou o prírode a na záver si pozreli rozprávku o tom, ako malý diviačik zachránil svoju chorú mamičku práve vetvičkou z borovice limbovej.

ROK ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

Školský rok 2016/17 nesie podtitul Rok čitateľskej gramotnosti. Starší žiaci čítali vybrané knihy a spracovali jednotlivé kapitoly ako miniprojekty. 5.A trieda čítala Staré grécke povesti a báje a Povesti o slovenských hradoch. Žiaci 8.A,B prečítali a urobili rozbor kapitol kníh Malý princ a Za siedmimi divmi sveta.

Práce boli vystavené na nástenných novinách.

Čitateľský maratón

Mesiac knihy rezonoval v našej škole aj medzi žiakmi 1. stupňa. Cvičili sme si svoju výdrž v čítaní. Počas niekoľkých hodín v škole i doma sme trénovali hlasné čítanie.

Prváci, keďže už zvládli všetky písmenká, konečne sa dočkali chvíle, keď sa mohli pochváliť čítaním svojej prvej knižky Na prváckom kolotoči.

Druháci navštívili mestskú knižnicu 22. 3. - na Deň vody. Pri tej príležitosti si čítali príbeh Vodník Čľupko a potom vypracovali pracovný list zameraný na čitateľskú gramotnosť.

Aj tretiaci strávili v knižnici zážitkovú hodinu čítania. V triede si vyrobili dlhú čitateľskú stonožku z krúžkov farebného papiera. Každý krúžok predstavuje čas trávený čítaním knihy. Žiaci 4. ročníka nadviazali na besedu s M. Danišom a maratónsky zvládli knihu O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády. Sledovali navzájom svoje čítanie a vytvorili plagát s vlastnými postrehmi a ilustráciami ku knihe.

Veríme, že aj táto aktivita pomohla žiakom v chuti odklínať príbehy a zažívať nové dobrodružstvá v ďalších knihách individuálnym čítaním.

Úspešná riešiteľka krajského kola Matematickej olympiády

V utorok 21. marca 2017 sa zišlo 60 účastníkov matematickej olympiády z celého kraja, úspešných na okresných kolách. Našu školu reprezentovali Tímea Regecová, druhá v okresnom kole, a Sophia Petra Krišáková, štvrtá v okresnom kole. Náročné úlohy preverili schopnosti najlepších matematikov - deviatakov. Sme radi, že medzi úspešnými riešiteľmi sa objavila so 14 bodmi aj naša Sophia. Srdečne blahoželáme a želáme jej veľa podobných úspechov počas plánovaných štyroch rokov jej gymnaziálneho štúdia na našej Spojenej škole.

SLÁVICI Z LAVICE

27. marca 2017 reprezentovali našu školu v okresnom kole speváckej súťaei Slávici z lavice Vaneska Kosturáková zo 4.B, Viktória Kostková z 5.A a Lenka Kováčiková z 8.B triedy. Dievčatá spievali karaoke moderné piesne a Lenka Kováčiková získala piesňou "Your song" krásne druhé miesto. Srdečne gratulujeme!

Environprojekt - 22. marec je Svetový deň vody

Tak, ako každý mesiac, ani v marci druháci nezabudli a opäť navštívili Infocentrum PIENAP-u. Tentokrát sme si pripomenuli Svetový deň vody a prakticky sme si vyskúšali rôzne aktivity. Prvou aktivitou bolo znázornenie našej planéty Zeme a zistenie, že väčšinu povrchu našej planéty tvorí voda. V druhej aktivite nám Ing. Malatinová ukázala kolobeh vody v prírode. Zistili sme, že aj keď množstvo vody na Zemi sa nemení, pitnej vody máme čoraz menej. Ďalej sme s dažďovou kvapkou hľadali správnu cestu v bludisku. V poslednej aktivite mali žiaci možnosť vyskúšať si čistenie špinavej vody. Voda bola znečistená kamienkami, pieskom, olejom a papierikmi. Rozdelení do skupín sa druháci hrali na čističky odpadových vôd. Najprv odstraňovali väčšie nečistoty pomocou lyžičky, potom filtrovali pomocou sitka a nakoniec cez filtračný papier. Týmto pokusom sme si upevnili a zopakovali učivo z prvouky. Žiakom sa čas strávený v Infocentre veľmi páčil. Tešíme sa na ďalšie aprílové stretnutie.

Marec - Mesiac kníh

Beseda so spisovateľom Martinom Danišom

Dňa 17. marca 2017 sa v Mestskej knižnici v Spišskej Starej Vsi konala beseda so spisovateľom Martinom Danišom. Túto vzácnu návštevu sme privítali pri príležitosti mesiaca marec, známeho ako Mesiac kníh. Na úvod sme spisovateľa privítali goralskými piesňami, recitáciou a čokoládovou vôňou, z čoho bol veľmi nadšený a dojatý. Autor predstavil svoju knihu „O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády“ neobyčajnou, jedinečnou a veselou formou s poriadnou dávkou humoru a zábavy. Besedy sa zúčastnili žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Deti boli aktívne zapojené do deja celej besedy, kde ich autor úžasným spôsobom zoznámil s postavičkami tohto príbehu. Zahrnuli spisovateľa množstvom otázok, na ktoré im ochotne odpovedal. Martin Daniš priniesol medzi nás veľa veselej a pozitívnej energie, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

Marec - mesiac kníh

V mesiaci marec sme so žiakmi 2. ročníka navštívili našu mestskú knižnicu. Druháci, už ako ochrancovia kníh vedia, že knižnica je domovom kníh a mnohí sa stali jej pravidelnými návštevníkmi - čitateľmi. V stredu 22. marca sme si v knižnici pútavým príbehom o vodníkovi Čľupkovi pripomenuli aj Svetový deň vody. Žiaci čítali text veľmi pozorne, a tak hravo odpovedali na všetky Čľupkove otázky k textu. Jedna z úloh bola pomôcť vodníkovi „upratať“ rybník od odpadkov. Do tejto úlohy sme sa okamžite pustili, keďže vieme, že život bez čistej vody by bol veľmi ťažký. Záver tejto vyučovacej hodiny v knižnici sme využili na čítanie kníh podľa vlastného výberu. Po návrate do školy viacerí druháci zhodnotili, že to bola najlepšia hodina.

Slávik Slovenska 2017

Dňa 21. marca 2017 sme odštartovali školské kolo celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách. Súťažilo spolu 26 žiakov. Výsledky súťaže:

1. kategória: 1. - 3. ročník.

1. Terézia Kováčiková 2.B

2. Ema Urbaňáková 1.B

3. Jozef Lešundák 3.B

2. kategória: 4. - 6. ročník

1. Jakub Michlík 5.roč.

2. Viktória Kostková 5.roč.

3. Jakub Kostka 5.roč.

3. kategória: 7. - 9. ročník

1. Kristína Kaňuková 9.A

2. Lenka Kováčiková 8.B

3. Ester Švienka 8.B

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na okresné kolo. Ďakujeme všetkým spevákom a postupujúcim držíme palc

Škola v prírode

Žiaci 4. ročníka ZŠ SSV nastúpili do školy v prírode v pondelok 22.mája 2017 príchodom pred budovu školy.

Výchovno-vzdelávacia činnosť školy v prírode a mimoškolská činnosť sa vzhľadom na poveternostné podmienky uskutočňovala prevažne v priestoroch zariadenia a v prírode. Bola zameraná najmä na environmentálnu výchovu, estetickú výchovu, telovýchovnú a rekreačnú činnosť s využitím netradičných metód a foriem práce.

Počas ŠvP mali žiaci bohatý program. Okrem učenia plnili rôzne úlohy a permanentne súťažili, zbierali body, aby na konci pobytu mohli dokázať, že v ŠvP trávili čas zmysluplne. Súčasťou ŠvP bol aj zdokonaľovací plavecký výcvik. Všetci žiaci pomerne dobre plávajú, dostali pochvalu a Mokré vysvedčenie. Pri odmeňovaní nám veľmi pomohol Pienap, ktorý venoval propagačné a vzdelávacie materiály.

Na stravu chodili všetci žiaci do jedálne hotela. Prvý deň bolo nutné žiakom ukázať, ako funguje stravovanie, potom to žiaci zvládali tak, že si nakoniec vyslúžili aj pochvalu od šéfkuchára, ktorý sa na záver prišiel osobne rozlúčiť.

Podarilo sa nám aj dohodnúť exkurziu s prevádzkou podniku a navštíviť plničku prírodnej minerálnej vody Ľubovnianka. Žiaci videli, ako sa minerálna voda dostane zo zeme až na náš stôl a exkurzia sa im veľmi páčila. Aby mohli porovnať chuť upravenej a neupravenej vody, navštívili sme aj voľne prístupné pramene Sissi a Veronika. Na záver sme navštívili stálu expozíciu v Hniezdnom a mali možnosť zažiť „Rozprávkovo“ s hercami divadla Ramagu. Koniec ŠvP si žiaci osladili v miestnej čokoládovni. ŠvP bola ukončená návratom do SSV 26.5.2017. Odmenou nám, pedagógom bola predovšetkým spokojnosť žiakov a v neposlednom rade i rodičov.

Zamagurský slávik 2017

V stredu 17.05.2017 sme sa zúčastnili speváckej súťaže v Haligovciach, v ZŠ Kráľovnej Pokoja.

Súťažilo sa v troch kategóriách.

Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu:

I. kategória: 1. a 2. ročník Terezka Kováčiková

II. kategória: 3. a 4. ročník Vanesa Kosturáková

III. kategória: 5. a 6. ročník Jakub Michlík

Každý súťažiaci zaspieval jednu goralskú pieseň a druhú podľa vlastného výberu. Pri speve piesní sme mali hudobný doprovod- František Kačica - husle .

Hodnotila sa intonačná čistota spevu, rytmus daných piesní a scénická interpretácia /goralský kroj/.

Umiestnenie našich žiakov:

I. kategória: 1.miesto Terezka Kováčiková

II. kategória: 4.miesto Vanesa Kosturáková

III. kategória: 1.miesto Jakub Michlík

Súťaž Mladý záchranár CO

Dňa 10. mája 2017 sa družstvo základnej školy v zložení Alex Ovšonka, Tomáš Kozub, Safron Howard a Diana Trulíková zúčastnilo okresného kola súťaže MZ CO v Kežmarku. Tu s počtom 579 bodov obsadili 2. miesto. Na súťaž ich pripravovali pedagógovia Mgr. Ladislav Babík a Ing. Anna Mikulová.

Slávik Slovenska 2017 - okresné kolo

10. mája 2017 sa mestské kultúrne stredisko v Kežmarku rozozvučalo melódiami ľudových piesní. 27. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnilo 12 škôl kežmarského okresu, aby zabojovali o najlepšie umiestnenie. Víťazi školských kôl súťažili v troch kategóriách. Našu školu výborne reprezentovali žiaci:

Terezka Kováčiková (1.kateg.)

Jakub Michlík (2.kateg.)

Kristína Kaňuková (3.kateg.)

O hudobný doprovod sa postarali učitelia ZUŠ František Kačica DiS. art., Mgr. Matúš Kačica a Ing. Peter Šimco.

SÚŤAŽ HLIADOK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV

Dňa 2.5.2017 sa žiaci II. stupňa ZŠ, ktorí navštevujú krúžok Poskytovanie prvej pomoci pod vedením Ing. Anny Mikulovej, zúčastnili akcie Súťaž HMZ II. Konala sa v športovej hale Aréna Poprad. Hliadka ,,A" v zložení Katarína Kušniráková, Veronika Navalányová, Natália Žembovičová, Natália Weissová a Liliana Ruizová obsadili 4. miesto a hliadka ,,B" v zložení Barbora Dlhá, Viktória Bednarčíková, Safron Howard, Nela Mačáková a Karolína Čarnogurská obsadili 8. miesto spomedzi 17 družstiev okresov Kežmarok a Poprad. Ďakujeme za reprezentáciu a hlavne za to, že máme v škole žiakov, ktorí vedia poskytovať prvú pomoc v prípade potreby.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

25. 4. 2017

25. apríla 2017 sa o 13:00 hod. otvorili brány našej školy pre predškolákov, ktorí sa v nasledujúcom školskom roku stanú ozajstnými žiakmi Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi - jej organizačnej zložky - Základnej školy. Spolu bolo do 1. ročníka zapísaných 27 detí, rodič 1 dieťaťa požiadal o odklad. 17 žiakov bude zo Spišskej Starej Vsi, 3 z Červeného Kláštora, 4 z Lechnice a 3 z Osturne. Všetci plánujú v nasledujúcom školskom roku navštevovať povinne voliteľný predmet náboženskú výchovu, 21 školský klub detí a 23 školskú jedáleň. V ostatných rokoch narastá počet detí, ktoré majú väčšie alebo menšie problémy s výslovnosťou. Školská logopedička zaregistrovala 16 takýchto detí.

Budúci prváci zvládli podmienky zápisu a dostali odporúčanie na zaškolenie. Rozhodnutie o prijatí dostanú rodičia detí na adresu, ktorú uviedli v protokole.

Na budúcich prvákov sa už všetci tešíme.

Exkurzia do Solivaru

Exkurzia do Solivaru sa konala 25. apríla pre žiakov 8. a 9. ročníka. Ja osobne som bola veľmi prekvapená, keď som zistila, že Solivar je vlastne už len múzeum. Predpokladala som, že nás prevedú niekoľkými miestnosťami, ukážu nám, ako soľ dostanú do podoby, v akej ju poznáme my, prípadne ako ju balia. Ale myslím, že takto bolo ešte zaujímavejšie.

Sprievodca nás previedol viacerými miestnosťami, kde v minulosti prebiehali rôzne štádiá výroby soli. V prvej budove - gápeľ sme mohli vidieť zaujímavý mechanizmus, pomocou ktorého sa získavala z podzemia soľ, jeden z najstarších v strednej Európe, ktorý bol v minulosti ťahaný štyrmi pármi koní. Boli tam aj dva otvory do zeme, odkiaľ sa ťažila soľ, najprv ako kamenná, neskôr, keď boli chodby zaplavené vodou, sa získavala odparovaním vody. V ďalšej miestnosti, ktorá bola prevažne z dreva, bolo vidieť, ako pôsobila slaná voda na drevo - jeho kôra pripomínala zariadenie potopenej lode, na ktoré dlho pôsobila voda. Z výkladu sme sa tiež dozvedeli, že v podzemí je ešte stále slaná voda, a keby sa ťažba znovu obnovila, soli by bolo dosť aj na sto rokov. Posledné, čo sme v Solivare navštívili, bola výstava minerálov a hornín z Rumunska. Nachádzalo sa ich tam mnoho, boli krásne. Nikdy predtým som nemala možnosť vidieť naživo napríklad kalcit, fluorit, alebo v prírodnom stave aj zlato. Výstava bola zaujímavá a som naozaj rada, že som tam bola, pretože inak by som si asi doteraz myslela, že v prešovskom Solivare sa stále ťaží soľ.

HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2017

6.7.2016 sme dostali tento email: S potešením Vám oznamujeme, že Vaša žiačka Katarína Kušniráková sa umiestnila v striebornom pásme v 10. ročníku súťaže HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2017 na tému Ako zostať sám sebou - zachovať korene.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 20.6.2017 (utorok) o 10:00 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Katke blahoželáme.

Súťaže sa zúčastnili aj Lenka Kováčiková, Ester Švienta a Veronika Marhefková. Všetky štyri sú žiačky 8.B.

Spoznaj svoj región

Dňa 9.6.2017 nás žiačky 8.B triedy - Diana Kosturáková, Katarína Kušniráková a Ester Švienta, reprezentovali na 6. ročníku súťaže Spoznaj svoj región. Súťaž bola veľmi náročná. Okrem množstva vedomosti z histórie spišského regiónu sme na súťaž mali doniesť originál starého dokumentu. Doniesli sme dokument z roku 1920, ale ani to nestačilo. Umiestnili sme sa na 8. mieste z 12 družstiev, hoci sa dievčatá veľmi svedomito pripravovali. Neboli však sklamané a hneď sa rozhodli, že o rok pôjdu zas.

Kreatívno - edukatívne stretnutie detí a seniorov

8. 6. 2017

Desať detí zo 4. ročníka sa zúčastnilo dňa 8. 6. 2017 v popoludňajších hodinách na kreatívno - edukatívnom stretnutí v ZSS Jasoň v Spišskej Starej Vsi. Najprv si oprášili vedomosti z oblasti ekológie a environmentalistiky a potom sa spoločne so seniormi pustili do úloh, ktoré im pripravili zamestnanci ZSS. Hádam najkrajšou aktivitou bolo hľadanie pekného na senioroch. Deti krásne pomenovali to, čo im títo ľudia pripomínajú, hoci ich vôbec osobne dovtedy nepoznali. Taki sme sa zoznámili s národným umelcom, bývalou športovkyňou, babičkou z rozprávky, dokonca ktosi si spomenul aj na vlastného deduška. Všetkých zaujala aj hra "aktivity",ktorá precvičila mozgové závity malých aj veľkých. Rozlúčili sme sa pesničkou a deti dostali sladkú odmenu.

Environprojekt - ukončenie projektu

8. 6. 2017

Vo štvrtok 8. júna 2017 žiaci druhého ročníka ukončili celoročnú spoluprácu s PIENAPom. Lektorkou projektu bola Ing. Malatinová, ktorá nás sprevádzala a oboznamovala s tajmi prírody nášho okolia. Záverečné stretnutie bolo zamerané na spoznávanie živočíchov žijúcich vo vode a nad jej hladinou. Pomocou náradia, ktoré dostali vyhľadávali v potôčiku za školou hmyz - potočníky. Lupou si hmyz zväčšili a podľa obrázkov určili druh. Všetci sme sa rozlúčili poďakovaním a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci v budúcom školskom roku.

Detské dopravné ihrisko

Žiaci 2. - 4. ročníka ZŠ sa v závere školského roka zúčastnili aktivít na detskom dopravnom ihrisku v Kežmarku. Tam si mohli overiť svoje vedomosti z predmetu Dopravná výchova. Boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina si upevňovala vedomosti z teórie, utvrdzovali si dopravné značky, pravidlá chodcov, situácie na križovatke a druhá skupina absolvovala praktické činnosti na ihrisku. Každý z nich mal možnosť byť chodcom a vyskúšať si aj jazdu na bicykli a kolobežke cez križovatku riadenú svetelnou signalizáciou. Počas jazdy plne rešpektovali dopravné značky. Aktivita splnila cieľ a upevnila v žiakoch schopnosť dodržiavať bezpečnosť na cestách. Veríme, že žiaci budú pripravení na bezpečné prežitie letných prázdnin.

Stretnutie s hasičmi - desatoro prežitia prázdnin

V stredu 21.6.2017 nás navštívili profesionálni hasiči zo Spišskej Starej Vsi pod vedením Ing. Jany Kolodzejovej. Na akcii sa zúčastnili žiaci 1. stupň a ZŠ. V areáli školy im hasiči predviedli praktické ukážky svojej činnosti, poskytovania prvej pomoci, do ktorých zapojili aj žiakov. Deti zaujala najmä hasičská technika a mnohí si vyskúšali ich pracovný odev. Záver bol obohatený zvukovými efektami a mokrým osviežením. Tešíme sa na pokračovanie projektu „Buď múdrejší ako oheň“ v budúcom školskom roku.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov normatívne finančné prostriedky :

Gymnázium 188 427,00 €

ZŠ 499 357,00€

Nenormatívne: pridelené finančné prostriedky na asistenta: 25 818,00 €

dopravné - na pokrytie nákladov pre dochádzajúcich žiakov: 16 401,00 €

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy spojenej školy boli prijaté vo výške 11 656,00€ a boli použité na krúžkovú činnosť, konrétne na úhradu mzdových nákladov (odmeny na základe dohôd o pracovnej činnosti)

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - vlastné príjmy za poskytnutie priestorov školy a priestorov telocvične. Prevažnú časť príjmov v roku 2016 tvorili preplatky na ročnom zdravotnom zúčtovaní .

Gymnázium 2 097,94 €

ZŠ 4 188,12 €

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

Záver

Vypracoval: Ing. Anna Mikulová

V Spišskej Starej Vsi, 14. júna 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: